STAD LEEUWARDEN ONTSTAAN IN WOESTEND VAN VEEN EN SOMPEN BOLmnn JUWELIER Uit de stads- en dorps- kroniek van Dr. w 5 De man van nu Zil citie T^rantsje leest iedereen We mogen aannemen, dat de lezers van 't Kleine Krantsje er bekend mee zijn, dat de uitgever ervan zo voor en na tal van publicaties het licht heeft doen zien met betrekking tot de traditionele, vermaarde en soms ook beruchte Elfstedentocht op de Schaats, die, hoewel een specifiek Fries Gebeuren, tot ver over de grenzen van het Friese Land, bekend is geworden als één der grootste sportmanifestaties van ons land. Nü wil ik het in dit artikel niet hebben over de Elfstedentocht op de schaats, doch wel over de Friese Elf Steden. LEVWERD Voor hen die in het bezit zijn van lectuur over de Elfstedentochten en met name voor degenen die de tocht al eens hebben gereden of het plan hebben het eens te doen, als het tenminste ooit zover komt, lijkt het mij wel interessant om iets meer van de Elf steden te weten. Ik wil dan hierbij die elf steden, hoewel in beknopte zin eens onder de loup nemen, en beginnen met Frieslands Eerste stad Leeuwarden, door vele stadsjers Luwadden genoemd en in het ver verleden onder verschillende benamingen aange duid als Levwert, Leovardie, Lintarwde, Liuwerdia, Liward, Lindward, Lienward, Lewerdie, Lewerden, Liewerd, Liouwert, Ljouwert, Leeuwarden. In perceel 43 aan de Grote Kerkstraat bevindt zich in de gevel een gedenksteen met de afbeelding van een stins en het onderschrift: Aed Levwerd, 1171, vernieuw 1762. Hoewel we ons dat maar moeilijk De gevelsteen Aed Levwerd in het perceel 43 in de Grote Kerkstraat. kunnen voorstellen, is er eens een tijd geweest, dat waar nu de stad Leeuwarden in al zijn geledingen groeit en bloeit een dikke laag ijs de aardboden bedekte, welke wordt aangeduid als de Grote Ijstijd. Volgens gegevens van bodemon derzoekers zou die ijstijd hebben bestaan omstreeks 7 k 8.000 voor onze jaartelling. Vele honderden jaren daarna verdween die ijslaag en bleef er alleen onvruchtbaar land en water over. En daar in die woestenij van veen, sompen, bos en water ontstond aan de oever van de aloude Burdine of Middelzee het eerste begin van de stad Leeu warden. Mogen we de oude kronieken geloven, dan zou het de uit het Perzische Benedicta Fresia afkomstige Prins Friso zijn geweest die omstreeks 350 voor Chr. ongeveer op de plaats van de bekende toren de Oldehove, een tempel met een priesterschool stichtte, onder de naam Aula Dey, hetgeen bete kent "Gods Hof'. FRISO Deze Prins Friso kwam met zijn beide broers Saxo en Bruno, na uit hun vaderland te zijn verbannen, na vele omzwervin gen uiteindelijk in de Lage Landen aan de Zee aan. Terwijl zijn beide broers een ander heenkomen zochten, vestigde Friso zich aan de oever van de Middelzee. Zijn volgelingen die met hem mee gekomen waren, mannen, vrouwen en kinderen, zetten zich hier blijvend neer aan de samenvloeiing van de Ee- stroom en de Burdine. En daar stichtte Friso de tempel met de priesterschool Aula Dey, Gods Hof, Oude Hof, Oldehof, Olde hove. Van Prins Friso wordt aangenomen, dat hij de Stam vader der Friezen werd. Rond die tempel en het kleine aantal bewoners ontstond in de latere jaren een nederzetting, hoofdza kelijk bestaande uit vissers, die met de visserij op de oude middelzee hun brood verdienden. Deze nederzetting groeide uit tot het Dorp Oldehove, dat om streeks 800 z'n eerste houten kerkje kreeg, dat in latere jaren werd vervangen door een stenen kerk, de St. Vitusdom van Olde hove. OLDEHOVE Het ontstaan van deze kerk was voornamelijk te danken aan het machtige Hoofdelingen-Geslacht Burmania, van oorsprong afkom stig uit het Friese Ferwerd. Het was in 1180, dat jonker Douwe Burmania van een kruistocht naar het Heilige Land in Friesland terugkeerde en zich vestigde te Oldehove aan de Middelzee. Hij werd door de bevolking van het dorp uitgeroe pen tot beschermheer van het dorp en de kerk. (wordt vervolgd). R.VIsser. 1806 20 November Te koop de jenerstokerij van Joh. Douwes te Akkrum met deftige huizinge. 1806 22 November Overleden te Leeuwarden Domi- nicus Willems, 46 jaar in de Sta tie 't Clooster het Herderlijk ambt bediend hebbende, 88 jaar oud, confrater van HJ. van Gul pen priester in dezelfde Statie. 1806 24 November Verkoop der hovinge Vellenburg te Oosterwierum. De dissenters confereeren te Schettens of zij den dorpstoren van de Herv. Ge meente wegens bouwvalligheid zullen afstaan. 1807 3 Januari R. Kundig over de Vrouwen poort te Leeuwarden verkoopt catoenetten, Harlinger bonten en weversgereedschappen. Verschenen bij J.W. Brouwer te Leeuwarden het portret van wij len Prof. H. Cannegieter te Fra- OVERLEDEN Op vier en vijftigjarige leeftijd is in Leeuwarden na een ernstige ziekte overleden, de heer Hille- brand Tanja, bureaulist, ofwel kassier bij de Harmonie. De heer Tanja kwarn in 1954 bij de schouwburg in dienst, nadat hij achtereenvolgens had gewerkt bij Unilever, het Wapen van Am sterdam, het Bureau voor Invoer rechten en Accijnzen en King- ma's Bank. Veel stadgenoten hebben de heer Tanja gekend, omdat hij bij de Harmonie o.a. het plaatsbespreken behartigde. neker. In uitzicht gesteld de ver koop van de heerlijke zathe en landen met heerenhuizinge, twee groote tuinen en jachthuis, groot 125 pondematen greide, ge naamd Het Coevoetshuis, bege- rechtigd met vrije tap, gelegen aan de Coevoetswal onder Lang weer. In de Friesche boekhandel verkrijgbaar: Vermaaklijk schuit praatje, gehouden in de nacht schuit van Amsterdam op Ut recht over de nieuwe Evangeli sche gezangen. 1807 5 Januari Floreenplichtigen te Kollum ver kiezen een tweeden schoolmees ter. De man van vandaag draagt 'n Prisma. Fraai van model en uiterst precies. Wat wil' n man nog meer? f 119,- Staal NIEUWESTAD 180, TEL. 23983 LEEUWARDEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 5