Maandag 27 Februarij en volgende daj TEGEN y EEL VERMINDERDE PRIJZEN, BROEKEN-PAIETOT- en 1ANTEIST0FFEIT Roest der Horretjes. 1 Voor Heeren Bakkers. S I G A R E de E N, Jong, Houthandel T. W. Overmeer Zoon. Lees dit. Mating-Glut) Harlinger- en Zuiderzee AARS- en WINTER-ARTIKELENMANTELS, DOEKEN en CHALES-LONGSZij* en Halfwollen FANTAISIE- en EFFEN KLEEDJES-STOFFEN KUNSTBLOEMEN STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ. S. P. POSTMA, Leeuwarden. S. Maurer, MAGAZIJN PORCELEINEN PETROLEUM LAMPEN. Cafétières a la Minute HOUTSTUK te Leeuwarden. Dagelijksche Dienst: VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen TH. POSTMA. Horretjes worden zuiver en nieuw hersteld, effen Gaas en het elegantste Schilderwerk, bij P. BOSMAMachinaal Gaas-Schilderhoek Prins Hendrikstraat te Leeuwarden. M. PEKELSMA, Smid en KagchelmakerHeero-ivo- straatje te Leeuwarden. WAGEN LANTARENS en GAS-ORNEMENTEN. B. ADRIAN! bij de Prins Heidrikbrug le Leeuwarden, Maandag 20 dezer zal worden geopend. «ir r. ma t aatimtta avi De SCHIPPERS. ongefrankeerdworden geweigerd! LEZINGEN gedurende den winter van 1870/71in de Groote Zaal van den Heer IJ. van der WIELEN. Spreker: de Heer Ds. J. B. WEER1WA Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Twaalfde jaargang 'T KLEINE KEAHTSJE Abonnementsprijs: 17.50 per jaar Voor het buitenland ƒ.30.per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.1 24-1-1976 Nummer 258 A SIKKEL GROOTE OPRUIMING, voor Kleermakers, Naaisters, Schoen makers en Huishoudelijk gebruik. Groote voorraad. Billijke prijzen. Gewaar borgde deugdzaamheid. van in Mandjes, BOUQUETTENPLAN TEN in Potjes enz. Te bekomen bij over de Kelders te Leeuwarden. Onder dankzegging voor de zoo vele jaren ondervondene gunstberigt de Onderge- teekendedat hij zijn bedrijf van Schoen- en Tiaarzenmaker niet meer zal uitoefe nen en dat zijne Schoenmakersgoederen enz. van af heden worden UITVERKOCHT. Hij neemt voorts de vrijheid zijn Broeder, K. BOEKELMANin de Koningstraat alhier, als Schoen- en Laarzenmaker aan te bevelen. Leeuwarden, 7 Maart 1871. F. BOEKELMAN. Bij den Ondergeteekende zijn te bekomen: eene ruime keuze springvrije BAKKERSPLATEN, van verschillende lengte en breedtesoliede DOOFKETELS en onderscheidene soorten van blikken TROMPBOL-BAKKEN alsmede eene beste BASCULE, wegende plus minus 400 kilo, belovende 6teeds eene prompte behandeling. VAN Wegens het vergevorderde saizoen opruiming met 10% korting op de vaste prijzen van eene partij PORCELEINEN PETROLEUM LAMPEN Wêer in ruime sorteering voórhariden mijne bekende doelmatig en eenvoudig in 't gebruik. Kelders H 25 Leeuwarden. VAN De Ondergeteekenden hebben de eer aan hunne geachte Begunstigers te berigtendat hun Onder dankbetuiging voor het tot hiertoe ge noten vertrouwenblijven zij zich voortdurend ten vriendelijkste aanbeveien. Schenkenschans bij Leeuwarden 8 Maart 1871. T. W. OVERMEER ZOON, i ii ai irnrrMii aiii De TREKSCHIPPERS van HALLUM op LEEUWARDEN beginnen aanstaanden Zon dag te varengedurende de maanden Maart AprilSeptember en October van Hallum naar Leeuwarden Zondags 's avonds 5 uur, Donderdags 's avonds 4 uur van Leeuwarden Maandag mor gens 8 uurDonderdag avonds 7.30. Gedurende Mei, JunijJulij en Augustus: van Hallum Zondag avonds 5 uur en Donderdag avonds 5 uurvan LeeuwardenMaandag mor gens 7 uur, Donderdag avonds 8.30. Hallum den 23 Maart 1871. Brieven Wirdum, 5 Februarij 1871. R. van de WINT, Hoofdonderwijzer der C. N. S Aan belanghebbenden wordt berichtdat de Vijfde lezing zal plaats hebben op DingS- dag den 7 Februarij 1871, des avonds prfl- c i e s te 7 V2 ure. De abonnements-prijs is ƒ1.50. Vreemdelingen kunnen iederen lezing bijwo nen tegen betaling van zestig cents.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1