"OVERAL LICHAAMSDELEN IN HET LAND" VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN NEGENTIENDE JAARGANG 25-6-1983 NUMMER 436 'TKLEINE KRANT5JE De molen Het Lam aan de Westersingel. Wanneer wij zien naar het lot van verscheidene andere Neder landse steden in de tweede we reldoorlog, mogen we conclude ren, dat ons Leeuwarden voor veel ellende bleef gespaard. Wel zijn er op verschillende plaatsen bommen gevallen, wel vielen er doden te betreuren door direct oorlogsgeweld toch is de men selijke en materiele schade be perkt gebleven. Al een paar maal hebben we nu gezien, dat het allemaal heel anders had kunnen gaan en dat Leeuwarden meer dan eens aan de onvoorziene gevolgen van een ramp is ontsnapt. De geallieerde bommenwerper, die eind '43 brandend boven de stad vloog, kwam net niet op de dichtbevolkte woonwijken te recht, waarbij de Leeuwarders, overigens zonder het zelf te be seffen, door het oog van de naald gekropen zijn. Nog veel groter moet echter het gevaar voor de stad zijn geweest, toen in de nacht van de twee en twintigste op de drie en twintig ste februari 1944 een Duitse Messerschmitt in moeilijkheden kwam en, eveneens brandend, op het centrum van Leeuwarden dreigde neer te storten. Of het de stuurmanskunst van de vlieger is geweest, die ons toen voor een ramp behoedde, zullen we wel nooit meer vernemen, maar feit is het, dat het ten dode gedoemde vliegtuig, door oogge tuigen nog boven het Beursge bouw gezien, precies de stads rand kon halen en daar ontplofte zonder slachtoffers te maken on der de burgerbevolking. Een paar weken geleden hebben we de herinnering aan deze luchtramp opgehaald naar aan leiding van enkele brieven van abonnees, die het neerstorten hebben gezien of er de dag erna op de een of andere manier bij betrokken waren. Wij schreven toen al, dat de brokstukken van het toestel neerkwamen achter de boerderij van de expediteur Teake Schat, die een boerderij bewoonde bij de Poppeweg achter het Noord- vliet-Slot. De heer Schat, bijna een en ne gentig nu, nog goed gezond en Vervolg op pag. 9

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1