ALMANAK VOOR SCHRIKKELJAAR 1884: VERMAKELIJKE LECTUUR Rabobank Q Uit de doos met sniepsnaren ITALIAANSE OPERA t Kleine Krantsje t volgend jaar nog interessanter DE ALGRA'S 5 "Ik spaar bij de Rabobank, dan heb ik altijd geld en goede raad bij de hand" 't leine tïCranteje leent iedereen Een foto van de Voorstreek uit de tijd, waarin de Friesche Almanak van 1884 verscheen: allemaal scheepjes in de gracht, allemaal bedrijvigheid op de kaden. Een mini-boekje - dat was het wat we in de hand hielden, toen we de laatste maal blindelings een greep in de bekende Doos met Sniepsnaren deden. Tien centimeter hoog, acht centimeter breed, ruim één centimeter dik. Het was een "Friesch Jaarboekje of Almanak" voor het schrikkeljaar 1884, "gedrukt en te bekomen bij R J. Schierbeek Lz te Leeuwarden, Zaailand 112, bij de Beurs. Geen incidentele uitgave voor dat jaar alleen, maar de acht en vijftigste in een reeks, die in 1816 al begon. Vooral in die tijd, toen de kranten nog klein waren en de gewone man nog niet toekwam aan het lezen, laat staan aan het aanschaffen van boeken, waren almanakjes als deze bijzonder populair. Er zullen, dachten wij, dan ook wel heel wat families zijn, waarin zulke stokoude jaar boekjes als curiosa bewaard gebleven zijn en het grappige is eigenlijk, dat ze nu nog interes santer zijn te lezen, dan destijds - de schriftuurtjes gunnen ons op verschillende manieren een blik in het dagelijks leven van die tijd. Nu kunnen we moeilijk het hele jaarboekje voor u overschrijven of zelfs maar opsommen, wat er in wordt vermeld, maar enkele hoofdstukjes zijn toch te mooi om ze niet te noemen. BEURTSCHEPEN Zo staat er bijvoorbeeld een lange lijst in betreffende "Het afvaren der voornaamste Beurt en Veerschepen, benevens hunne ligplaatsen" van Leeuwarden op en dan volgen er al die plaatsen in en ook buiten Friesland, waarheen met deze transportmiddelen goederen konden worden vervoerd: "An- jum bij de Hoeksterpoort, vrijdag 11 uur, Sint Anna Parochie, op de Kelders, dinsdag 12 en vrijdag 1 uur, Birdaard, bij de Waag, vrijdag tot 12 uur, bij de Dubbele Pijp tot 2 uur, Eernewoude op het Zuidvliet, vrijdag 2 uur, Joure aan de Nieuwekade, bij de weduwe Joustra, vrijdagsavonds, Langweer bij de Paardepijp, vrijdags 11 uur, Oldeberkoop bij de Lindeboom, vrijdag 1 uur" - enfin, u hebt het allang begrepen, het was ook in die goeie ouwe tijd geen enkel probleem spullen te vervoeren naar welke plaats dan ook, al ging alles dan ook wat langzamer dan nu. Aan dat langzamere tempo moeten we zeker ook denken, wanneer we het eveneens zeer uitgebreide programma in deze Almanak zien van de Hand- en Hondenwagens: "Oosterwierum over Weidum en Mantgum, maandags, woensdags en zater dags 3 uur bij Blauw op de Weaze, Roordahuizum over Wijtgaard, Idaard, Aegum en Friens, vertrek dagelijks om 4 uur bij H. Schaap, Oude veemarkt en bij Blauw op de Weaze". Ook bevat de Almanak uiteraard een dienstregeling van de Stoom boten en van de Diligences en vrachtwagens: kortom het was, zo'n kleine honderd jaar geleden, ook al druk met het verkeer, maar het speelde zich meer te water af dan op de weg en nogmaals, het ging allemaal nogal wat langzamer toen. Hoewel er in dat jaar 1884 natuurlijk ook allang met de trein of de tram kon worden gereisd en wanneer we die dienstregelingen bestuderen, valt het op dat de opa's en oma's van toen er wel de tijd voor moesten nemen. Een reisje van Leeuwar den naar Zwolle duurde twee uur en elf minuten; ook bijna twee uren duurde het nog om van Leeuwarden naar Groningen te komen. Zelfs Leeuwarden - Sneek loog er, wat de tijdsduur betreft, niet om: vertrek uit de Friese hoofdstad om kwart over elf, aankomst in de stad van de Waterpoort om tien over twaalf. Het staatje met de verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis is in deze almanak heel wat beknopter, dan het nu zou zijn en we lezen namen, die de man van vandaag weinig meer zullen zeggen: Adelaide Emma Wilhelmina Theresia, koningin, geboren 1858 en jarig op 2 augustus, Willem Alexander Karei Hendrik Frede- rik, Prins van Oranje, geboren 1851jarig op 25 augustus. Het Postkantoor aan de Wortel haven, zo lezen we in het boekje, is geopend, ambtenaren schrik niet, van 's morgens zeven tot 's avonds tien uur - ook op zondag wordt er nog post bezorgd in de stad, maar dan alleen 's morgens om tien uur. MENGELINGEN De laatste pagina's van zo'n Almanak bevatten meestal "Mengelingen", korte verhaal tjes, grapjes, gedichtjes. Van die grapjes zullen we er een paar overschrijven; we vragen ons af, (vervolg op pag. 9J (vervolg van pag. 3) we kregen alle zes een lange piek. De opdracht was nu, dat we, op de maat van de muziek, krijgs haftig over het toneel moesten marcheren en dan omlopen, achter het achterdoek om en dan aansluiten aan je voorman. Leendert, Tinus en ik en daarachter de mannen van T.O.G. stonden klaar om bij het teken achter elkaar krijgshaftig het toneel op te marcheren. Daar gingen we. Wij marcheerden prachtig in de maat. Het leger van zes man. Piek op de schouder. Aan de overkant van het toneel werden we opgevangen door de inspecient. 'Lopen, als de bliksem, aansluiten.' We lachten ons gek tot grote woede van de Italiaanse regis seur. We moesten verscheidene keren marcheren, achter het doek hollen om dan weer aan te sluiten. Na de pauze hoefden we niet meer op. We mochten in de zaal zitten. We zaten op de voorste rij en zagen hoe Margaretha, een afschuwelijk dikke vrouw, haar juwelen aria zong. Toen ze moest knielen hield ze zich vast aan een stoel, die bij deze handeling onheilspellend kraakte. 's Avonds gingen we naar huis. We hadden de man drie gulden verdiend. Bart van der Weerdt. (vervolg van pag. 7) Sprekend over medewerkers noemde ik reeds Andries Miede- ma en Jelle Sjoerdsma. In mijn herinnering leven ook nog de namen van Siebren Anema en Koenraad Bakker. Sjoerd de Jong was vele jaren in dienst van mijn oom Andries. En dan duikt nog de naam op van Ale de Wal (of van der Wal) die bij de verschillende Algra's bijsprong, wanneer zulks nodig was. Uit oude boeken, daterend van 1907 en later, diepte ik een aantal prijzen op, die enigszinds een beeld geven van die "goede oude tijd"t.w. 1910. een vaarboom 22 voet fl. 1,40 een vaarboom 24 voet fl. 1.50 een aardappelschop fl. 2.15 geleverd aan P. Beers een mast fl. 38.60 geleverd aan de Vries een kleine mast fl. 10,50 geld en goede raad

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 5