n BODEM ONDER STAD ZIT VOL GEHEIMEN VIER EN TACHTIG VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN SCHATI'EN ONDER WILHELM/NA PLEIN J r WIS EN WAARACHTIG: 1 BINNENHU YS VEERTIENDE JAARGANG 1-7-1978 NUMMER 317 Een tekening van de Heerengracht, gemaakt op de plaats, waar het water het huidige Wilhelminaplein in tweeën deelde, bestaat er bij ons weten niet. Wel vonden we in onze archieven deze afbeelding van de Heerengracht ter hoogte van de Haniasteeg: een vrij smalle gracht met een houten walbeschoeiing. Zouden er van dat houtwerk nog restanten gevonden worden bij het openbreken van het plein? GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ INTERIEUR ADVISEURS fcxnnentnuys «meubelen» B V. LEEUWARDEN BAGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTAD) 'T KLEINE KRANTSJE Nog even en er wordt een begin gemaakt met het bouwen van een parkeergarage onder het Wilhelmina plein Daartoe zal het plein inz'n huidige vorm uiteraard eerst moeten verdwijnen en zal er een enorm gat gegraven worden tussen Zaailand en RuiterskwartierHet werk biedt de archeologen een kans achter de geheimen te komen, die het plein nu nog voor ons verborgen houdt. Welke voorwerpen zullen er te voorschijn komen op deze plaats in de binnenstad, waar eens een oude verdedigingsgracht werd gedempt, zonder eerst te zijn uitgeslat? "Er mag worden aangenomen, dat er bijzondere vondsten zijn te verwach ten"schreven Burgemeester en Wethouders in de aanbevelingsbrief voor de gemeenteraad, die werd gevraagd een krediet van twintigduizend gulden beschikbaar te stellen om aanstonds een archeologische werkgroep op deze plaats aan het werk te kunnen zetten. Het grote Wilhelminaplein, zoals wij dat nu kennen, is eens in de volle lengte doorsneden geweest dooreen gracht, de oude Heerengracht, vijf eeuwen geleden, in 1481gegraven als een onderdeel van de eerste ver dedigingsgracht om de toen nog heel kleine stad heen. Het water liep van de nog bestaande gracht aan het Schavemek in de richting van het huidige Harmonie-gebouw en vandaar in een rechte lijn naar de plaats, waar nu het gebouw Amicitia staat. Daar kreeg de Heerengracht aan sluiting met de nu nog bestaande stadsgracht langs het Zuiderplein, richting Zuidergrachtswal. VERNIELD Later werd, meer zuidelijk, een nieuwe verdedigingsgracht gegra ven, die zich in fraaie bochten om de bolwerken slingerde, net zoals de Noordergracht bij de Noordersingel dat nu nog steeds doet. Helaas is deze gracht in de vorige eeuw als een lineaal zo rechtgetrokken en al dus grondig vernield. Door het graven van deze nieuwe gracht langs de huidige Willems kade had de oude Heerengracht dus geen functie meer, zodat dit water kon worden gedempt en dat is dan in de jaren 1845 en 1846 gebeurd. Kennelijk hebben de dempers zich de moeite bespaard om de gracht eerst uit te baggeren en het zal ten dele op grond van dit feit zijn, dat de gemeente interessante vondsten verwacht - wie zal zeggen, wat er uit de altijd bewaard gebleven bag ger van deze eeuwenoude gracht te voorschijn komt? Het onderzoek van de door de ge meente ingestelde archeologische werkgroep, met daarin ook de ar cheoloog van het Fries Museum, de heer G. Eizinga, bestaat in de eerste plaats uit het graven van een pro- fielsleuf dwars over de voormalige gracht. ARGUSOGEN Dan kan dus worden onderzocht, waar de gracht precies gelegen heeft, want ook dat is niet exact bekend en dan kan ook de diepte van de voormalige gracht worden be paald. Wanneer dit is vastgesteld mogen we verwachten, dat de ar cheologen met argusogen de grond zullen bekijken, die de grijpers te voorschijn halen op de plaatsen, waar eens her water liep. Vervolg op pag. 5 Wis en waarachtig: vier en tachtig - die hoge leeftijd bereikt nu zaterdag de gespierde atleet, die we hier zo gracieus "oppe kop" zien staan. Het is de heer Jentje de Boer uit Nijlanstate, rustend veehouder, het sprekende voorbeeld van een eeuwige jeugd. Elders in dit nummer van 't Kleine Krantsje meer over deze frappant vitale veteraan.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1