TOEN WE NOG OP DE SCHOOLBANKEN ZATEN ALLEMAAL PROBLEMEN 9 STADSNIEUWS VAN VROEGER t jl^ieine ^ICrantóje lesót iedereen Dit is een foto van de zesde klas van School 8 in de Eestraat bij het Oldegalileën, gemaakt in 1921 of 1922. Rechts zien we het hoofd van de school, de heer Deinema, links een eveneens bekende leerkracht van weleer, de heer Smedes. Op de achterste rij van links naar rechts: Gepke Boelens, Geertje van der Harst, een onbekende, Trijntje Nieuwhof, Klaske Bouma, Janke de Haan en Christina Reitsema. Op de tweede rij: Dina Muntendam, Sjoukje de Groot, een onbekende, Zuster Prozee, Jacoba Snoek, een onbekende en Alida Ram. Dan een rij jongens: van der Wal, Ebele Walstra, Hidde van der Veen, een onbekende, Heerema, een onbekende, Eelke van der Kooy en nog een onbekende. Op de knieën: Anne Fennema, een Dijkstra, Frans Landstra en een onbekende. Tenslotte de drie meisjes vooraan: Trijntje Gardenier, Richtje Nijdam en Marie Gramsma. Lammoraal Albertus Ae- melius Sluijterman (17-57 - 1838), zoon van de com mandant van de lijfguar- des van de Friese Stad houder, opgegroeid in Leeuwarden, later here- boer in Jorwerd en ge trouwd met Catharina Lycklama d Nijeholt, hield van 1778 tot 1785 een dagboek bij, waarin hij het wel en wee van zijn landelijk leven notuleerde. Twee eeuwen later zijn z 'n aantekeningen voor ons bijzonder interessant. MAART 1760 Hier wordt het journaal gehou den door zijn vrouw. Vandaag mijn teeder geliefde manliev op reis gegaan na Mastricht, 't welk mij smert tot in het binnenste van mijn hart, hoop en wensch dat God hem een gelukkige en voorspoedige reise mag geeven en bidde en wensche dat God de Heere mag behaagen dat wij malkander binnen korten in gesontheid weeder meugen omhelsen, hoope dat God de Heere daartoe sijne seegen wil schenken, en dat wij soo te saamen hier op aarden soo meugen leeven dat als wij ons leevensdaagen hebben ten eijnde gebragt dat wij dan door Gods genade en door de dierbaare verdiensten van den Heere Jesu, de eeuwige vreugde hiernamaals meugen beërven, de Heere schen- ke ons zulke harten dat wij een afkeer van 't kwade meugen hebben en 't goede soeken te betragten. Vandaag 't eerste kivietseij gehad van Pijtter Hendriks. Vandaag 't eerst eendey gekre gen. Vandaag ons spek en rookvlees uit de schoorsteen genomen. Vandaag Meinte Sjoerds hier thee gedronken en heeft voor ons gekogt een koe, kost 98 en nog een kost 77. (vervolg van pag. 1) c) ze betaalden het abonnement voor een familielid, zonder de naam van dit familielid te ver melden. d) De betalers waren al abonnee, maar zijn kort of lang geleden verhuisd en hebben het oude, vervallen adres op hun beta- lingskaart laten staan, zonder het nieuwe adres te vermel den. e) Ze verwachten helemaal geen krant, maar hadden er aardig heid aan ons zomaar een do natie te doen toekomen. Vriendelijk verzoeken wij alle betrokkenen ons spoedig te berichten, wat ze met hun over schrijving hebben bedoeld. Hier komen ze: W. Blanken, Zwenkgras 38, Leeuwarden. Mevr. A.van Dijk, Hoeksterpad 26, Leeuwarden. K. Haarsma, Sumatrastraat 3, Leeuwarden. J.H. Hoekstra, Dr. Wumkeswei 9, Leeuwarden. J.v.d. Honing, Raaigras 217, Leeuwarden. Mej. G.H. Hijlkema, Beetsstraat 53, Doetinchem. B.F. Kramer, Godartstraat 2, Te- gelen. J. Krouwen, De Valei 98, Assen. Langendijk, Leeuwerikstraat 172 woonplaats onbekend. E.v.d. Meer, Nordhornerstraat 17, Coevorden. A. Rusch, Larkstraat (nummer niet vermeld) Sneek. Fa. Th. Terpstra, Diepenbrock- straat 10, Leeuwarden. H. Tichelaar, Middelweg 160, St. Anna Parochie. G. Venema, Wijnhornsterstraat I, Leeuwarden. Mevr. S. de Vries, Overijsselse laan 64, Stadskanaal. Mevr. R.V. de Vries-Huisman, Nieuwe Bosscheweg 7, Tilburg. C.E.C. Wigersma, Kerkerinklaan 12, Santpoort. J. Zetstra, Jan v. Scorelstraat 9b, Leeuwarden. H. Zijlstra, Breedpad 7, Heeren- Graag maakt onze administratie van deze gelegenheid gebruik abonnees, die hun abonnements geld of het abonnementsgeld van een ander over 1977 nog moeten betalen, te verzoeken, de naam en het adres te vermelden van de abonnee, voor wie de betaling is bestemd. Wie zich per giro- of bankover- schrijving aanmeldt als nieuwe abonnee moet niet vergeten dit te vermelden: NIEUWE ABON NEE. Wie ons girostortingskaartje aan zijn bank afgeeft, dient wel z'n naam en adres in te vullen of de naam en het adres van een ander, zo de betaling voor een ander is bestemd. Voortdurend ontvangt onze administratie blanco kaart jes zonder de naam en het adres van degenen, die hebben betaald - wat moeten we er mee? ONGELUK Gisteravond is de 7-jarige Hinke de Bruin, wonende aan den Oostersingel, op het Schoppers- hof alhier door een hondekar aangereden. Het meisje bekwam aan hoofd en rechterarm ver wondingen. (1913) KNAAPJE GERED Gisteren namiddag viel een zesjarig knaapje bij ongeluk op het Vliet in het water. De pottenbakkersknecht Jan Brei- denbach sprong hem terstond gekleed na en smaakte het genoegen het jongentje behouden op het droge te brengen. (1892) 'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1976 | | pagina 9