RECREANA VOLGENDE WEEK BEGINT DE ELFDE RECREANA RECREANA SNEEUW WITJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN recreatie-show recreatie-show leeuwarden FBIISLftWDHftL leeuwarden TWAALFDE JAARGANG 20-3-1976 NUMMER 262 FRIESLANDHAL 'T KLEINE KRANTSJE In de Zaandarhse Peperstraat werd een wandelende dame getroffen door een door de lucht suizende bus met tien kilo witte verf: ze zat er onder, van top tot teen. Het incident ontstond door een vrachtauto, die de op de weg staande bus niet tijdig opmerkte en haar met een van zijn banden raakte. De verf werd gebruikt door schilders, die de weg van witte strepen moesten voorzien. De gemeente Zaandam moest Sneeuwwitje de schade vergoe den. Dc volgende week zaterdag begint in de Frieslandhal te Leeuwarden dc Recreana-ten- toonstclling, die traditiegetrouw vijf dagen zal duren. Het wordt de elfde expositie in een reeks, die in 1%6 begon. Dc tentoon stelling is met ouderwetse ener gie opgezet, ondanks het feit. dat bel Stichtingsbestuur na de laatste Recreana door twee sterfgevallen zwaar getroffen werd. In augustus overleed na een ernstige ziekte de voorzitter van dc Stichting, de beer R. Prins, in januari ging dc heer Chr. Goes plotseling heen. Vooral bet over lijden van Remv Prins, die we op de hierbijgaande foto tussen burgemeester J.S. Brandsma en wijlen de heer Dikhout van de Marinevoorlichtingsdienst in zien staan, betekende voor bet Recreana-bestuur een ernstig verlies; hij is in de organisatie van de tentoonstelling altijd een krachtig stimulerende en inspi rerende figuur geweest. Chris Goes, die jaren geleden al door ziekte getroffen werd. had zich de laatste tijd al niet meer vergaand met het .opzetten van de tentoonstelling kunnen bezig houden. hoewel hij wel warm meelevend verschillende voorbe sprekingen bleef bijwonen. De achtergebleven leden van het Stichtingsbestuur, de heren Her man Prins, .loop Goes en Tette Boekema. zijn niet bij de pakken gaan neerzitten en hebben, geheel in de geest van de overledenen, de traditie voortge zet - het wordt dan ook zonder twijfel weer een Recreana. die gezien mag worden. Fvenals het vorige jaar is de gehele immense Frieslandhal volgeboekt en weer bleek er een bijgebouw nodig om alle stand houders te kunnen herbergen. Wel is dit gebouw kleiner dan het vorige jaar en het staat op een andere plaats, achter de Frieslandhal in plaats van er naast. Overigens heeft het Recreana- bestuur ook nu weer enkele tientallen gegadigden moeten te leurstellen - zij hadden zich na de sluitingsdatum voor stand houders aangemeld. Wat er op deze Recreana te zien zal zijn Wel. letterlijk alles wat maar met onze recreatieve ontspanning te maken heeft, dus schepen - variërend van simpele roeibootjes tot kapitale kruisers, caravans, tenten, fietsen, brom mers. hobby-artikelen, enfin, noem maar op. Ook op het terrein van dc voorlichting zullen dc bezoekers naar harte lust kunnen gaan grasduinen. De Recreana is zaterdag ge opend van twee tot tien uur en verder alle dagen van 's morgens elf tot 's avonds tien. Toegangs kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij de V.V.V. aan het Stationsplein en bij Sigaren magazijn Tetman de Vries in de Prins Hendrikstraat. Studente uit Leeuwarden werd in Kijk in 't Jatstraat in Gronin gen aangeroepen door een heer in auto. die graag wou weten, waar hij de Eewal kon vinden. "De Eewal vroeg de studente, "die is hier niet in Groningen." "Ja, toch" reageerde de automo bilist, "dat is die straat, waar vorig jaar een dikke boom omgewaaid is". "Dan moet u in Leeuwarden zijn" zei het meisje, "daar is de Eewal." "Och heden" verzuchtte meneer, "ben 'k toch te ver doorgereden

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1