1 ZESTIG JAAR GELEDEN VENTTE ZE MET LUCIFERS BOLIVIAN JUWELIER VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN ,,EEN OUWE BEPPE" BOEKJE POPULAIRE LEEUWARDERS VOOR NIEUWE ABONNEES LEEUWARDEN GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ INTERIEUR ADVISEURS ZESTIENDE JAARGANG 28-6-1980 NUMMER 364 "Een ouwe beppe" wie herkent ze? vroegen we een vorige maal in 't Kleine Krantsje, toen we een foto afdrukten van een oude vrouw, Grietje van der Ploeg uit de Blauwe Poort, die wel zestig tot zeventig jaar geleden met lucifers liep te venten in de omgeving van het station. Op deze vraag - wie herkent ze? - hebben we enkele interessante reacties gekregen van oudere lezers, die zeggen deze vrouw zelf nog te hebben gekend. Van mej. A. Steensma te Leeuwar den ontvingen wij een vrijwel ge lijkluidende brief. "Mijn hart ging open" zo schrijft zij ons, "toen ik die foto van "een ouwe beppe" zag. Want als jong meisje van een jaar of twaalf heb ik vaak met haar gesproken. Ik kocht wel eens doosjes lucifers van haar en ze had, als ik het mij goed herin ner, ook zwarte veters. Ze zat op een stoof tegen zo'n dikke boom aan. STUKJK KOEK Ik in die tijd mijn moeder maar vra gen of de lucifers haast op waren. Ook kreeg ik dan een stukje koek mee of een appel of een peer. Ze was overal erg dankbaar voor. Wel kon ze niet zo goed meer zien op de duur en dan werd ze 's avonds op gehaald dooreen meisje of een jon gen. Ik woonde destijds met mijn ouders in de Baljeestraat en wel tot 1914 - het is dus alweer een zes en zestig jaar geleden". Tot zover mej. Steensma, wier me dedelingen dus volkomen aanslui ten bij die van het echtpaar De Jong. Nu zullen lezers, die al heel lang op 't Kleine Krantsje zijn geabon neerd, zich misschien herinneren, dat onze abonnee, de heer S. K. Kalverboer te Leeuwarden jaren geleden in onze krant geschreven heeft over deze zelfde vrouw bij de boom en ook zijn gegevens kwamen geheel met de bovenstaande over een. "Er stonden" zo vertelde de heer Kalverboer ons desgevraagd nog eens per telefoon, "in de jaren voor de eerste wereldoorlog een stuk of "Ik kan u meedelen", aldus schrijft ons de heer Joh. de Jong te Leeuwarden, "dat ik haar herken, al moet ik er bij vermelden, dat ik niet meer weet, dat deze vrouw liep te venten. Mijn herinnering en ook die van mijn vrouw, die haar jeugd in de Klanderijstraat heeft doorgebracht, strekt niet verder, dan dat zij, toen ze blind was, op een stoof bij een boom zat. Die boom stond, van de Beursbrug af gezien, even voorbij Hotel Spoorzicht. 's Morgens, al dus mijn vrouw, werd zij er door een lange man heengebracht en 's avonds weer opgehaaldZe woonde in de Blauwe Poort. Het moet dus wel dezelfde zijn." drie, vier hoge olmen aan de Sta tionsweg, ongeveer ter hoogte van de plaats van het parkeerterrein van het verdwenen hotel Spoorzicht. Onder een van die bomen zat het vrouwtje altijd op een stoof, 's Morgens werd ze er door een jon geman, waarschijnlijk een zoon, met een handkar heengebracht, 's middags of 's avonds werd ze weer gehaald. Waarom weet ik niet, maar die jongen, een chagrijnige, magere man, werd altijd "Er brandt een lichtje" genoemd". "Maar" zo vroegen wij de heer Kalverboer - en nou komt het - was dat vrouwtje bij de boom dezelfde als die van de foto, die wij de vorige keer in 't Kleine Krantsje hebben afgedrukt?" "O, nee" beslist niet" antwoordde de heer Kalverboer, "het vrouwtje van de foto was een concurrente van de vrouw, die onder de boom zat op haar stoof. Het was water en vuur tussen deze beide vrouwen. Waren er candidaat kopers bij de blinde vrouw, dan kwam die ander altijd aanlopen om te proberen de klandi zie in te pikken. Daarom mopperde dat blinde vrouwtje ook altijd zo: "ze mut mie het brood niet uut de mon stelen, dat hóeft ze niet te doen". TWEE VROUWEN Alzo: er waren hier vroeger op deze plaats dicht bij het station dus ken nelijk twee vrouwen, die met luci fers ventten, een, die liep te venten, een ander, blind, of nagenoeg blind, die altijd op 't zelfde plaatsje zat onder haar boom. 't BINNENHUYS bmnenhuys •meuüelen» B V. LEEUWARDEN BAGIJNESTRAAT 57 (ACHTER STILLE KANT NIEUWESTAD) 'T KLEINE KRANTSJE Wie ons in de maand juli 1980 een nieuwe abonnee opgeeft, die het abonnement betaalt tot 1 januari 1982 (twee en tachtig), totaal 35,-, krijgt als premie GRATIS een exemplaar toegestuurd van het boekje POPULAIRE LEEUWARDERS door Fenno L. Schoustra. Daartoe kan desgewenst gebruik worden gemaakt van de bestelbon, afge drukt op pagina 2. Telefonisch opgeven kan natuurlijk ook: (05100) 20302. In 't archief van t Kleine Krantsje bevindt zich deze foto Langs de straat van twee vrouwelijke stadgenoten, die zich omstreeks 1919 zeer waarschijn lijk bezighielden met het schoonmaken van klompen van boeren na hun be zoek aan de veemarkt in de stad. De oude vrouw lijkt als twee druppels water op de 'ouwe beppe'van wie wij een vorige maal een foto hebben gepubli ceerd. Was dit dezelfde vrouw. Grietje van der Ploeg uit de Blauwe Poort, die ook ventte met lucifers bij het station? NIEUWESTAD 160 TEL05100-23983

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1