■1ÜL7B VIPMAKERS IN LEEUWARDEN UL EEUWEN LANG ZILWO GRAMMOFOON PLATEN m Hm hulshoff Voor al uw kaarsen en film- benodigdheden DROGISTERIJ t ^-rantöie Ice^t iccle \ALS N STE EN ft VERLOVINGSRINGEN GOUDEN SIERADEN ZILVEREN ARTIKELEN STIJL- EN MODERNE KLOKKEN J u welier-Horloger Opticien Eig.D.Postma O/d Kelders 28 Leeuwarden -Tel 23504 Eigen reparatie-slijp en graveerinrichting NIEUWESTAD 93 LEEUWARDEN 05100 - 28074 Lid Stichting Boiuwaurborg. GROTERE KEUS VINDT U NERGENS! Bij het politiebureau weet U wel! Jan van Scorelstr. 55 tel. 22495 Nieuwestad 39 Tel. 26337 Leeuwarden ren/hoek Lange Houtstraat in eigendom verkrijgt en daar als mast,- blok- en pompmaker zijn bedrijf voortzet. Het bewuste pand moet blijkens een alinea dezer acte reeds in 1833 hebben bestaan. Als hij in 1908 - hij is dan vrijwel blind - sterft, zetten zijn weduwe en hun zoon Alle het bedrijf voort. Keren we terug naar onze onvergrootvaders Pieter Alles en zijn twee zoons Jan Pieters Algra en Alle Pieters Algra. In de pompmakerij aan het Noordvliet werd overgrootvader Pieter Alles opgevolgd door zijn zoon Jan Pieters; doe op zijn beurt weer door zijn zoon Pieter en deze tenslotte weer door Jan Algra, de huidige eigenaar. Alle Pieters Algra vestigde zich De pompmakerij op de hoek van de Lange Houtstraat en Camstra- buren. In het pand ernaast was een broodbakkerij, eerst van Van der Laan, later van Eskes. aan de andere zijde van de stad, nl. aan de Dokkumer EE, Camstraburen 89, dus naast het pand van de reeds eerder genoemde Gjalt Algra. Omtrent de juiste datum waarop Alle Pieters zijn bedrijf vestigde is mij niets bekend. Het zou kunnen zijn, dat dit omstreeks 1880 geschiedde, maar dit is slechts ^een veronderstelling; in dat jaar stichtte hij n.l. een eigen gezin. Zijn zoons Pieter Alles (vader van schrijver dezes) en Andries Alles traden in de voetsporen van hun vader en werden pompmaker. Bepaalde omstandigheden leid den er toe dat Pieter Alles zich in 1907 zelfstandig maakte en een eigen bedrijf begon aan de Dokkumer Trekweg 7, in het huis, dat hij bij zijn huwelijk in 1905 aldaar bouwde. In september 1910 overleed plotseling Alle Gjalts Algra, die samen met zijn moeder de pompmakerij dreef aan het Camstraburen/hoek Lange Houtstraat. Mijn vader Pieter Alles Algra nam dit bedrijf over, vestigde zich daar en oefende er tot medio 1917 zijn ambacht uit. Intussen overleed in 1913 mijn grootvader Alle Pieters Algra. Mijn grootmoeder zette het bedrijf - samen met haar zoon Andries Alles - voort. JAN FEENSTRA In 1915 besloot de heer Jan Feenstra, die aan de Zuider Grachtswal een kuiperij annex pompmakerij dreef, de verkoop van tobben, emmers etc. te beëindigen en ook op vrijdag niet meer te markten. De heer Jelle Sjoerdsma, die tot dan bij de heer Feenstra werkzaam was geweest, kwam bij mijn vader in dienst. In mei 1917 overleed mijn vader Pieter Alles Algra; 36 jaar oud. Hij had aan den lijve ervaren welk een zwaar ambacht hij uitoefende en het was zijn nadrukkelijke wens, dat ik niet in Op deze foto van omstreeks 1928 nogmaals de pompmakerij op de hoek van de Lange Houtstraat. Daarnaast de pompmakerij van Pieter A. Algra. zijn voetsporen zou treden. Het bedrijf werd overgedaan aan de heer Andries Miedema, die vele jaren naaste medewerker van mijn vader was geweest. Hij bouwde het bedrijf - later met zijn zoons - uit tot zijn huidige staat. Oom mijn oom, Andries Alles Algra had geen opvolger. Zijn zoon koos een ander beroep. Mijn oom dreef samen met zijn vrouw een sigarenwinkel, maar heel veel was hij toch te vinden in zijn - enkele huize verderop gelegen pompmakerij, waarbij hij ook het kuipersvak beoefen de. In 1954 overleed hij en verdween ook deze pompmakerij. (vervolg op pag. 5

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 7