HERINNERINGEN AAN ARTSEN - RAADSLEDEN VROMEN - VAN KOLLEM voor leeuwarden en de Wijde wereld er omheen IN DIT NUMMER V NEGENTIENDE JAARGANG 30-^-1983 NUMMER 432 'T KLEINE KRANTSJE Een paar maanden geleden hebben we gezien hoe Leeuwarden op het nippertje ontsnapte aan een ramp: in drie afleveringen schreven wij over het neerstorten in de oorlog van een grote geallieerde bommenwerper even ten zuiden van de stad. Het met een zware brisantbom en honderden brandbommen geladen vliegtuig was even voor zijn noodlottige val brandend over het zuidelijke stadsdeel gevlogen. Was het ook maar even eerder ontploft, dan zou voor de Friese hoofdstad de ramp niet te overzien zijn geweest - nu bleef het bij een groot aantal gebroken ruiten en een stevige schrik in de benen bij velen. Tot de zeer bekende en populaire stadgenoten van voor de oorlog hoorden zeker de heren M. Vromen en M. van Kollem, respectievelijk vrouwenarts in de Prins Hendrikstraat en tandarts aan het Ruiterskw artier. Beide heren waren ook buiten hun beroepsbezigheden actief en bewogen zich op velerlei terrein. Samen maakten zij ook deel uit van de Leeuwarder gemeenteraad en in de vergaderingen van dit eerbiedwaardige college vlogen zij elkaar als niet-p ar tij genoten dikwijls in de haren. Hun karakters liepen zeer uiteentoch vertonen hun beide levens merkwaardige paralellen. Frappant was ook, dat zij beiden als joden ontkwamen aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en tijdig emigreerden naar veiliger oorden hier ver vandaan. Een van onze abonnees, die vooral Dr. Vromen heel goed heeft gekend, haalt in dit nummer van 't Kleine Krantsje herinneringen aan deze popidaire vrouwenarts op. Onvermijdelijk natuurlijk, dat daarbij ook tandarts Van Kollem ter sprake komt. Voor dit ronduit kostelijke verhaal, zie pagina 5. Het is in die donkere oorlogsja ren niet de enige keer geweest, dat de Leeuwarders geluk had den en bespaard bleven voor stellig veel dood en verderf. Al eerder schreven wij in ons Kleine Krantsje over een Duitse bommenwerper, een Heinkel, die een noodlanding moest ma ken en de bebouwde kom op een haar na miste. Het toestel kwam bij de Poppeweg op een tennis baan terecht en dit ging zo goed, dat alle bemanningsleden de ma chine ongedeerd konden verla ten. Volgens een ooggetuige, die vijf tien jaar geleden in onze krant herinneringen ophaalde aan deze crash, moeten alle inzittenden van deze kennelijk op weg naar Engeland of van Engeland terug kerende bommenwerper zwaar beschonken zijn geweest - deze opzienbarende visie vonden wij evenwel niet bevestigd door an- Dit is de Me 110, de Messer- schmitt "Zerstörer", die achter het Noordvliet Slot naar bene den kwam. deren, die er eveneens getuigen van waren, dat de bemanning het toestel verliet. Uitgerekend hetzelfde oostelijke stadsdeel ontkwam nóg eens ter nauwernood aan een ramp, toen er een Duifse nachtjager, een Messerschmitt, brandend neer stortte op vrijwel dezelfde plaats: even ten oosten van de Poppeweg en in de onmiddellijke nabijheid van de boerderij van de heer Schat. Het moet dit vliegtuig zijn ge weest, waarover ónze abonnee de heer Jac. Bakker te Leeuwar den in een van de vorige num mers schreef: hij zag, toen hij in de Delistraat woonde, het bran dende vliegtuig vlak voor zijn slaapkamerraam langs vliegen, even voor het met een daverende klap neerstortte achter het Noordvliet Slot. De heer Bakker schreef niet over de gevolgen voor de vliegers van deze ramp, maar daarover wor den we nu wel geïnformeerd dank zij een brief van onze abon nee de heer B. Dijkstra te Apel doorn, die ten tijde van dit onge val eveneens vlak bij de plaats woonde, waar het ongelukkige toestel zijn einde vond. De heer Dijkstra schreef ons het volgende. "Met belangstelling heb ik uw artikel gelezen over het neerstor ten van de bommenwerper nabij Wirdum. Gelukkig voor de stad Leeuwarden boorde die zich een eind buiten de stad in de grond. Wie kan echter meer vertellen over het vliegtuig dat bijkans in de stad naar beneden kwam val len? Het moet omstreeks 1943 ge weest zijn dat een vrij groot vliegtuig achter de mestvaalt van expediteur Schat nabij de Poppe weg zich in de grond boorde en daarbij bedoel ik niet het vlieg tuig op de tennisbaan. Naar ik mij herinner heeft ei^van de boerde rij van de familie Schat nog iets in brand gestaan. ANGSTAANJAGEND Was het een Duitse nachtjager? In ieder geval kwam hij met een angstaanjagend geluid naar be neden. Na een hevige explosie (Vervolg op pag. 11)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1