GEVANGENISSTRAF EN T.B.R. VOOR VIERVOUDIGE MOORDENAAR FRAAI OUD POORTJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN ALS EYE WIJKSTRA NU WAS BERECHT: VEERTIENDE JAARGANG 29-7-1978 NUMMER 318 'T KLEINE KRANTSJE Dit mooie, bijna drie eeuwen oude poortje was vroeger de hoofdingang van het oude Sint Anthony Gasthuis aan de Grote Kerkstraat. In 1910 heeft het een plaats gekregen in het front van de Julianavleugel van het nieuwe Sint Anthony Gasthuis aan het Schoenmakersperk. Daar kunnen we het nu nog altijd bewonderen, zij het dan zonder de lantaarn, die we op deze tekening zien. Op die plaats prijkt nu fraai beeldhouwwerk: de Heilige Antonius in monnikspij met staf en bel, geflankeerd door een man en een vrouw uit de gegoede arbeidersklasse Begin volgend jaar is het precies een halve eeuw geleden, dat ons land werd opgeschrikt door het bericht van een gruwelijke moord op vief politie-agenten in het dorp Grootegast in het Fries-Groningse grensgebied. De dader van deze viervoudige rilóord was de harmonicaspeler Eye Wjjkstra. Hij kwam op deze brute wijze op voor de vrouw - Aaltje Wobbes - die hjj bij zich in huis had genomen en die de politie kwam halen, omdat ze haar vier kinderen in de steek had gelaten. De rechtbank te Groningen achtte Eye Wjjkstra schuldig aan doodslag, driemaal gepleegd, en^aan moord, eenmaal gepleegd en veroordeelde hem tot levenslang. In hoger beroep, voor het gerechtshof te Leeuwarden, werd evenwel viermaal doodslag bewezen geacht, waarna Eye Wijkstra veroordeeld werd tot een gevangenis straf van twintig jaar. Dr. Verwey werd reeds tijdens de berechting van Eye Wijkstra bij zonder geïntegreerd door de ver schillen van mening van verschil lende deskundigen, die zich daarbij openbaarden. Veel later kwam daardoor de behoefte bij hem op de persoon van Eye Wijkstra, ook aan. de hand van latere publicaties, aan een nadere analyse te onderwerpen, "mede in het licht van de moderne psychiatrische zienswijzen" zoals hij ons schreef. Voor de stellig velen, die zich nog interesseren voor de zaak van de viervoudige moord,- geven wij graag het slot door van het uitvoeri ge rapport, dat de heer Verwey ons heeft doen toekomen. SPOKEN De Duitsers noemen deze eigenaar digheid in het karakter: "Verhalt- nisblödsinn", vertaald: "een ze kere onnozelheid, om de dingen in de juiste verhoudingen te zien". Bij zwakzinnigen, die hun minderwaardigheids-gevoelehs wil len compenseren, komt (Jeze karakter-stoornis vaak voor. maar ook bij psychopaten met een ab normale stemmingsondergrond i Wijkstra had nooit omgang met: vrouwen gehad, hij tyid angst vooj- zelfbevrediging en voorts Had Hij een enorme drang, Aaltje te bezit- vervolg op pag. 7 W5 wrwgtn Uw DINERS. 2AKENUJNCHES VERGADERINGEN RECÉFT1E8- EXPOSITIE* -'^NIEUWÏSTAD 75 LEEUWARDEN - TEL 0510M1566 fi»;T'il",-ïWeeSt east'zo<lfa ft8*u paatl "Gelet op de gewijzigde opvattin gen in de psychiatrische beschou wingswijzen en de meer moderne nomenclatuur, zou ik Eye Wijkstra als volgt willen beschrijven. Met zijn grillige, eigenzinnige en explosieve stemmingen kan men hem het beste rekenen tot de mensen met "psychopathische persoonlijk heidstrekken". De karakter-eigenaardigheden, die bij hem opvallen zijn de volgende: 1. grote eigenzinnigheid en ge makkelijk explosief. 2. angst voor "spoken", een angst, die het gevolg is van "in beeldingen" of verbeeldingen met een waan-karakter. (De Duitsers spreken van: "wanhafte Einbildun- gen", die veel onderzoekerso.a. bij ziekelijke misdadigers hebben be schreven). t 3. onstandvastigheid, bijzondere beïnvloedbaarheid, een vast steun punt in het leven missend. De Duit sers noemen deze typen: "Die Halt- losen". De "Haltlosen" kunnen "slap, karakterloos", maar dok, uit hoofde van een speciaal, "tempera-' ment": gemakkelijk alfeidbaar, prikkelbaar en rusteloos zijn. 4. Het zich verdiepen in diep gaande problemen, die ver boven zijn bevattingsvermogen uit gaat. Hij verdiept zich in occultisme, in philosophische systemen (Nietsche, Freud e.a.). Men vindt bij hem "meerwaardigheids-" naast 'minderwaardigheids-ge voelens" In zijn jeugd schreef hij eens "Zo reed de kleine Christus naar huis". Hij miste eigenlijk het gevoel van de normale proporties in het leveq. Van deze twintig jaar heeft de vrij buiter uit Grootegast er elf uitgeze ten; na al eens vergeefs te hebben getracht zich het leven te benemen, werd hij in het oorlogsjaar '41 in deerniswekkende toestand overge bracht naar een krankzinnigenge sticht te Eindhoven, waar hij amper twee weken later overleed. Bij zijn berechting heeft zich het in onze ogen opvallende feit voorge daan, dat zowel de rechtbank als het gerechtshof de verdachte volkomen toerekeningsvatbaar verklaarde voor zijn daad. Had Eye Wijkstra nu terechtgestaan inplaats van voor een halve eeiiw," dan zou men hem niet alleen een gevangenisstraf hebben opgelfegdy maar hem ook ter beschikking van de regering hebben gesteld. Dat was de conclusie van de Leeuwarder ze nuwarts Dr. N. Verwey, die kort voorzijn overlijden, eind vorig jaar, speciaal voor 't Kleine Krantsje zijn visie op de geruchtmakende moord zaak Eye Wijkstra op schrift heeft gesteld. Eye Wijkstra, viervoudig moordenaar

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1