En toen viel de toren HIER LACHTEN OPA EN OMA OM VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE I Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank 'T KLEINE KRANTSJE Twaalfde jaargang Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Verschijnt eenmaal Vredeman de Vriesstraat 1 in de veertien dagen 10-1-1976 Abonnementsprijs: 17.50 per jaar Voor het buitenland ƒ.30.per jaar KRANTJE (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.1.— Nummer 257 Vleiend. Snaps (de krant lezend): "Hè, hè. wat kunnen sommige menschen toch doen als ezels Mevrouw Snaps: "Gunst, man, wat heb je nou weer uitgevoerd Beeldspraak. Vagebond (tot een danig gehavenden collega): "Kerel, wat zie je er poovertjes uit Je lijkt wel een scheurkalender op Oudejaarsavond." Gratis consult. Dokter X. hield er niet van om bij nacht in zijn slaap gestoord te worden. Eens, toen hij juist naar bed was gegaan - het was één uur 's nachts - en in een slecht humeur was, omdat men hem te voren had geroepen bij een ingebeelden zieke, hoorde men de schel opnieuw klinken. "Wat drommel, is dat nu weer riep hij, het raam openend. "Dokter gauw gauw Mijn zoontje heeft een muis ingeslikt "Een muis "Ja. dokter, zonder twijfel Hij sliep met den mond open "Welnu, laat hem dan ook een kat inslikken, maar Iaat mij met rust viel de dokter hem in de rede, terwijl hij het raam sloot en weer in bed stapte. Fantasie en werkelijkheid. Dichter (bij een pereboom staande) "Hoe wonder baar ruiseht deez' boom, en toch beweegt geen /uchtje zijne takken." Boer: "Zoo daar zit waarachtig die vlegel van 'n schoenmakersjongen weer in den boom om m'n peren te gappen Tijdsbepaling. A (tot B. die veel schulden en drie rijke tantes heeft): "Wanneer denk je nu eindelijk je schulden te betalen B.: "Schulden betalen Hm - zoo ongeveer na drie dooie tantes."

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1