DE ALOHA'S ALS MAST- EN P VAN VADER OP ZO; 3ilet'ne 3£rantóje (eeóf iedereen Oude jaargangen van dit bald doorbladerend, kwam ook Uw artikel "Interessant debiteuren boekje van oeroude pompmake- rij"(nr. 154 d.d. 30.10.71) weer onder ogen. Een en ander herlezend, realiseer ik me, dat de heer Jan Algra de enige van deze familie is, die het ambacht van Mast-, blok- en ponipmaker nog uitoefent. Mag ik als achterkleinzoon van dezelfde Pieter Alles Algra - in Uw artikel genoemd - iets meer over de Algra's als mast-, blok.- en pompmakers op schrift stellen? Omstreeks het begin van deze eeuw bestonden in Leeuwarden dergelijke bedrijven - men zou kunnen zeggen strategisch gele gen - aan de voornaamste invals wegen te water, t.w. Het huis Dokkumertrekweg nummer 7, waarin de vader van de schrij ver van deze herinneringen, Pieter A. Algra in de woonkeuken met zijn bedrijf begon. 1. aan het Noordvliet (Uw artikel Jan Pieters Algra Zn. 2. aan het Camstraburen (Dok kumer Ee) no. 87 Gjalt Algra. 3. aan het Camstraburen (Dok kumer Ee) no. 89 Alle Pieters Algra. 4. aan de Dokkumer Trekweg no. 7 (nu 27) Pieter Alles Algra. 5. aan de Zuider Grachtswal, Jan Feenstra. Ik vermeld ook deze pompmake- rij, omdat deze later in dit artikel nog ter sprake moet komen. Men moet dat mast-, blok- en pompmakerij niet al te letterlijk nemen. Natuurlijk werden er masten, blokken voor scheepstui- gage en pompen gemaakt, doch daarnaast waren hooiharken, houten scheppen in vele forma ten en modellen, voertroggen, vaarbomen enz. artikelen, die een steeds belangrijker aandeel van de productie uitmaakten. POMPSTELLING Zou er nog ergens een pomp makerij te vinden zijn, waar nog zo'n ouderwetse pompstelling staat opgesteld en in bedrijf is? Zo'n pompstelling diende o'm in de tot pomp voorbestemde balk in de lengte een gat te boren en op de juiste maat te brengen. Een werk, dat grote lichamelijke inspanning kostte. De eerste relatie tot hout en houtbewerking schijnt via het kuipersvak te zijn gelegd. In zijn boek "It Algera - Algra Skaei" vermeldt R.S. Roarda een zekere Alle Halbes Algra om streeks 1800 als kuiper te Leeuwarden. Hij vestigt zich later als boer te Deinum. Een van zijn zoons staat eveneens als kuiper vermeld omstreeks 1840 in Leeuwarden en Huizum. Dit is Johannes Algra. Een andere zoon van Alle Halbes is Pieter Alles Algra. Hij is in 1818 te Deinum geboren en heeft zich op 23 maart 1856 te Leeuwarden gevestigd. Dit is de Jan Algra, welbekende Leeuwarden van weleer, ponipmaker aan het Noordvliet. overgrootvader van de heer Jan Algra en mij. Pieter Alles heeft het vak van pompmaker vermoe delijk in IJlst geleerd en uitgeoe fend; is althans daar woonachtig geweest. Onze resp. grootvaders zijn daat in 1845 resp. 1852 geboren. De jongste zoon van Alle Halbes is Gjalt Algra; hij is in 1821 te Deinum geboren. Hij vestigt zich later in Leeuwarden als pomp maker - mogelijk rond 1850 - maar juiste gegevens ontbreken. Wel blijkt uit een acte van 1879, dat hij van de houthandelaar Jildert Tabe Romeyn een gedeel te van perceel Camstraburen 87 in huur heeft tegen drie gulden per week. Sedert wanneer blijkt niet uit de acte; wel dat Gjalt Algra het perceel Camstrabu-

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 6