UNIEKE SERIE FOTO'S VAN VROEGER BRANDENDE BOMMENWERPER VLOOG BOVEN ZUIDELIJK STADSDEEL VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN c/ straat NEGENTIENDE JAARGANG 5-3-1983 NUMMER 428 'T KLEINE KRANTSJE Het zal omstreeks 1910 zijn geweest, dat een voor ons onbekende fotograaf in ver schillende steden in Nederland foto's maakte van 'de man in de straat' om die vervolgens als prentbriefkaarten uit te geven. Scharenslijpers, venters in paraplu's, nego tiemannetjes, koemelksters, marktkooplui, veedrijvers, uitgesproken stadstypen, eerzame arbeidslui, alles wat deze foto graaf interessant toe leek werd op de gevoelige plaat vastgelegd. Ook in Leeuwarden is zo een fotoserie ontstaan, die we wel uniek mogen noemen en die ons nu nog een aardige kijk geeft op het 'straatleven' in die oude tijd. 't Kleine Krantsje prijst zich in het gelukki ge bezit van tientallen van deze bijzondere afbeeldingen, die in de meeste gevallen onder de titel 'Langs de straat' in de handel werden gebracht. Dat laatste althans moeten we aannemen, hoewel het merkwaardige geval zich voor doet, dat van alle kaarten, die wij bezitten, er niet een is verstuurd; de achterkanten zijn blanco, allemaal. Ook geven de kaarten ons geen enkele aanwijzing met betrekking tot de uitgever, maar wel staan er nummers op en die zijn zo hoog (1400 zoveel voor de foto's van Leeuwarden); dat we aan een enorme serie moeten denken voor het gehele land. Evenmin is het ons bekend, hoe groot de serie was, die hier is gemaakt. De nummers op onze kaarten variëren van 1426 tot 1456, zodat het aannemelijk lijkt, dat het er minstens dertig zijn geweest. In dit en in komende nummers van 't Kleine Krantsje zullen wij de 'Leeuwarder' foto's gaan afbeelden. Om te beginnen een por tret van een schoenpoetser, van een piepklein mannetje en van twee dames bij de markt. De schoenpoetser is de in vroeger jaren o- verbekende Salomon Cohen, de vader van de niet minder populaire tweeling Roosje en Betje Cohen. Salomon stond, zoals ook op de foto, voor het spoorstation, wachtend op treinreizigers, voor wie hij de schoenen poetste. Vroeg zo'n klant, "Wat ben ik schuldig?", dan had Cohen een vast ant woord bij de hand: "De vorige menheer gaf een kwartje."-en een kwartje was wat in die tijd. Het minimannetje op de tweede foto heette De Haan, maar hij werd altijd Klein Haantsje genoemd. Hij was goudsmids knecht - De foto is voor het hotel De Klanderij gemaakt. Op de derde foto twee vrouwen, van wie we veronderstellen, dat zij zich bezighiel den met het reinigen van klompen van boeren op de markt. Maar het kunnen ook koemelksters zijn geweest, dat weten we dus niet. Met name de jonge dame ziet er met haar fraaie en opvallende hoed. bijzon der charmant uit. In volgende nummers van 't Kleine Krants je dus meer foto's in deze serie 'Langs de straat'. Dat Leeuwarden inderdaad aan een enorm gevaar is ontsnapt, toen er in de laatste oorlog een brandende bommenwerper ver zeild raakte in het luchtruim bo ven de stad, hebben we kunnen opmaken uit de binnengekomen reacties op onze drie verhalen over het neerstorten van dit vliegtuig in de weilanden tussen Jellum en Wirdum. Het heeft maar een haar ge scheeld of het grote viermotorige toestel was terecht gekomen op de woonwijken in het zuidelijke deel van de stad. Het laat zich raden wat daarvan de gevolgen zouden zijn geweest. Net als de redacteur-uitgever van 't Kleine Krantsje hebben veel abonnees met eigen ogen het brandende vliegtuig gezien; uit hun brieven en telefoontjes heb ben wij precies kunnen opmaken welke route de ongelukkige ma chine heeft gevolgd, toen ze als een zwaard van Damocles bo ven de Friese hoofdstad ver scheen. Een van onze abonnees, die op onze berichtgeving reageerde was zo vriendelijk de waargeno men route uit te tekenen öp een kaart van de stad - andere reac ties sloten geheel bij zijn waarne ming aan. "Met grote interesse" aldus deze abonnee, de heer J. Massolt te Leeuwarden heb ik uw artikelen gelezen over de neergestorte bommenwerper, mede omdat ik getuige was van de laatste fatale minuten van de vlucht. Op de bewuste avond wandelde ik als negentienjarige met een aantal vrienden in de Willem Lodewijk- straat. Het zal zo tussen half zeven en zeven uur zijn geweest. We hoor den het geluid van een vliegtuig en ontdekten toen een lichtje dat zich vanuit het Zuidoosten naar het Westen bewoog. Het leek Vervolg op pag. 3

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1