LANGS DE LEEUWARDER SCHOLEN Hè je d WILT U NU OPSTAAN ALSTUBLIEFT. OUDE FRIESE ALMANAK 10 'i 3ileine 3Lrantóje leeet iedereen De Krijn van den Helmschool in de straat met dezelfde naam. In het midden achter de tafel de heer D. Nieuwland, het hoofd van de school. Hij wordt geflankeerd door vJji-r. de dames T. Dijkstra, S. Hoekstra-Van de Hoff en C.C. Dalmolen-Van der Kruk en de heer J.G. van der Schoot. Staande de dames en heren: S J. Minnema, B. de Jong, S. Brouwer. M. de Jong, A. Hondema en A.A. Boll. POSTCHEQUE- EN GIRODIENST stortingskaart - kennisgeving v> op postrek 981062 van Fenno Schoustra't PublIcllolUkarrtoor P0D vjio ou i_i OP POSTREK s Fonno 't Klein Leeuw gestort door adres Abonnement '1 Kleine Krantaje tol 1 Januari OT 1770 b niet kreuken STORTINGSRECHT VE gestort door, adres Abonnement 't Kleine Kranteje tol 1 Januari 1778 g 8 niet kreuken cfi otj.saj stortingsrecht verschu gestort door adres Abonnement 't Kleine Krantaje tot 1 Januari fS g 8 niet kreuken stortingsrecht verschuloigi Ja hoor, daar komen ze weer, de betalingen, waar de administratie van t Kleine Krantsje zo dol op is: blanco girokaartjes, waarop noch de naam, noch het adres voorkomt van de abonnee, die via zijn bank heeft betaald. Wie van de drie - mogen we de nummers 677813759, 73997 en 912285583 verzoeken op te staan om zich bekend te maken? (vervolg van pag. -5) hoe de mensen van toen hebben kunnen lachen om dergelijke flauwigheden. "Op een wachtpost lag een soldaat te slapen, terwijl een ander naast hem op wacht stond. Een kanonskogel nam den slapende het hoofd weg. Duivels, roept de ander, die zal ook raar opkijken, ais hij straks zonder hoofd wakker wordt". "Waarom staat Jansen tegen woordig eiken morgen om vijf uur op? Dan kan hij een paar uur langer luieren". "Paul: Ik bemin u onuitspreke lijk, Margaretha. Wordt mijn vrouw, ik zal u altijd op handen dragen." "Margaretha: Liever reed ik in een coupeetje". Tenslotte, en dat schrijven we dan ook nog graag even over, een gedichtje over de winter, wel toepasselijk in deze december maand. "Hoe bar en naar vertoont zich 't veld! De huiverige kudden zuchten. De noordewind blaast met geweld Uit akelige winterluchten. De grond is ijzer: al wat leeft, gevoelt de koude, trilt en beeft. 't Baart echter mij geen ongemak Geen guur seizoen kan mij verschrikken. Daar 't warme kleed, het rieten dak, En spijs en drank me om strijd verkwikken. Daar 't zachte bed, voor mij gespreid Op zoete droomen mij verbeidt. Maar ach! hij, die door tegen spoed En bang gebrek zich 't hart voelt prangen De man, wiens eerlijk, vroom gemoed Zich schaamt door 't beed'len brood te erlangen, De man die, ziek en afgeleefd, Noch bed, noch dek, noch voedsel heeft! En gij, gij draalt, gevoelloos hart! Hem bij te staan naar uw vermo gen, Gevoel zijn jammer, angst en smart, En help hem door uw werkzaam pogen! Wien's naasten leed geen deernis baart, Is zelf geluk nog zegen waard! Personeel van pakhuis aan de Emmakade, waar dikwijl bui tenlandse vrachtauto' s komen laden, prikt voor het weekend een stuk carton op de voordeur met een in het Engels geschreven tekst. Het is een verzoek aan de buitenlandse chauffeur om een bepaald telefoonnummer te bel len, zodra hij is gearriveerd. Leeuwarden echtpaar ziet het stuk carton, blijft er een tijd naar staan turen - dan zegt de vrouw tegen haar man: Waar om mut dat er nou in t Engels op staan, wat hèt dat nou noadig, waar is dat nou goed voor

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 10