HET MOOIE OUDE SCHILKAMPEN MAG NIET VERLOREN GAAN HET DREIGT TE GEBEUREN MAAR VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN JUWELIER 1 't BINNENHUYS GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ interieur adviseurs VEERTIENDE JAARGANG 9-12-1977 NUMMER 303 'T KLEINE Het realiseren van het plan Camminghaburen, waarover wij de vorige maal in 't Kleine Krantsje hebben bericht, brengt ook een ernstige bedreiging van de buitenbuurt Schilkampen met zich mee. Zoals de boerde rijen van Wijlaarderburen aanstonds volkomen van de kaart worden geveegd, zo dreigt ook het schilderachtige Schilkampen te verdwijnen. Er zijn plannen een brede verkeersweg aan te leggen, dwars door Schilkampen heen - die weg zou een belangrijke verkeersverbinding moeten worden tussen het nieuwe Camminghaburen en de oude stad. Wordt die weg inderdaad aangelegd, dan gaat ook Schilkampen finaal van de kaart en verliest de stad een van de mooiste en meest karakteristieke hoekjes, die ze nu nog heeft. Eeuwenlang is Schilkampen, lig gend op een pijlvormig schiereiland tussen de Kurkemeer en het Nieuwe Kanaal, onaangetast gebleven, maar dik tien jaar geleden begon helaas het verval, toen het Provin ciaal Electriciteits Bedrijf een al bijna dertig jaar bestaand plan ging realiseren, namelijk het aanleggen van een nieuw koelwatercircuit. De hals van de Kurkemeer moest daarvoor worden verbreed, wat ten koste zou gaan van de oude scheepswerf van Drijver op de wes telijke hoek van Schilkampen. Be gin '64 kocht het PEB de scheeps werf op en sloopte het bedrijf de donkere houten loodsen, die zo lang het gezicht van Schilkampen aan de stadskant hadden bepaald. De Kur kemeer kon daarna op deze plaats worden verbreed. EEN DAM Vier jaar later, november '66, legde het P.E.B. op de grens van het Vliet en het Nieuwe Kanaal een dam tus sen Schilkampen en Kleyenburg - het warme koelwater van de Cen trale kon daarna niet meer in de stadsgrachten stromen, omdat de gemeente Leeuwarden eerder al bij de Franklinstraat een dam in het Vliet had gelegd. Een belangrijke brandstofbesparing was voor het P.E.B. een van de overwegingen om deze kostbare voorzieningen te treffen, maar de positie van Schilkampen werd er jammer genoeg door aangetast, wat trouwens door het voortdurend op rukken van de woningen aan het Vliet en niet in het minst door de Het mooie oude Schilkampen mag niet verloren gaan. Meer foto' s van Schilkampen in dit nummer op de pagina's 8 en 9. hoogbouw aan de Schieringerweg ook het geval was geweest. (vervolg op pag. 8) t binnenhuys •meubelen* B.V. LEEUWARDEN BAGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTAD) druk... drukker... druk werk snel ...sneller ...sneldruk SNELDRUK B.V. Zuiderplein 3, Leeuwarden Telefoon: Q5100-50600 KRANTSJE

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1977 | | pagina 1