IN DE HARMONIE FIGUREREN BD DE ITALIAANSE OPERA 'T KLEINE KRANTSJE HERINNERING AAN TWINTIGER JAREN 3 'f 3iieme'3irantó/e leeM iedereen In de jaren 1927, '28 en '29 gebeurde het nogal eens dat leden van toneelverenigingen, die hun toneeluitvoeringen in de Harmonie gaven, gevraagd wer den om bij voorstellingen van beroepsgezelschappen in de Har monie te figureren. De heer Bunt, die destijds de directeur van de Harmonie was, ging bij voorkomende gelegen heden op de fiets de adressen af. Zo gebeurde het op een dag dat de heer Bunt bij mijn moeder kwam en vroeg of ik thuis was. 'Nee', zei mijn moeder, 'maar hij komt straks wel thuis'. 'Mooi', zei de heer Bunt, 'zeg hem dan dat hij om zeven uur in de Harmonie moet wezen om te figureren'. Toen ik die avond thuis kwam was het zes uur. 'Je moet om zeven uur in de Harmonie komen, meneer Bunt is geweest vanmiddag', zei m'n moeder. 'Heeft ie ook gezegd waarvoor?', vroeg ik. 'Nee', zij m'n moeder, 'hij was zo weer weg'. Vlug eten, wat opknappen en ik op de fiets naar de Harmonie. Toen ik bij de toneelingang arriveerde stonden daar nog een paar leden van "Ontwikkeling", waarvan ik lid was en enkele leden van "T.O.G." We gingen naar binnen. FIGURATIE. 'Zijn jullie voor de figuratie?' vroeg een man. 'Ja meneer'. 'Ga maar naar de bovenverdieping, daar krijgen jullie je costuums en daar is ook een kapper'. Wij met ons zessen naar de bovenverdie ping, waar een grote kleedruimte was. Toen hoorden we waarvoor we figureren moesten. De Itali aanse Opera gaf een voorstelling van "Faust" voor de leden van de Harmonie. 'Wanneer moeten we op?' vroeg ik aan de inspeciënt, die Hollands sprak. 'Direct, in het eerste bedrijf. 'Wat stellen wij voor?' 'Jullie zijn bedienden, je krijgt een kan om wijn te schenken.' 'Jullie gaan op als het ballet aan de tafeltjes gaat zitten en denk er om, zo gaan staan, dat de zaal niet ziet dat er niets in de kan zit, begrepen?' Begrepen. We kregen een soort habijt aan, een schort voor, een paar rode kousen aan en een soort sloffen. Ondertussen draaide de tijd door. Opeens stuift een Italiaan de deur in en begint tegen ons te schreeuwen in het Italiaans, waar wij niets van snapten. De bedoeling was, dat hij wou hebben, dat wij op het toneel kwamen. De helft van ons was gekapt en geschminkt, de andere helft liep nog zonder pruik en zonder schmink. Dat gaf niks, niet zeuren, naar beneden, naar het toneel. Daar stond Faust tussen de geraniums zijn aria te zingen.- In de orkestbak zat het orkest. Faust af. Ballet. Het ballet danste in kleurige costuumpjes over het marktplein. Wij kregen een teken van de inspeciënt dat we ons gereed moesten houden om op te gaan. De mannen van "T.O.G." waren gekapt en geschminkt, maar l-eendert van Manen, Tinus van Zurk en ik stonden er zonder pruik en zonder schmink maar schameltjes bij. Daar kregen we het teken dat we op moesten. Wat mutte we teugen die meiden zegge? vroeg 1-eendert. Ik zei, 'Och zeg maar wat, zeg maar, vin s'il vous plais?' We stonden met z'n drieën aan de linkerkant te schenken uit een kan waar niets in zat. 'Vinsielvoe- plee', zei Leendert, die meende daarmee een goede beurt te maken bij de Italianen. De "meiden" gaven hem echter in onvervalst beschaafd Nederlands ten antwoord 'spreek jij maar je moerstaal, broer? "VERREK...." 'Verrek', zei Leendert, 'ik dacht dat jullie Italianen waren?' 'Nee hoor, we zijn van het ballet van Gerie Folmer uit Rotterdam'. Ondertussen ging het gezang gewoon door. Dat was dat. Einde eerste bedrijf. Het tweede bedrijf. Nu waren we krijgslieden. Leendert, Tinus en ik werden nu behoorlijk gekapt en geschminkt. We hielden het habijt aan, de schort ging af en (vervolg op pag. 5). voor Leeuwarden en de wijde wereld er omheen. Een uitgave van Fenno Schoustra's Publici- teitskantoor. Verschijnt eenmaal in de veertien dagen. Redactie, Administratie en Advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 (Naast Emmakade 39) Leeuwarden. Telefoon (05100) 20302 Postgiro 98 10 62 Bank: Rabobank Geopend: van dinsdag tot en met vrijdag, uit sluitend 's morgens van 9 tot 12 uur. 's Middags en van za terdag tot en met maan dag gesloten. Abonnementsprijs: voor Nederland fl.19,50 per jaar; voor het buiten land: fl. 35,00 per jaar. Losse nummers: afge haald fl. 1,00 per stuk. Per giro besteld: fl. -1,80 voor 1 ex., fl. 3,20 voor 2 ex., fl. 4,70 voor 3 ex. Het lidmaatschap van 't Kleine Krantsje is alleen mogelijk voor lezers, die akkoord gaan met de bepaling, dat het abonne mentsgeld vooruit moet worden voldaan. Op de Ie februari dient het abonnementsgeld voor het dan lopende jaar te zijn betaald. Geschenk-abonnementen en abonnementen van lezers in het buitenland moeten op de 31e decem ber van het voorafgaande jaar zijn betaald. Lezers, die zich niet tele fonisch of schriftelijk, maar per giro-overschrij ving als abonnee aanmel den, worden verzocht op het girostrookje te ver melden: Nieuwe abonnee. Abonnees, die zijn ver huisd, dienen er op te letten, dat hun giro-over- schrijvingskaart het nieu we adres vermeldt - het oude adres moet worden doorgehaald. Wie het abonnementsgeld voor een ander betaalt, dient duidelijk de naam en het adres te vermelden van de abonnee, voor wie wordt betaald. Adreswijzigingen moeten minstens 10 dagen voor het verhuizen worden doorgegeven. Abonnementen, die niet voor 1 december zijn op gezegd, worden automa- tisch verlengd.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 3