Friesland Bank 4 Uw eigen bank voor al uw FEESTEN PARTIJEN was toen een bekende vrouw, ook al omdat ze handelde. In de Kalvergloppe woonde oude Pang (Corpier), die op Koninginne dag in 't wit verscheen en altijd vol zat met Oranje. Er werden op z'n dag dan veel speldjes verkocht. Dan woonde er ook nog een schoenmaker, die van oud nieuw maakte, want nieuw was voor heel veel mensen niet te betalen, hoewel er door de armoede heel veel sterke drank werd gedronken. Naast de Kalvergloppe had je eerst een dicht huis, ook op de tekening zichtbaar, dan kwam er een steegje en dat was de ingang naar het loge ment voor de zwervers en daklozen die er voor een paar centen konden slapen en er ook dronken werden, want er werd natuurlijk ook sterke drank verkocht. Ook kwamen er wel kermisgasten, die er verschil lende dingen verkochten. Zelfs kwamen er wel mensen, die roomijs maakten en op de kermis in glaasjes verkochten. Zodoende was daar voor ons als schooljeugd altijd wel wat te beleven. Op de hoek van het Toumooiveld stond een groot huis, waarin een joodse veehandelaar woonde, die op vrijdagavond en op zaterdag, sabbath dus, altijd prachtig uitge dost met vrouw en kinderen ging wandelen in de stad. De vrouw een dikke matrone, zwaar in 't goud. Daar waren we altijd een beetje stil van, omdat het zo uit de toon viel, er was daar immers een ontzettende armoede en zulke dingen vergeet je niet gauw. Surhuisterveen S. Dijkstra &ijoufitt mg ft«qt... BRIEF UIT SITTARI) Heeft mevrouw Jannie Senlijn-Kolk ook een klas hoger gezeten toen zij uit St. Jacob naar Leeuwarden kwam? Ik meende dat wij ook een meisje van haar naam en Ida de Bruin in de klas hebben gehad. Zij schreef over Lolkje de Boer, maar moest dat niet Lolkje Bakker zijn? Deze heeft bij Bouwe de Vries en Bouke Heidanus en Jochum v. d. Woude in de klas gezeten. Henderi- ka Huizinga is wel met mijn zuster bij ons thuis geweest. Als extra noot vermeld ik dat Bouwe de Vries jaren Men kent er de Friese verhoudingen en is bereid plaatselijke en provinciale belangen te dienen. In de Steenhouwerij woonden toen Van der Woude, die wel Buffalo Bill werd genoemd vanwege zijn grote snor, Popke Weistra, de stoe- lenmatter en R. Huizinga, de ijsco- venter terwijl zijn vrouw met de broodkar van Van der Berg reed, Aafke Slof, die turf en aanstekers verkocht voor de kachel, naast ons de Weduwe Visser met haar doch- tef. Deze Weduwe was een zuster van een dominee uit de kerk in de Wijbrand de Geeststraat, Boontje, Oets Aardemaen de Van Dijks. Met twaalf jaar van school en toen naar de gardenier om een paar centen te verdienen. Moet je nu om komen. "Met twaalf jaar kan dat kind toch niet werken?" Ik hou maar op, want anders zal het wel te lang worden. Leeuwarden Jac. Bakker gespecialiseerd in bruiloftrecepties, jubilea, promoties, buffetten enz. van maandag t/m zaterdag uitsluitend voor partijen alleen zondags vanaf 13.00 uur a la carte restaurant voor inlichtingen en afspraken dagelijks geopend Telef. 05118-1920 Lezers klommen in de pen Boerderij-restaurant RIJPERKERK Het Hofje Goosen, waar JODEBETJE woonde SPREUKEN Naar aanleiding van uw artikel "Spreuken in oude Bakkerij" in 't Kleine Krantsje nummer 354 delen wij u mee dat de laatste spreuk: Borgen is steeds dubbel Pech de klanten kwijt de centen weg, niet uit de bakkerij van Van den Berg's Broodfabriek was, maar van slager De Wilde, hoek Put - Breed- straat (zover mij bekend is deze door de Nat. Soc. afgevoerd naar een concentratiekamp). De Wilde had deze spreuk in zijn winkel han gen. Tevens had hij een plaat, met daar op een haan afgebeeld, met de spreuk: -Wanneer deze haan kraait Piet - Geef ik crediet. Leeuwarden J. de Vries DE TUUNTSJESKOOL Wat vreeslijk leuk je oude klasge noten zo via 't Kleine Krantsje te mogen "ontmoeten". Ja Jochem, dat jij altijd visjes (ste- kelbearskes) en soms een mooie salamander voor mij meenam, ben ik nog steeds niet vergeten. Mijn vriendin Janny Kolk ontmoet ik nog steeds een paar maal per jaar. Laatst ook nog bezoek gehad van Bauke Heidanus, die mij een foto van onze klas kwam brengen. Hopelijk hebben nog meer klasge noten een abonnement op 't Kleine Krantsje dan horen we misschien van hen ook nog eens iets. Heerenveen Aulye van de Bosch-de Vries DE BUTTERHOEK In een vorig Kleine Krantsje zag ik een tekening van de Butterhoek, zo als ik die gekend heb in de jaren 1899 - 1906. Ik was toen op school bij meester Boddé, dat was de hoofdmeester. Ook waren er nog meester Dijkema, meester Rade maker en nog een paar onderwijze ressen. De school stond vooraart op het Oldehoofsterkerkhof, dicht bij de Grote Kerkstraat. Vlak bij de school stonden twee loodsen van de touwslagerij van Morrema. Daar begonnen ook de twee lijnbanen. Voor ons was dat altijd interessant om te ziert. Toen was de Butterhoek nog heel druk. Vooral als er een ruzie was. Wij zagen altijd al uit naar de vrij dagmiddag, want dan kwam er meestal ruzie door de dronken men sen. Ook waren er veel straattypen, die daar woonden. Die zijn er nu niet meer. Op de tekening staat ook een oude vrouw; de tekenaar kon daar Jodebetje wel getekend hebben. Die woonde in het Holje Goossen en dat REÜNIE REHOBOTHSCHOOL De Rehobothschool voor protes tants-christelijk lager onderwijs aan de Pieter Feddesstraat te Leeuwar den bestaat op 1 mei zestig jaar. Naar aanleiding van dit jubileüm zal 19 april in de Salvatorkerk een reü nie voor oud-scholieren en oud-per soneelsleden worden georgani seerd. De kosten voor deelname bedragen ƒ15,- per persoon. Geïnteresseer den kunnen zich als volgt opgeven: door overschrijving van genoemd bedrag naar postrekeningnummer 804177 van de ABN Emmakade 173 te Leeuwarden ten gunste van rekeningnummer 580145522 „Re hobothschool 1920-1980";of door Dan kwam er iedere week de straatmuziek vervolg op pag. 6 lang mijn buurman was en Jochum v. d. Woude vanaf de oprichting jaren de keeper van onze club Ni- cator was en Bouke Heidanus jaren secretaris van onze club. Allen de hartelijke groeten van Leeuwarden Jac. Bakker KROEGJE V. D. WOUDE Als ik de foto's in Uw Kleine Krantsje bekijk van het kroegje van Van der Woude en de Drogéhaven dan gaan mijn gedachten weer terug naar mijn jeugd die ik ongeveer zestien jaar daar heb doorgebracht. En als we dan de jeugd van heden vergelijken met die van ons, dan zijn zij financieel rijke mensen in vergelijking met ons. Toch geloof ik dat wij meer vreugde hadden om dat we eerder tevreden waren en daarbij vooral na de oorlog steeds vooruit zijn gegaan op verlerlei ge bied. Naast het Kroegje van Van der Woude waren aan en in de buurt van het Oldegalileën nog de tapperijen van R. v. d. Akker, V. d. Hoek, en Stevan in de Woudstraat. Dan kwam er iedere week de straatmu ziek van Van der Zee en Sinnema terwijl later het "Scheefnekje" zo als hij genoemd werd er bij kwam. Dan danste iedereen mee, zelfs zeer oude mensen, zoals mijn Beppe. Ook was er vaak muziek bij ons in het buurtje, de Steenhouwe rij, waar een pleintje in het midden was. Daar had ri.l. een dochter van Walstra verkering gekregen met ene Tamme Leemburg, die best accor deon kon spelen. Deze laatste is verongelukt bij het heien.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 4