WILHELMINAPLEIN IN STILLE RUST 111 PPH WONDERLIJK ONGEVAL: SLEEPBOOT OP HOL 1 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN BIJ HET BOUWEN. VAN DE PARKEERGARAGE BOLfïlfln VEERTIENDE JAARGANG 19-8-1978 NUMMER 319 't BINNENHUYS 'T KLEINE KRANTSJE Nu de bouwers van de grote parkeergarage zijn begonnen het Wilhelminaplein overhoop te halen, willen we graag even aandacht vragen voor het plein, zoals dat heel vroeger was en wel in 1850, toen Izaak Reynders deze sfeervolle tekening maakte van het Paleis van Justitie, dat toen juist was voltooid. Vóór het Paleis het toen nog van kinderhoofdjes voorziene plein, waarop de kinderen konden hoepelen en waarop kleine neringdoenden kennelijk ook al in actie kwamen - op de voorgrond zien we een vrouwtje met juk en enige handelswaar. Een paar jaar vóór deze tekening werd gemaakt, was de Heerengracht hier gedempt - die gracht, een van de eerste verdedigingsgrachten van Leeuwarden, liep van het Schavernek in de richting van de sociëteit AmicitiaNa het dichtgooien van dat water kon het Paleis van Justitie en kon later ook de Harmonie worden gebouwd en veranderde de ruimte voor het Paleis in een groot plein. Langer dan honderd jaar heeft dit Wilhelminaplein als marktplaats, als plaats voor kermissen en circussen en tenslotte ook als parkeerplaats voor Leeuwarden een belangrijke functie gehad. Die functie krijgt het plein te zijner tijd natuurlijk wel weer terug, maar eerst gaat de hele vlakte er aan voor het realiseren van die parkeergarage, stellig een indrukwekkend werk, dat vooral bij de oudere Leeuwarders in de belangstelling zal staan. Een sleepboot op hoi Een wonderlijk ongeval had dezer dagen in de haven van New-York plaats. Een sleepbootje, Say re genaamd, kwam met een veerboot in aanva ring. De bemanning der Say re, op lijfsbehoud bedacht, sprong over op het dek van het laatste vaartuig; de Sayre richtte zich echter weer op en stoomde met volle kracht, zonder iemand aan boord, verder. Een aan tal andere sleepboten zetten haar na. De Sayre stevende recht op het eilandje' aan, waar het kolossale standbeeld der Vrijheid staat en. vóór een der andere schepen tus- schenbeide kon komen, voer zij tegen het hoofd aan, hetwelk zij deerlijk beschadigde. De on beheerde sleepboot wendde toen den steven en voer tegen een schoe ner in, die kort bij geankerd lag. De schoener verloor verscheidene planken en zonk dadelijk. DeSayre stoomde vervolgens tegen een ande ren schoener aan en nam zijn boegspriet mede. Na een roeiboot onderst boven gevaren te hebben, stoomde zij met volle kracht op een boei in, die verbrijzeld werd. On derwijl had een der sleepbootjes, die de Sayre nazetten, de Runyon, op haar gewonnen. Eenige man schappen dezer laatste stonden klaar om op het dek over te springen, toen de Sayre plotseling den steven wendde en recht aanvoer op het Britsche stalen schip Holy rood. De bemanning der Runyon zag het ge vaar en zette haar met nog groter snelheid na. Eindelijk konden een paar van hare mannen op de Sayre overspringen, een hunner snelde naar de machinekamer en draaide de kruk om; een ander wendde het roer en de zwerveling werd op drie bootslengten van de Holyrood tot stilstand gebracht. (1896) GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ interieur adviseurs 1 1 bmnenhuys •meubelen» 8.V. LEEUWARDEN BAGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTAO)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 1