PLOTSELING SPECTACULAIR IN HET NIEUWS DE FELLE JEUGD GEVECHTEN VAN VROEGER DE DAMES GRILK VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN DE BARRE HEST NEGENTIENDE JAARGANG 19-3-1983 NUMMER 429 Een beetje apart waren ze wel, die beide dames Grilk. In onze ogen althans. Overdreven 'vasthoudend' bijvoorbeeld ten aanzien van alles, wat ze in hun handen kregen, overdreven vrijgevig ten aanzien van dieren-in-nood. Maar wie had gedacht, dat ze ooit nog eens op zó'n manier de krant zouden halenDe driedaagse veiling van al hun grote en kleine eigendommen, van al hun kunst en kitsch, in beider lange leven bijeengegaard, werd een sensatie van de eerste rang. Honderden en nog eens honderden belangstellenden stoven er op af en hun koopkoorts nam een dusdanige omvang aan, dat er een totaal bedrag van een kleine kwart miljoen voor op tafel kwam. Verbazing alom: natuurlijk over de grootte van dit recordbedrag, maar niet minder over de grootte van de veilinglijst - hoe hebben die beide dametjes het in hemelsnaam klaargespeeld om een zó ontstellende hoeveelheid verkoopbare bullen en spullen binnen de muren van één woning bij elkaar te krijgen? Janet en Piëta Grilk. Twee zus ters. De een, Piëta, drie jaar geleden overleden, de ander Ja- net, gewoonlijk Nan genoemd, twee jaar geleden getroffen door een hersenbloeding. De dames woonden aan de zuid zijde van de Emmakade, waar men Nan niet terug zal zien - zij zal, hulpbehoevend, moeten blij ven in het verpleeghuis, waar zij nu is. ZEEVAARDERS Zij stammen uit een echte Schier- monnikoogster zeevaardersfa milie: hun voorvaders waren al len kapiteins op de grote vaart, die opvallend veel artistieke en ook opvallende figuren hebben voortgebracht. In de twintiger jaren kwamen Piëta en Nan Grilk naar Leeu warden. Hier gingen ze wonen aan de Willemskade - later ver huisden zij naar de Emmakade. Piëta 'was de meest artistieke van de twee. Zij lette amper op haar kleding en gaf het haar prijs aan de wind. wou laten verschijnen haalde zij het manuscript terug. Piëta maakte naam als dichter in het Schiermonnikoogs. Zij bracht enkele bundels op haar naam en verwierf vooral veel waardering voor 'De Lytje Pole', een bundel gedichten in haar moedertaal. Bij al deze artisticiteit spreidden de dames een zekere excentrici teit ten toon door hun huis vol te tasten met de meest uiteenlopen de voorwerpen, variërend van zeer kostbaar tot vrijwel waarde loos. In tientallen jaren moet er De dames Nan en Piëta Grilk: dierenliefhebsters met een gouden hart. Nan ging juist zeer chique ge kleed; zij was een deftige dame, uiterst correct en zeer op vormen gesteld. Hun verschillen kwamen grappig tot uiting in de naambordjes op hun deur. Op het ene stond 'Piëta Grilk', op het andere stond 'Mej. J. Grilk'. Piëta, met conservatorium, gaf muzieklessen, o.a. piano en gi taar. Zij was ook organiste in de Doopsgezinde kerk in Grouw. Nan gaf zang- en spraaklessen en verhielp spraakgebreken. Beiden bespeelden zij zeker wel tien verschillende muziekinstru menten. VEELZIJDIG Nan verscheen ook veel op scho len voor het geven van zangles sen; zij schreef kinderoperettes, die zij met haar leerlingen uit voerde. Veelzijdig als ze was hanteerde zij eveneens het schil- derspenseel; zij had een voor keur voor het op doek brengen van bloemen. Ook was zij auteur: zij schreef een historische roman over Schiermonnikoog. De deftige da me stond een deftige uitgave voor ogen, fraai gebonden, mooie band met goud op snee. Toen ze begreep, dat haar uitge ver het verhaal als paperback Starm üt noodwest dy pyske; de bimmen da brieuzje en gyselje takken; it gös slacht him plaat tjin it fjild; de halmen da beile, de düne da reke; it steeusaun bit scharp yn 't gesicht; de brauning dy spülke, it schüm slacht oon jokkels de lof ten da jeie so ivyld; de ryn tjaske yn streumen. Da airme seejüed - Is 't so fier? Sil de beut aik al üt? Gedicht van Piëta Grilk uit de in 1963 verschenen bundel "De Lytje Pole". zo heel veel naar binnen en heel weinig naar buiten zijn gegaan. De kamers, de gangen, de keu ken, de trappen, de zolder, alles en alles werd volgepropt en er restten tenslotte slechts enge wandelpaden voor de dames zelf envoor de katten, die er altijd welkom waren - er hoefde maar een poes in het vizier te komen of het beestje kwam in huis. Vaste voederplaats: boven op de peperdure Steinwegcon- certpiano, waar voor de mollige viervoeters het beste van het beste vlees werd gereedgezet. Ook de Dierenbescherming heeft geweten van de grote liefde voor het dier, waarmee beide vrou wen waren bezield. ONVOORSTELBAAR De werkelijk onvoorstelbare in ventaris kwam in het licht, toen de curator van de ongeneeslijk zieke Nan Grilk besloot de hele zaak te laten veilen, nadat alles twee volle jaren onaangeroerd in huis had gestaan. Daar waren dus drie dagen voor nodig en het gebeurde in de Frieslandhal. In de restaurants van Herman Prins, die tot zijn niet geringe verrassing tussen al le pronkjes en prullen een kastje zag staan, dat hij zelf jaren eerder op de Willemskade als overtollig op straat had gezet en dat de dames blijkbaar ook maar in huis hadden gehaald. Knarsetandend moest de voor malige eigenaar ervaren, dat niet alleen de zusters Grilk, maar ook de veilinggangers de afgedankte kast nog als aardig waardevol aanmerkten: het meubeltje bracht nu het ronde bedrag van zeshonderd gulden op 'T KLEINE KRANTSJE In een van de eerste nummers van dit jaar werden door een van onze abonnees herinneringen opgehaald aan "Massale jeugd- gevechten", zoals die in vroeger jaren wel plaatsvonden in Leeu warden". Naar aanleiding van deze publi catie kregen wij twee brieven, waarin eveneens gewag werd ge maakt van de felle strijdlust uit de overigens nog vreedzame tijd van weleer. Zowel de heer H. Weijer te Leeu warden als de heer Mr. P. Iedema te Blaricum reageerde op dat eerste bericht. Graag laten wij eerst de heer Weijer aan het woord. In 't Kleine Krantsje nummer 425 las ik een verhaal over "Massale Jeugdgevechten"Zelf heb ik met mijn ouders van plusminus 1910 tot 1923 in een van de tien huizen gewoond, die aan de Ka- naalweg stonden en die eigen dom waren van de Coöperatieve Zuivelfabriek - ze waren be doeld voor personeelsleden van deze fabriek. Van dat massale vechten op de 2e Kanaalsbrug kan ik me zo niets meer herinneren, maar wel, dat wij verschillende keren gevoch ten hebben met de jongens van Achter de Hoven. Wij hadden Vervolg op pag. 5

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1