Koningin Juliana zal Fries Museum heropenen NA INGRIJPENDE VERBOUWING TWEE TENTOONSTELLINGEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN VEERTIENDE JAARGANG 15-6-1978 EXTRA NUMMER I door het Fries Genootschap, met z'n rijke collecties altijd al een uitzonderlijke positie in, - - 'T KLEINE KEANTSJE 1 Wanneer I vandaag, donderdag i de vijftiende juni. Koningin Juliana de officiële openingshandeling I heeft verricht, zal het aloude Fries Museum I in Leeuwarden zich geheel verjongd aan het publiek I presenterenAanzienlijk uitgebreid en geheel gemoderniseerd I treedt dit grootste provinciale museum in Nederland dan te voorschijn I uit een rigoreuze verbouwing, die ruim vier jaar heeft geduurd en die de ronde I som van vijf en een kwart miljoen gulden heeft gekost. Nam dit museum, opgericht door deze grandioze verbouwing kreeg het een allure, die zijn aparte plaats in de reeks van nationale musea nog meer accentueert. "Dat museum mut su beveiligd we- I ze, dat er ongesien nog gien muus inkomme kan" - aldus een dezer dagen een over de Turfmarkt wan- I delende bejaarde heer tot z'n kame raad. En met die krasse uitspraak had deze heer nog groter gelijk, dan i hij wellicht vermoeddeWant het I nieuwe Fries Museum is inderdaad van de modernste inbraakbeveili- j gingsinstallaties voorzien en die kunnen zo worden afgesteld, dat zelfs het binnendringen van een muis(!) onmiddellijk zal worden ge signaleerd, niet alleen in het mu- I seum zelf, maar ook op het Leeu- warder politiebureau. Inbrekers zullen in het Fries Museum dus niet welkom zijnmaar muizen evenmin Leeuwarden, nee, heel Friesland zal vandaag dan ook mogen vlaggen, in de eerste plaats natuurlijk voor onze vorstindie het museum de eer heeft willen geven naar hier te komen, maar zeker ook voor het Fries Mu seum zelf, voor alle Friezen een cul tuurbezit van de eerste orde. Het Fries Genootschap (voluit: het Fries Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde) verza melde sinds anderhalve eeuw: het werd in 1827 in Franeker opgericht Bijna honderd jaar geleden, 1881, kreeg het Genootschap z'n eigen museumruimte door zich te vestigen in het voormalige "Van Eysinga- huis" in de Koningstraat in Leeu warden. Driemaal is het Fries Museum hier, gedwongen door een tekort aan ruimte, uitgebreid, in 1892, 1895 en 1907, toen er telkens een vleugel werd bijgebouwd - bovendien werd in 1924 het oude Van Eysingahuis nog eens met een verdieping ver rijkt. In de eerstvolgende vijftig jaar is er ruimtelijk niets aan het museumge bouw toegevoegd, hoewel de be hoefte daaraan door het voortdu rende uitbreiden van de collecties, zich in stijgende mate deed gevoe len. Dr. A. Wassenbergh, die lang als directeur van het Museum de scep ter zwaaide, heeft dan ook vele ja ren met een chronisch ruimtetekort te kampen gehad; slechts door reor ganisaties zo nu en dan kon hij, zo goed en kwaad als het ging, het ge brek aan expositieruimte maskeren. Ook Dr. C. Boschma, die de heer Wassenbergh in 1963 opvolgde als verder lezen op pag. 14 Een museum, dat zich in het verleden met tal van tentoonstellingen verdienstelijk maakte, kan zich natuurlijk niet veroorloven na een zo ingrijpende verbouwing als die van het Fries Museum nu, zonder een passende expositie van start te gaan. Welnu, het Fries Museum zal het heropeningsfeest vieren met twee tentoonstellin gen tegelijk. De ene expositie vindt onder de titel "Fries Grafisch Museum" plaats, de andere wordt onder de klinkende titel "Zeven in één klap" gelanceerd. Het Friesch Grafisch Museum is een tentoonstelling, georganiseerd in samenwerking met de Leeuwarder drukkers, van oud drukkersmate riaal. De grote veranderingen van de laat ste jaren in het drukkersvak en met name het overgaan van het boekdruk- op het offsetprocedé hebben tal van attributen uit het zo boeiende drukkersberoep tot mu seumstukken gemaakt. Ze zijn allemaal te zien op deze bij zondere expositie, waarbij de druk ker ook in actie komt: op deze ope ningsdag zullen er speciaal voor de vervolg op pag. 21

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1