BOLMAN JUWELIER GEZIN MET 16 KINDEREN 8 DOCHTERS - 8 ZOONS VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN LEEUWARDEN UITHUIZIG THUIS EN THUIS UITHUIZIG VREEMDE VOGELS EN DAN NU HET RECORD ZEVENTIENDE JAARGANG 22-8-1981 NUMMER 391 'T KLEINE KRANTSJE Achteraf, an et eind van et land wegjeston et kleine arbeiders- huuske van Oege en Jits. Oege en Jits woonden daar al jaren Al van hun trouwen af. En wanneer dat weest was wisten ze niet meer Et was gebeurd na de hooitied, dat wist Jits nog heel goed. Maar om te zeggen in welk jaar dat precies weest was, nee, dat kon Jits niet zegge. Nou vonnen Oege en Jits dat oek helemaal niet belangriek. Oege was in zien jeugd niet op skool weest en Jits evenmin. Ze konnen gien van beide leze of skrieve. Ze wisten oek ternauwernood hoe ze bij de Burgerlike Stand van de ge meente Dantumadeel inskreven s tonnen. As Oege of Jits daar at es naar vraagd wadden, dan zeiden ze stee vast, dat weel ik niet zo precies hoor, vraag dat maar en de postbo de, die weet ét wél. Wie et oek wist, dat was de veld wachter. Et was een wat wonderlik tweetal. Oege-en Jits. Een paar apart. Zo stonnen zé oek in de buurtskap bekend. Oege was een lange magere man met rood haar dat em as stiekels op zien hoofd ston. Deur et zware werk as dagloner bij de boeren in de omtrek en deur de last der jaren liep ie wat gebogen, waarbij nog kwam dat ie wat moei lik liep. Dat kwam zo. Dokter Teens ma had een tiedsje le den bij Oege een kleine ingreep an zien beide vuten uutvoerd. Wat was et geval weest? Oege hat in gien lieden wat an zien vuten daan en deur et dragen van klompen zat overal eelt en, wat er ger was, de nagels waren zo lang wudden dat ze over de tonen heen- groeid waren en an de onderkant weer in et vlees g roe id waren. Toen et zo ver kwam dat ie zowat niet meer vooruut komme kon was dokter Teens ma er an te pas komen De goeie man ston versteld. Hij was begonnen met de vuten in een bak met zeepsop weke te laten want ze bleken net zo zwart as de sokken die de patiënt droeg. Dokier Teens ma had er een heet karwei an had. Was Oege lang en mager, Jits was kort en dik. Ze leek wel wat op zon popke dal niet omvalle kan. Ze hat kort peper en zoutkleurig NIEUWESTAD160 TH_05100-23983 Na onze berichten in de laatste maanden over merkwaardig samengestelde gezinnen met vijf zoons en vijf dochters, zes zoons en zes dochters, ja, zelfs zeven zoons en zeven dochters, komt dan nu de klap op de vuurpijl: wij kunnen de lezers van 't Klei ne Krantsje thans laten kennis maken met een gelukkig ouder paar, dat aan maar liefst acht zoons en acht dochters het leven schonk! Onze abonnee, de heer H. U. Koopmans te Heemskerk was zo vriendelijk ons op de hoogte te brengen van het be staan van een gezin met veertien kinderen, waarbij het aantal jongens het aantal meisjes pre cies in evenwicht hield: zeven jongens en zeven meisjes dus. Dat is de familie De Wit uit Warmenhuizen en die kinderen, in de leeftijd van een-en-twintig tot negen-en-dertig jaar, heten Arie, Theo, Alie, Vera, Jan, Piet, Maria, Stienneke, Nel, Stendert, Els, Kees, Henk en Karin. Maar, voegde de heer De Wit in een adem aan zijn informatie toe, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, we hebben hier in Warmenhuizen ook nog een gezin gehad, dat uit een ou derpaar en acht zoons en acht dochters bestond. Het is het gezin Van den Berg en behalve vader, die in 1971 haar en dat droeg Jits onder een zwart mutske. Er was nog een groot verskil tussen dizze twee echtelieden. Oege was zwiegzaam. Oege zei niet veul. Jits daarentegen praatte der wat af. Was et niet teugen Oege dan wel teugen de postbode die dageliks langs kwam en dan een praatsje maakte, of teugen Hinke de bölle- vrouw die twee keer inne week langs kwam. En dan wudde der heel wat afpraat. Alles wat zo inde buurtskap en in et dorp voorviel, passeerde dan de re vue. De plaats waar dit gewoonlik ge beurde was wonderlik genoeg niet in de enige kamer die et huuske riek was, maar et kamerke dat naast et huuske ston, name lik de plee. Jits was hardlievig van nature en ze had, as ze op de plee zat, en dat was iedere dag op dezelfde tied, wel een uur nodig en dat was nou allied et overleed, leven allen nog. Moe der, mevrouw Van der Berg- Stet, is nu zeven-en-zeventig jaar. In 1957 vier-en-twintig jaar gelden dus, is deze unieke foto van het gezin gemaakt en allemaal staan ze er op. Daar gaan we, staand van links naar rechts: Louw, Gaath, Riet, Nel, Reina en Jaap; zittend: Tiny, Jan, Han, Vader, Moeder, Piet, Dora en Kees. Dan vooraan: Joop, Leny, Pé en Harry. Dat zijn er dus welgeteld acht doch ters en acht zoons! uur dat de postbode en Hinke de bóllevrouw langs kwammen. Dan konnen je getuge weze van et volgende tafreel. Op de plee, met de deur wagenwied open, zat Jits breed uut en daar voor, met een elleboog op zien fiets leunend, de postbode en de bólle vrouw leunend teugen et huuske. En met zo'n tafreel wudde op een dag de Kiepekoopman confron- teerd. De twee grauwe honnen trokken de honnekar met de kiepekoopman der bovenop, deur et rulle zand van de karresporen op el zandwegje. Vervolg op pagina 9 Nou beste mensen, als dit geen nationaal record is, dan weten we het niet meer. In ieder geval houden we het daar nu maar op. Zestien kinderen, acht zoons, acht dochters, het is toch wel hoogst curieus! N1EUWESTAB 75 LEEUWARDEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1981 | | pagina 1