WINKELPAND AAN NIEUWESTAD MOEILIJK TE HERKENNEN 'T KLEINE KRANTSJE ONZE FOTOPRIJSVRAAG ocm~ 10 JAAR beien 3 Heel, heel veel inzendingen, veel goede oplossingen, maar ook heel wat foutieve - ziedaar het resultaat van onze fotoprijsvraag van vier weken terug. De meeste deelnemers hebben de winkelpanden, die wij afbeeldden, direct herkend, maar verscheidene andere gaven toe te gokken en twijfelden nog aan de juistheid van hun visie. Weer anderen hadden het duidelijk bij het verkeerde eind, hoezeer sommigen ook overtuigd waren van hun gelijk. Maar ja, we hebben het al eerder geconstateerd, dit is juist het leuke van deze prijsvragen - als alles op slag te herkennen zou zijn was er niet zo veel meer aan. want in werkelijkheid brachten wij een afbeelding van de Nieuwestad - hoek Weerd en dat, we zeiden het al, hebben de meeste oplossers dus inderdaad goed gezien. ,,Het is het pand van Brennink- meyer" schreef ons de heer Chr. Doorenbos te Leeuwarden „en dat kan j e trouwens ook wel lezen - en inderdaad: de woorden eyer zonen" zijn duidelijk leesbaar op het raam. Voor mevrouw T. Voskuyl-Kra- nendonk was het ditmaal niet moei lijk, want. schreef zij ons ik heb daar zelf plusminus zestig jaar terug in de winkel gestaan", en daarmee zal zij bedoelen als hulp in de win kel - als klant zullen er meer lezers hebben gestaan. „Mijn vrouw" schreef de heer G. Everaarts te Dieren, woonde voor de oorlog aan de Noorderweg en daarnaast in een mooi groot patrici ërshuis woonde de eigenaar van het pand, namelijk „een Brennink- meyer". En verder schreef de heer Everaarts „het was de stille kant van de Nieuwestad, maar wèl druk door de zogenaamde pantoffelpara de, waar de basis van menig huwe lijk is gelegd". „Van de winkelpui metz'nionische pilasters en bewerkte kroonlijst", ging een bijzondere charme uit", aldus mevrouw A. Jacobs-Jielof te Oudkerk, „en dat kan vandehudige glazen kijkkasten moeilijk worden gezegd. Ook de op de foto nog net zichtbare muurreklame zou nu als kunstwerk worden aangemerkt en zou niet klakkeloos verdwijnen". Een bijzondere herinnering aan dit punt van de Nieuwestad had de heer Joh. de Jong uit Leeuwarden. „Als er 's winters sneeuw lag maakten we. wat we toen noemden, een glibberbaan. Wanneer we dan naar beneden glibberden was de hoge stoep, op de foto zichtbaar, het stootkussen. Dat zo'n glibberbaan gevaarlijk was drong toen niet tot ons door. De plissie joeg ons wel Laten we ook nu maar weer eens beginnen bij de foutieve inzendin gen en dan komen we heel wat ver schillende oplossingen tegen. „Volgens mij", schreef de heer Th. de Vries uit Zwolle, „moet de foto genomen zijn aan de Voorstreek, hoek Sacramentstraat. Op de andere hoek was destijds een winkel van De Gruyter, beroemd om z'n lekke re koffïegeuren De heer S. Dijkstra te Surhuister- veen daarentegen meende in de af gebeelde panden de Sint Jacobs- straat hoek Klokstraat te zien. de winkel van Kaller. Voor de heer G. van Tuinen te Leeuwarden was het de stille kant van de Nieuwestad tussen de Sint Jacobsstraat en het Heerenwaltje en de heer S. van Ma nen te Leeuwarden dacht aan de hoek van de Kelders en de Korfma- kersstraat. Ook de heer Ing. G. van der Kooi te Heerenveen liet zijn gedachten gaan in de richting van de Kelders. „Het lijkt mij Voorstreek of Kelders" schreef hij. „en dan heb je ver schillende mogelijkheden. De naam Stad Paris (zichtbaar op de foto, Red.) zegt me niets, het is dus weer van ver voor mijn tijd. Toch heb ik de indruk, dat we hier op de hoek zitten van de Voorstreek en de Sa- cramentstraat". Aan weer een heel ander punt in de stad dacht de heer Rinze van der Heide te LeeuwardenIk dacht aan de St. Jacobsstraat met op het Bij de Voorstreek? Nee hoor, daar was het niet. hoekje het straatje van de Sleutel specialist. Had de heer Lampe niet in een van die winkels een zaak? Ik zie hem nog staan op de duikplank van de Grote Wielen. Haast elke dag nam hij een duik en dan een rondje zwemmen en weer op de wal". BU DE BROL De heer S. Hoekstra, te Franeker zond als oplossing in: „Bij de Brol, hoek Kelders-Grote Hoogstraat'en de heer H. Bos te Leeuwarden meende de oplossing te moeten zoeken op de „stille" kant van de Nieuwestad, hoek Nieuwesteeg. „Hoewel het ook best kan zijn op de Berlikumermarkt, hoek Ooster straat' aldus schrijft de heer Hoek stra. Wel, tot zover de inzendingen, die we bezwaarlijk kunnen honoreren. weg en een poosje later werd er dan zand gestrooid". Ook deze foto, evenals vele andere in 't Kleine Krantsje, riep, zo blijkt ook nu weer, echte jeugdherinneringen op. Daarom is 't Kleine Krantsje een graag geziene verschijning en met verlangen zie ik steeds weer naar het volgende nummer uit". Ali en Rommert Talman uit Leeu warden herinnerden ook aan de si tuatie, zoals die vroeger is geweest: "De lunchroom van Kimp, die er naast zat, is verdwenen. Singer is er nog. Maar het stoepke, waar we vaak over stroffelden, is ook al lang weg. De zaak is echter mooi ver bouwd, niet meer te herkennen" De heer K. Pot te Hoogeveen noemde in zijn brief ook de vroe gere Heerensociëteit, hier vlak bij. 'Daar zaten zomers bij mooi weer vaak enkele leden en daarbij was er een, ik meen, dat dit de heer Boe lens van Eysinga was, die altijd heel goeie dure sigaren rookte en de ge woonte had deze maar voor de helft op te roken. Het resterende deel ging dan met een zwaai over het hekwerk en kwam op de straat te recht. Op dit bekende gebaar werd haast altijd wel enige tijd gewacht door op een afstand afwachtende kwajongens, die er dan op afstorm den en de snelste of de sterkste zag je dan even later met dat stuk sigaar in de mond trots op de Langepijp staan". De heer G. Brinck te Leeuwarden kwam in zijn oplossing nog even terug op de foto van de molen Het Lam en de daarop zichtbare schoor steen, die, zoals geschreven werd, van Ozon zou zijn. "De pijp was echter van de Noordkant, de graan- maalderij" aldus de heer Brinck. Nadat deze verdwenen was werd omstreeks 1928 in de ontruimde tramremises de wasserij Ozon op gericht. Vlak daarachter heeft van de H.T.S. ook nog een schoorsteen gestaan. Ook die is al lang verdwe nen. Die omgeving was blijkbaar niet gezond voor schoorste nen Nu de winnaar van de antieke af beeldingen. Dat werd de heer W. Zadel, Tjotterstraat te Leeuwarden. tal I WONING INRICHTING NtouwMtad 95-97 LEEUWARDEN Nieuwestad met Oude Waag ASSEN LEEUWARDEN GRONINGEN ZWOLLE Leeuwarden wB j££j iH ff - Dit was de foto van de Nieuwestad, waarvan wij voor onze prijsvraag een fragment afdrukten. voor Leeuwarden en de wij de wereld er omheen Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteits- kantoor. Verschijnt eenmaal in de veertien dagen. Redactie, Administratie en Advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 8921 BP Leeuwarden. Telefoon (05100) 20302 Postgiro 98 10 62 Bank: Rabobank nr. 33.54.03.530 Geopend:van dinsdag tot en met donderdag, uit sluitend 's morgens van 9 tot 12 uur. 's Middags en van vrijdag tot en met maandag ge sloten. Abonnementsprijs: voor Nederland 22,50 per jaar; voor het buitenland: 40,00 per jaar. Losse nummers: afgehaald 1.25 per stuk. Per giro be steld: 2.00 voor 1 ex., 3.50 voor 2 ex., 5.00 voor 3 ex. Het lidmaatschap van 't Kleine Krantsje is alleen mogelijk voor lezers, die akkoord gaan met de be paling-, dat het abonne mentsgeld vooruit moet worden voldaan. Op de 1e februari dient het abonnementsgeld voor het dan lopende jaar te zijn betaald. Geschenk-abonnementen en abonnementen van le zers in het buitenland moeten op de 31e decem ber van het voorafgaande jaar zijn betaald. Lezers, die zich niet telefo nisch of schriftelijk, maar per giro-overschrijving als abonnee aanmelden, wor den verzocht op het giro strookje te vermelden: Nieuwe abonnee. Abonnees, die zijn ver huisd, dienen er op te letten, dat hun giro-overschrij- vingskaart het nieuwe adres vermeldt - het oude adres moet worden doorgehaald. Wie het abonnementsgeld voor een ander betaalt, dient duidelijk de naam en het adres te vermelden van de abonnee, voor wie wordt betaald. Adreswijzigingen moeten minstens 10 dagen voor het verhuizen worden doorge geven. Abonnementen, die niet voor 1 december zijn opge zegd, worden automatisch verlengd.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 3