DRAMATISCHE ONGELUKKEN DIE FRIESLAND SCHOKTEN DE VOORGESCHIEDENIS VAN ONS VLIEGVELD VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN NEGENTIENDE JAARGANG 30-7-1983 NUMMER 438 Zoals overal elders nam ook in Friesland in het begin van de dertiger jar en de animo voor de nog jonge luchtvaart meer en meer toe. Velen begonnen een goede toekomst te zien in het vervoeren van passagiers en vracht door de lucht, sommigen droomden voor zichzelf van een rol in het luchtverkeer. Leeuwarden beschikte al over een - hoogst primitief - vliegveld bij het Kalverdijkje, waar men zo nu en dan een vliegtuigje kon zien landen en waar ook wel eens een demonstrerende parachutist naar beneden kwam. Ook ivaren er zo nu en dan activiteiten van jeugdige zweefvliegers, die hier stoutmoedig de hoogte in gingen en die zelfs al een eigen vereniging hadden gesticht, de Leeuwarder Zweefvliegclub. Zelfs werd er, nu precies vijftig jaar geleden, al serieus gesproken over het totstandkomen in Friesland van een volwaardig vliegveld, waar bijvoorbeeld toestellen van de K.L.M. zouden kunnen landen. 'T KLEINE KRANTSJE Het was, merkwaardigerwijs, een zeeman, die zich in deze dagen ontpopte als een geweldi ge vliegenthousiasteling en een pure promotor voor het vliegen boven Friesland. Hij heette Roel Huizinga, hij was nog geen dertig jaar oud en hij woonde in Mur- merwoude. Roel Huizinga was aanvankelijk stuurman bij de koopvaardij, maar door de ongunstige per spectieven van' de zeevaart pre fereerde hij een andere baan en zocht hij het hogerop: hij was ervan overtuigd, dat de lucht vaart een grote toekomst wacht te. In 1931 kwam zijn naam voor de eerste maal in het nieuws, toen hij de plannen ontvouwde voor 'een vliegveld in Friesland, waar bij hij zelf dacht aan een plaats in het Buitenveld bij Veenwouden. Andere stemmen pleitten voor een vestigingsplaats bij Heeren veen of Sneek, waarna er een vergadering werd belegd met veel burgemeesters en afgevaar digden van handel, landbouw veeteelt en industrie. Na een zeer enthousiaste en za kelijk ook zeer degelijke inlei ding van de heer Huizinga werd er een commissie ingesteld, die Roel Huizinga, dodelijke val. de mogelijkheden onder ogen zou zien van het aanleggen van "een eigen groot landingsveld voor vliegtuigen" - ook Roel Huizinga zelf maakte deel van deze commissie uit. Intussen had de heer Huizinga met enkele andere vlieg enthousiasten de Leeuwarder Zweefvliegclub opgericht, waar van hij zelf niet alleen secretaris, maar ook een van de meest toegewijde leden werd. Hij liet in Amsterdam een eigen zweefvliegtuig bouwen, de Ata lanta, dat onder groot enthou siasme van de clubleden voor het eerst op het graslandje bij het Kalverdijkje werd beproefd. Wat de club aanvankelijk nog ontbrak was een gebrevetteerd instructeur, die men echter spoe dig vond in de Groninger sport vlieger Heinrich Stoll. VERONGELUKT. Nadat verschillende leden, onder wie ook Roel Huizinga, kans hadden gezien hun A-brevet te halen, werd de Leeuwarder Zweefvliegclub getroffen door het gruwelijke nieuws van een verschrikkelijk ongeval: tijdens een demonstratie bij feesten in Grijpskerk maakte instructeur Heinrich Stoll een mislukte lan ding, waarbij hij dodelijk werd gewond. Tezelfdertijd bestond er voor de leden van de club een gelegen heid om zich verder in het zweef vliegen te bekwamen op het vliegveld Soesterberg - met de Atalanta, de P.H. 6, trok een ploegje er heen. De voorzitter van de Leeuwar Op de bovenste foto: leden van de Leeuwarder Zweefvliegclub dragen de Atalanta naar de plaats van de start, op de onderste foto de instructeur Heinrich Stoll, die bij Grijpskerk dodelijk verongeluk te. der Zweefvliegclub, de heer ir. S. Kramer, die ook zijn A-brevet al had gehaald, maakte daar een lelijke val, die gelukkig geen persoonlijke ongelukken ten ge volge had. Des te dramatischer waren de gevolgen van een tweede val, amper een week na het dodelijk ongeluk met Heinrich Stoll. Negen leden van de Leeuwarder Zweefvliegclub, trots gefotografeerd voor hun Atalanta op het vliegveldje bij het Kalverdijkje. De vierde man van links is Roel Huizinga. Op de achtste augustus, 's mid dags even na vier uur, ging Roel Huizinga in de PH 14 de lucht in, waarbij het zweefvliegtuig met een autolier omhoog werd ge bracht en al snel een hoogte van een zeventig, tachtig meter had. Tot hun ontzetting zagen de toe schouwers op het veld toen, dat de lier niet ontkoppeld werd en zich ook niet automatisch ont koppelde: plotseling werd het zweefvliegtuig naar achteren ge rukt en maakte een steile val tot een twintig meter boven het veld. Op dat moment trok de vlieger het toestel sterk op, waar door de vleugels samenklapten en afbraken - als een steen viel het vliegtuigje omlaag en kwam, geheel vernield, midden op het vliegveld terecht. OP SLAG GEDOOD De vrienden, die verbijsterd toe snelden, konden niets meer doen; Roel Huizinga was op slag gedood. De tragedie maakte diepe indruk in Friesland, waar men de veron gelukte als een zo gezonde, rond borstige en enthousiaste jonge man had leren kennen. Vervolg op pag. 9

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1