DE STRAATZANGERS IN ACTIE BD DUIZENDEN SNORDEN DE RUWIELERS HEEN EN WEER' VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN TWAALFDE JAARGANG 11-9-1976 NUMMER 273 'T KLEINE KRANTSJE OP DE VERJAARDAG VAN KONINGIN WILHELMINA, 31 AUGUSTUS 1911 EN NU DUS PRECIES VIJF EN ZESTIG JAAR GELEDEN, KWAMEN DE STRAATZANGERS IN LEEUWARDEN IN ACTIE OM DE BURGERIJ TE VERGASTEN OP HUN ZANG. VAN HUN OPTREDEN OP DIE DAG HEEFT DE ONVOLPREZEN VAN DER PEIJL ENKELE FOTO'S GEMAAKT, DIE WE VANDAAG IN 'T KLEINE KRANTSJE AFDRUKKEN. VOOR DEZE VOORPAGINA KOZEN WE EEN FOTO, DIE IN DE BOTERHOEK IS GEMAAKT EN HET INTERESSANTE VAN DEZE OPNAME IS, DAT WE NIET ALLEEN DE DAMES EN HEREN STRAATZANGERS KUNNEN ZIEN, MAAR OOK HUN DECOR :DE HUIZEN VAN DE STRAAT MET IN HET MIDDEN HET TYPISCHE TOEGANGSPOORTJE VAN HET HOFJE GOOZEN, DAT HIER LANGE THD VOOR BEJAARDE JOODSE WEDUWEN IS GEWEEST. VAN ALLE HUIZEN, DIE WE OP DEZE FOTO ZIEN, STAAN ER GEEN TWEE STENEN MEER OP FLKAAR. WAAR DE VOCALISTEN IN 1911 NOG ONGESTOORD HUN GANG KONDEN GAAN IS NU, OVER DE BREDE ASFALTWEG VAN DE BOTERHOEK, EEN DRUK AUTOVERKEER EN VOOR DE HUIZENRIJ KWAMEN DE PROVINCIALE BIBLIOTHEEK EN HET PAS GEREEDGEKO MEN RIJKSARCHIEF IN DE PLAATS. VAN DE GEFOTOGRAFEERDE KINDEREN OP DEZE PLAAT ZULLEN ER STELLIG NOG WEL ENKELEN ZIJN, DIE ZICH DIT OPTREDEN VAN DE STRAATZANGERS KUNNEN HERINNEREN. Uitgezocht mooi weer heeft gisteren het oude gebruik be stendigd om op den Hemel vaartsdag er op uit te gaan. Leeuwarden liep, voer en rolde uit en met de provincie was er een soort van wisselwerking. Terwijl wij, stedelingen, de open ruimte en het groen zochten, kwamen van buiten honderden de stad binnen, per spoor, boot of fiets. Zoo leverde de stad in den vroolijken zonneschijn en met zijn bloemenmarkt, die - oude traditie eveneens - steeds op Hemelvaartsdag op de Nieuwe- stad gehouden wordt, een leven dig schouwspel op, dat niet afnam, omdat bij het verloopen der uren nieuwe drommen stadwaarts togen of daarheen terugkeerden. Wat de onmiddellijke omgeving van Leeuwarden betreft waren wel de Groninger Straatweg - en aan dien straatweg Zwartewegs- end - de groote verkeerslijnen. Niet bij honderden doch bij duizenden zouden de rijwielers te tellen zijn geweest, die heen en weer snorden. Elke nieuwe trein bracht in morgen of mid dag nieuwe menigten bezoekers naar den omtrek van Vijvers burg en Toutenburg. Bij de bekende uitspanningen op Zwar- tewegsend en te Hardegarijp was het stampvol. Heel veel belang stellenden trok ook het mooie Vijversburg, dat nu, keurig on derhouden als het is, en met den rijkdom van hoog geboomte of laag heestergewas, een lust voor de oogen was. Tot laat in den avond duurde het gekrioel op den straatweg, in wederzijdsche richting. De Leeuw arders zochten hun stad; de buitenmenschen hun dorpen weer op. Overvolle treinen snor den heen en terug, stoombooten voeren af en aan. En de herinne ring blijft over aan een heer lijk-jongen warmen lentedag, waarin Friesland op zijn mooist zich te zien gaf aan allen, die, te water of te land, de vrije uren van den feestdag hadden door gebracht. (1909).

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 1