„LA VENEZIA" F. POPMA Lzn Voor koop en verkoop van uw woonhuis LEZERS IN DE PEN HET PUNT IS VLOT HERKEND TE GAST IN AMERIKA LANGS DE STRAAT Zoekt U verpozing Drogisterij-Parfumerie „De Eenhoorn" 15 Wij serveren een heerlijk kopje koffie, thee, diverse ijssoorten en koele dranken „La Vonezia" kwaliteit makelaarskantoor TECHNISCH BURO Vileine 3ira»itf/c leeof iedereen Een gezellig zitje in een rustige sfeer biedt U onze nieuwe moderne ijsèalon VOORSTREEK 87 LEEUWARDEN HAHLINC.f HSINGf.l 23 HOEK HARLINGERSTR WEG LEEUWARDEN U LEKJ'JN 0M00' 21480 MAKELAAR ONR GOEDEREN LID N B.M CENTRALE VERWARMING op aardgas en olie VENTILATIE LUCHTBEHANDELINGS-TECHNIEK OLIESTOOKINSTALLATIES Leeuwarden Telefoon 29700 (Vervolg van pagina 12). heeft nog een jubileum gevierd maar hoelang weet ik niet meer, wei dat het een groot feest is geweest. De verkenningstochten van de heer G.T. van Kampen zijn erg interessant. In gedachten maak je de wandelingen daarin be schreven weer mee. Ik meende toch dat er een foutje was gemaakt; hij'had het over de smederij in het Droevendai van van der Vlerk. Heeft daar eerst niet een Postma in gezeten Ik ben daar wel eens geweest in mijn kinderjaren. De kleuter school in het Tournooiveld waar ik ook tijdelijk op ben geweest. Door ziekte van mijn moeder was ik bij Oma in de Toren straat, zodoende kende ik juf Plantinga (dus geen broekop- bienster). Ze woonde op de Reindersbuurt met haar broer Piet, die ook onderwijzer was. Beiden zijn nooit getrouwd geweest; een ieder was daar altijd welkom. Mijn vader had nog bij meester Piet in de klas gezeten en vertelde dat hij altijd erg geplaagd werd. De dag dat juffrouw Braaksma voor het eerst bij ons op school was, zij kwam uit Oldeboorn (volgens mijn moeder) en zij volgde meen ik juffrouw de Haan op, stonden we in de speelzaal, met z'n allen in een kring en juffrouw Braaksma tracteerde uit een grote trommel koekjes met suiker, deze koekjes likten we allemaal eerst af, voordat we ze opaten Toen juffrouw Braaksma met haar trommel bij mij was, vroeg ik haar: "Juffrouw Kan juffrouw mijn nichje Sietske wel Die in Oude Band woont Zij begon te lachen en vroeg, praten jullie Fries thuis Dat was n.l. het geval. Men zei, toen ik naar school ging): "Dou mast de nije juffrouw mar us freegje oft de juffrouw Sietske üt Aldeboan wol kin, Sietske hat ek bij juffrouw Braaksma op skoalle gean Naarden A. Has-Drent BEWAARSCHOOL. Heel duidelijk kwam mij de tijd voor de geest, 65 jaar geleden Bijna alle kinderen die op de foto van de Bewaarschool in 't K.K. 240 staan herken ik. Japie Tanja en ik liepen samen vanaf het Camstraburen, waar we beiden woonden, over de Noor- derbrug door de Arendstuin (tüntsje - kiepeloop - ouwegelei en) naar de bewaarschool, de ingang de lokalen en vooral de speelzaal herinner ik me goed. Ook herinner ik me een dag 22 juni, mijn moeder was jarig en ik had een dubbeltje bij me om voor mem een cadeautje te kopen. Uit school ging ik toen met Marietje de Boer mee, die op het Oldegalileeën woonde, zij hadden voor hun huis een tuintje dat vol met mooie bloe men stond, als ik mij goed herinner waren het duizend schoon, roosje en margrieten. Van de bloemen kreeg ik een prachtig bouquet en Marietje kreeg mijn dubbeltje. Zo kwam ik thuis met een fijn cadeautje for mém har jierdei. (Vervolg van pagina 13). dat ze ergens met meer dan gewone belangstelling naar keek, dan hielp er geen zoete lieve Gerritje aan, maar werd het gekocht, "vooruut, metnimme naar Leewadden, jou hewwe hier niks te zeggen, inpakke die boel". Zo is het vier volle weken gegaan en werd het voor Conny Joustra een vakantie, zoals ze die niet had kunnen dromen. En dat, terwijl hetgastvrije echtpaar Cohen in die tijd toch waarach tig wel meer aan het hoofd had, dan het verwennen van een - nog steeds vrij onbekende - gast. Want juist tijdens haar bezoek kregen Isie en Hilda er een tweede kleinkind bij: dochter Els (24) had al een kindje van drie, nu diende er zich een tweede aan. Eind februari stapte Conny Joustra in Los Angelos weer op het vliegtuig naar Europa terug, door Isie en Hilda hartelijk nagewuifd. "Een mens mag best een ander eens wat liefde schenken" moet Hilda Cohen in die vier weken zo tussen neus en lippen door eens hebben gezegd. Het was voor Conny Joustra de enige verklaring voor alle gastvrijheid, die ze daar ontving. Herinneringen uit lang vervlogen tijd Paterswolde M. Bos-Faber. (Vervolg van pagina 11). Deze eerste haal bracht hem op een leeg sardineblikje en een wiel zonder spaken van een fiets. Deze voorwerpen lei hij zorgvul dig naast zich neer. om vervol gens ten tweeden male te begin nen. Hij zag iet of wat rood toen hij weer ophaalde, en verkleurde toen tot halfpaars. Aan de diepte ontrukte hij een ouden schoen, benevens een stuk fietsband. En ook dit deponeerde hij naast zich. Alevei, terwijl hij ten derden male stond te trekken, kreeg zijn gezicht hoe langer hoe meer een kwaadaardig uiterlijk en het ergste stond voor de deur, toen hij een ouden pan ophaalde en een lap halfvergaan zeildoek. "Wüst wel ioove, Gerriet.sprak de man bij den boom, "dat hiet froeger grif in allemansgading staan het, dy't later onder water sakt is Meteen spoog hij een sierlijken kring in het water, en zette een wijsgeerig gezicht. "Waer bemoeist dy met. hé Laat mij nou mar slatte. nou "Né, ik docht it mar soa. De vierde haal bracht hem een zuigflesch. nog met een stuk speen er aan. Ziet. boven hem groende de frischheid van de jonge Lentepracht, doorvoer een suizend windje de boomen, zachtkens zingende een heerlijke melodie. Rondom hem niets dan vroolijk leven, opgewekt na langen nacht van storm en ontij. "Wie herkent dit punt vroegen we de vorige maal, toen we een foto afdrukten, waarvan we in de verste verte niet wisten, waar die, heel lang geleden, was gemaakt. Welnu, dat punt is onmiddellijk door verscheidene lezers her kend - we kregen brieven, telefoontjes en "aanlopers-aan- kantoor", en al deze reacties lieten geen twijfel aan de plaats, waar de voor ons onbekende fotograaf voor het maken van z'n opname heeft gestaan. Maar merkwaardigerwijs kregen we toch ook een brief van een (vrouwelijke) abonnee, die het punt op een geheel andere plaats situeerde, al liet zij zich daar dan niet voor de volle honderd procent positief over uit. "Bij het bekijken van de foto", aldus mevrouw R.W.-K. te Schoonho ven "dacht ik bij mezelf "at dat et- Lekkumerdykje niet is We hebben vroeger heel wat afge fietst rondom Leeuwarden en de huisjes komen me bekend voor. 'k Ben benieuwd Tja, het Lekkumerdijkje bleek het toch niet te zijn, want alle andere lezers, die reageerden, waren eenstemmig en herkenden in de foto het dorp Weidum en zelfs moet het zo zijn, dat verschillende huizdn van de foto er nu nog net zo staan ais een zestig, of misschien wei zeventig jaar of langer geleden, toen de foto werd gemaakt. De huizen staan aan het Kaatsveld, waar van we op de afbeelding nog net een hoekje konden zien, al was het in die tijd nog niet een kaatsveld, zoals nu. De politieman links op de foto zou, aldus een van onze reage rende abonnees, best eens pliesje Roelofsma kunnen zijn; "dat was al een man op leeftijd, toen wij hier nog als jongens speelden". De sloot, die we op de foto op de voorgrond konden zien, is intus sen gedempt; links daarvan, maar niet zichtbaar op de plaat, staat het grote huis, waarin nu dokter Aebe Haima woont. In hem niets dan een verwoede gramstorigheid. Eén voor één slingerde hij de opgediepte schatten terug in de diepten. waar hij ze uit had gehaald. En hij vervloekte het uur waarin zijn vrouw dien potlepel had laten vallen. A. R. van Dantzig B. B. van Dantzig-Postuma APOTHEKERS-ASSISTENTEN Jan van Scorelstraat 55 - Telefoon 22495

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 15