TELEFOONBOEKJE VAN '55: LEUK OM TE VERGELDKEN MET DIKKE GIDS VAN NU 'T KLEIHE KRAHTSJE ïss^J rft &.i98, -6 POSTERS VAN OUD LEEUWARDEN -fc 1 het Heerenwaltje -ft 2 de Turfmarkt -fc 3 de St. Jacobstoren Afgehaald van 1 Kleine Krantsje slechts 7.50 3 UIT DE DOOS MET SNIEPSNAREN 6<1 W'8' Woonk- J. SlaUe*°"u^°Bur. adm. P. VerL Lloyd,H.V.,I p ledngsverz. Insp- Son^gSeS- W.' Hiemstra, Lievensstr. W V,. en Nelle, N.V. ^f'^J.H.Evenhn.s.Büdts FORMAAT 62 X 44 CM. PER GIRO BESTELD FL. 10,= PER STUK GIRO 98.10.62 TJV.V. T KLEINE KRANTSJE. t Sileine SircJM(o/e (eeof iedereen Het is geen oeroud stuk, dat er vandaag uit de Doos met Sniepsnaren te voorschijn gekomen is en toch is het interessant: een Telefoongids voor Leeuwarden van januari 1955. Amper twintig jaar geleden verschenen dus, maar zo verouderd, dat geen mens er meer wat mee kan. Behalve t Kleine Krantsje dan: we gaan dat gidsje van toen vergelijken met de gids van nu en komen dan tot heel wat verrassende ontdekkingen. I 3219 5366 4441* 1 7684 2367 4936 4080 i 5578 I 7128 ttand?l"Si' wmemskade 10. Einmakade 75N.Z. Gerard DousU. "onin|,5Veld, Huistelefoon y Insp. u„,d Levens*"- *-v" Trans«alstr. 43, CoreUistr 49. üeburA. T nuüum. 0ngevallen en verp "0Ï|' Sdbbeek Aert v. 4 „^burger, ?io4- en «ft tfnr. 1»» Kon., Noordvlte q prederikstr. 1 (b g.g- tinr' Kadiateureniator.» sdiranS 76 p g Rotogravure Ml-, distributie v. wol,G. Terborcbstr. 5. SeeSniS, Onderl. Tabatóabr koifre- branderijen P yerstolkstr. 2 per- 6667 6876 6893 I 8700 6662 I 7101 4176 8684 I 3167 8838 6690 Telefoongids van 1955:23 namen op een pagina, nu bijna achtmaal zoveel™ Wat onmiddellijk opvalt, is dat de gids van '55 heel wat gemakkelijker hanteerbaar was dan die van vandaag. Het formaat, dichtgeslagen 13 x 18 centimeter, was al veel handiger dan het formaat van de gids van nu (dichtgeslagen 21 x 29 centi meter), maar bovendien waren de namen van de telefoonabonnees groter en ook nog vet afgedrukt en vielen daardoor veel meer op. Vinden we nu drie dichtbedrukte kolommen op een pagina, toen stonden de namen en adressen per pagina over slechts één kolom. Telefoonnummers met vijf cijfers, zoals we die nu allemaal hebben, kenden we toen nog niet: vier keer 3 voor de V. Tax van toen, vijfmaal 2 voor de Taxi Telefooncentrale van nu. Wat nu makkelijker is dan toen is het feit, dat we de hele provincie vinden in de gids van vandaag. Voor het boekje van toen bestonden er alleen nog maar telefoonabonnees in Beet gumermolen, Giekerk-Oenkerk, Jorwerd, Leeuwarden, Mantgum, Marssum, Stiens en Warga. TOENEMING De geweldige toeneming van het telefoonverkeer in deze laatste twintig jaar komt niet alleen tot uiting in het verschil in gewicht van beide gidsen (270 tegen 860 gram), maar blijkt ook duidelijk, wanneer we bij verschillende namen aan het tellen slaan. Stonden er in 1955 welgeteld 87 Dijkstra's in de gids van toen, nu komt de naam Dijkstra er niet minder dan 307 maal in voor. Ook de naam De Jong maakte een kolossale sprong en wel van 126 naar 406. Konden we in 1955 in totaal 7 Copini's aan de telefoon krijgen, nu hebben we keus uit een dozijn - een wat meer voorkomende naam als Terpstra steeg van 18 naar 84. De naam Stavast vermocht geen vorderingen te maken (1 in 1955, 1 in de gids van nu), de naam Baas ging van 4 naar 5. De naam Schouwstra met een w ging van 2 naar 6; minder schot zat er in de naam Schoustra zonder w: 1 in 1955, 2 in de gids van vandaag. ACHTERUIT Vanzelfsprekend komen er in de oude gids ook namen voor, die er nu niet meer zijn en sommige namen gingen in aantal juist niet voor- maar achteruit- de naam Cohen bijvoorbeeld kwamen we zevenmaal tegen in de gids van '55 en komen we vijfmaal tegen in die van nu. Een sterke stijging dus van het aantal telefoonabonnees, een sterke stijging ook van de kosten van een telefoongesprek. Zestien centen kost een locaal gesprekje nu, 4 centen was het tarief in die goeie ouwe tijd... nog maar twin tigjaar terug... nieuw!! KMSoecfl09eoQoao«««eoMeOeee6ecosoKMSoce«ecc«ocosc<m«sc«cocc<>s«occo!«cogcoso6«9 voor Leeuwarden en de wijde wereld er omheen. Een uitgave van Fenno- Schoustra's Publici- teitskantoor. Verschijnt eenmaal in de veertien dagen. Redactie, Administratie en Advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 (Naast Emmakade 39) Leeuwarden. Telefoon (05100) 20302 Postgiro 98 10 62 Bank: Rabobank Geopend: van dinsdag tot en met vrijdag, uit sluitend 's morgens van 9 tot 12 uur. 's Middags en van za terdag tot en met maan dag gesloten. Abonnementsprijs: voor Nederland fl. 19,50 per jaar; voor het buiten land^!. 35,00 per jaar. Losse nummers: afge haald fl. 1,00 per stuk. Per giro besteld: fl. 1,80 voor 1 ex., fl. 3,20 voor 2 ex., fl. 4,70 voor 3 ex. Het lidmaatschap van 't Kleine Krantsje is alleen mogelijk voor lezers, die akkoord gaan met de bepaling, dat het abonne mentsgeld vooruit moet worden voldaan. Op de Ie februari dient het abonnementsgeld Voor het dan lopende jaar te zijn betaald. Geschenk-abonnementen en abonnementen van lezers in het buitenland moeten op de 31e decem ber van het voorafgaande jaar zijn betaald. Lezers, die zich niet tele fonisch of schriftelijk, maar per giro-overschrij ving als abonnee aanmel den, worden verzocht op het girostrookje te ver melden: Nieuwe abonnee. Abonnees, die zijn ver huisd, dienen er op te letten, dat hun giro-over- schrijvingskaart het nieu we adres vermeldt - het oude adres moet worden doorgehaald. Wie het abonnementsgeld voor een ander betaalt, dient duidelijk de naam en het adres te vermelden van de abonnee, voor wie wordt betaald. Adreswijzigingen moeten minstens 10 dagen voor het verhuizen worden doorgegeven. Abonnementen, die niet voor 1 december zijn op-, gezegd, worden automa- y^tisch verlengd.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 3