FA. ALEX COPINI Geld lenen 875 LEEUWARDENZO WAS HET HOE HET ENI 10 JU/WELIER Fenno L. Schoustra KOEKHAPPEN (OUD LEEUWARDEN) Giro: 981062 11,10 Afgehaald van t Kleine Krantsje PEPERSTRAAT 11 - TEL 26880 - LEEUWARDEN Brillont Goud Zilver e Gero Cassette* e Uurwerken e Omega dealer HET SCH AVERNEK f kleine -lérenitjjc leest iedereen Gemakkelijk en betrouwbaar bij de NMB. Voor alle doeleinden. Ook voor het verbeteren van uw woning. Geen informatie bij werkgever. Kwijtschelding bij overlijden. Inlichtingen bij alle NMB-kantoren. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK voor uw keuken voor uw caravan voor uw auto voor uw boot voor uw meubilair REIS OM NOOIT TE VERGETEN (vervolg van pag. 7) dit revolutie aan boord betee- kend had. Hij heeft het onthou den, het is misschien nog wel eens goed bij een volgende gelegenheid. Op het oogenblik had hij aan deze wetenschap echter niet veel. Het schip stoomde weg en hij bleef alleen acher op het hevig slingerende schip, terwijl al spoedig de duisternis intrad. De nacht, die volgde, is wel de vreeselijkste, die ooit iemand heeft meegemaakt. Den geheelen nacht bleef hij aan het dek. Nog steeds loeide de storm. Het schip - geheel aan zijn lot overgelaten - stampte en slinger de, terwijl bij tusschenpoozen geweldige zeeën over het dek sloegen. Eindelijk, tegen de morgen, bedaarde de storm en toen de dag was aangebroken, klaarde het weer op en werd het helder. Er stond echter nog een zware deining. Op eenigen afstand nam Cromers een lichtboei waar, doch na eenigen tijd bemerkte hij, dat het schip aan den grond geloopen was, want de lichtboei bleef steeds even ver verwijderd. Aan stuurboordzijde bemerkte hij de kust. Hij had niet bemerkt, dat het schip aan den grond geloopen was. En schok had hij niet gevoeld. Vrijdagmiddag, omstreeks één uur, kwam een sleepboot, die een reddingboot op sleeptouw had. Cromers stond aan stuurboord en zag de boot naderen. Hij maakte heftige armzwaaien en wilde beduiden dat de boot aan bakboordzijde moest komen, waar de stormlad der uithing. Men scheen hem niet te begrijpen, en toen de redding boot dicht genoeg genaderd was riep een Belg, die daarin zat, hem iets toe. Cromers schreeuwde terug, dat men aan bakboordzij de moest omvaren, waarop de Belg, die hem scheen te begrij pen, dezen wensch aan den kapiteint van de sleepboot over bracht. Zoo lag spoedig de reddingboot aan de stormladder en kon Cromers het schip verlaten. Eindelijk! Een der mannen uit de redding boot begaf zich toen nog aan boord, om te zien of er nog meer te redden viel, doch een oogen blik later was ook hij weer in de boot en stoomde men naar Calais. Daar werd hij ondergebracht in de houten keeten bij de Fransche Marine. Vijf dagen is hij daar gebleven. Den vijfden dag liet hij aan den overste vragen, of hij naar den Nederlandschen consul mocht gaan. Dit werd hem toegestaan. Hier bleef hij zeven dagen, waarna zijn papieren in orde waren en hij over Engeland naar huis kon terugkeeren. 1916 As je zoo langs 's Heerenwegen wandelt of langs straat en grachten van Luwadden, je magge seis kieze, en wanneer je dan je oren goed open en je ogen niet inne buse hewwe, och, dan is der altied wel wat leuks en interessants te horen ofte zien. Zo hep ik laatstens oppe Wuddemerdiek te kuieren, 's Middags sun uur as drie - half vier miskien 't was mooi weer, maar hiet, zeg! Snik, snik hiet. Der waren vansels veul meer wandelaars. Oek een paar hond- sjes. Die hadden het zeker oek al warm. Want hijge, hijge! En de tongen hongen bijna oppe grond. Oek wel een bitsje eigen schuld met, von ik. Want ze wandelden nou niet precies rustig en kalm deur. Zo as fatsoenlijke en welopgevoede hondsjes betaamt. Hun wandeling was der een met herhaalde onderbrekingen, want ze waren gedurig aan 't speulen. Nou ja, speule, speule, nee speule konnen je 't feitelijk oek niet noeme. 't Was dartele, stoeie en gekdoên. Een juist passerende student inne biologie, zou je inlichte kanne, dat hier sprake was van hun natuurlijk instinct tot behoud van 't soort. En inderdaad werd deur het bewuste duo herhaalde pogingen in die richting angeven. Ofschoon, niet erg succesvol. Ja beste meensen, ik bin mie er van bewust, dat ik hier niet erg dudelik bin, van Dale in sien "Groot-Woordenboek derNeder- landsche taal" hat voor sukke handelingen in 't algemeen een kort pikant verklarend woord, maar wat van Dale durft, durf ik

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 10