GEVEL IN DE STEIGERS WAS SMALSTE PAND IN DE STAD 5 ONBEKEND GEBOUW AAN DE NOORDERWEG T KLEINE KRANTSJE ONZE FOTOPRIJSVRAAG A 8 «f! is il 1 STADSNIEUWS VAN VROEGER Met de traditionele vraag "Leeuwadders, waar is dit?" drukten wij vier weken geleden in de krant een foto af van drie fragmenten van gevels met een paar bouwvakkers, naarstig aan het restaureren van een van die drie. Het beantwoorden van de vraag bleek niet gemakkelijk te zijn. Toch kwamen er nog heel wat goede oplossingen bij ons binnen en dat moeten we voornamelijk toeschrijven aan het feit, dat wij een van de afgebeelde panden, nog niet eens zo heel lang geleden, beschreven in onze bloedeigen krant. Wij noemden hetpandje, dat toen werd gerestaureerd - met een vraagteken - het smalste winkeltje van Leeuwarden en die aanduiding keerde in verscheidene oplossingen terug. 'Het pand in de steigers staat in heer Mr. H. S. Bekius te Helvoirt, te- de Kleine Kerkstraat nummer 43", aldus mevrouw F. de Vries- Strijkstra te Doetinchem, en en kele jaren geleden stond er een foto van het gehele pand in 't Kleine Krantsje met de vraag of dit misschien het kleinste huis van Leeuwarden was. Ik ben in dat huis geboren op 1 februari 1927, maar ik kan u er verder weinig van vertellen, omdat ik nog maar vijf maanden was, toen mijn ouders verhuisden naar de Barent Fockesstraat. Mijn ouders hadden hier in de Kleine Kerk straat een kruidenierswinkeltje, maar zij hebben daar niet veel langer dan een jaar gewoond. Nu wonen we al dertig jaar niet meer in Leeuwarden, maar we vinden het altijd heel gezellig als 't Klei ne Krantsje in de brievenbus valt. Al die gezellige verhalen en oude foto's! Wij willen u hierbij dan ook nog van harte feliciteren met het twintigjarig bestaan van 't Kleine Krantsje en wij hopen, dat er nog vele jaren bijkomen". De heer D. Beeksma te Leeu warden schreef ons, dat hij het juiste antwoord niet zo een twee drie kon geven, maar aan het zonnescherm, dat links op de foto nog net zichtbaar was, kon hij zien, dat we hier te maken hadden met een smalle straat. "Eerst dacht ik aan de metse- laarsloge op de Put", zo schreef de heer Beeksma, "Maar die bleek het niet te zijn. Toen plot seling schoot het me in gedach ten: de Kleine Kerkstraat, dat moest het zijn. De huizen aan de westkant, gezien vanuit de Grote Kerkstraat met aan de linkerkant dat zonnescherm". Slechts één abonnee stuurde dit maal een foutieve oplossing in, maar hij was, merkwaardig ge noeg, wel heel erg 'vet', ofwel heel dicht in de buurt. "Ik moet afgaan op mijn intuïtie", aldus de "M'n eerste indruk en dat is het huis in de Grote Kerkstraat te genover het Princessehof met zijn wereldvermaarde collectie porcelein en aardewerk. Bij het beschouwen van de gemoderni seerde binnenzijde van het Prin cessehof, waar nog enkele frag menten van het vroegere, mis schien niet geheel stijlzuivere, maar voorname en voor een achttiende eeuws patriciërshuis karakteristieke interieur, staan en zweven in de nieuwgevormde ruimte, moet ik altijd aan Brussel denken, waar men rustig naast piëteitvol gerestaureerde gevel tjes enorme kantoorkolossen neerzet". De winnaar van het uitgeloofde prijsje, een exemplaar van het fotoboekje: "Ach ja, zo was hetwerd de heer P. T. van Erp, Nieuwestad 28 te Leeuwar den. J" V ;j. ,v I '-fey In 't Kleine Krantsje nummer 442 drukten wij voor onze ru briek 'Uit Grootmoeders Ansich tenalbum' een foto af van de Arendstuin met de daarlangs lo pende Noorderweg. Het scherpe oog van een van onze abonnees, de heer G. Everaarts te Dieren, ontdekte aan het eind van die Noorderweg een op een school of een kerkje lijkend gebouw, dat hij niet kende en dat zich bevon den moet hebben tegenover de huizen, die aan het begin van de Wissesdwinger staan. "Wat is dit voor gebouw", zo vroeg de heer Everaarts zich af, waarbij hij opmerkte, dat het schooltje of de kerk er aan het eind van de jaren twintig niet meer stond. De heer Everaarts wierp daar mee een interessante vraag op, die wij ook niet zo een, twee, drie konden beantwoorden. Een ge bouw op deze plaats? Wij hebben het er ook niet gekend. ONVOLPREZEN De onvolprezen Wopke Eek- hoff, de vroegere Stadsarchiva ris, die in het midden van de vorige eeuw zijn Geschiedkundi ge Beschrijving van Leeuwarden schreef, gaf evenwel snel het antwoord: op de bij zijn boek gevoegde kaart van 1845 kwam Op deze fraaie tekening van Sjoerd Bonga zien we het 'onbekende' pand uiterst rechts. De doorgang links is de Vijzelstraat. het gebouw voor als de Stads Israëlitische Armschool, die drie jaar eerder, in 1842, was ge bouwd. Het schoolgebouw is ook te zien op een fraaie tekening die de typografisch tekenaar Sjoerd Bonga omstreeks 1850 van de toen nog bestaande gracht langs de Noorderweg heeft gemaakt. Omdat het gebouw ook nog is te zien op prentbriefkaarten uit de eerste decennia van deze eeuw moeten we aannemen, dat veel van onze oudere lezers deze school voor arme joodse kinde ren nog hebben gekend. Mis schien komen we er zelfs nog wel achter, wanneer de panden op deze plaats werden gesloopt. VRIJZINNIG KERKKOOR Gisteravond had in een der zalen boven de Zuivelbank alhier, een bijeenkomst plaats ten doel heb bende het oprichten van een Vrijzinnig Kerkkoor. Dat doel is bereikt. Na onderhoudende be sprekingen werd tot de oprich ting besloten. De leiding zal be rusten bij den heer J. Paardeko- per. Er traden al dadelijk 32 dames en 14 heeren toe als lid. De repetities beginnen in Sep tember. Tot leden van een voor lopig bestuur werden aangewe zen de dames S. Gramsma, H. Landman en de heeren ds. F. H. Bruins, A. Roosma en N. W. Stoett. (1929) voor Leeuwarden en de wij de wereld er omheen Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteits- kantoor. Verschijnt eenmaal in de veertien dagen. Abonnementenadministra tie: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden. Abonnementsgelden Post giro: 98 10 62. Redactie en advertentie-af deling: Vredeman de Vries- straat 1, 8921 BP Leeuwar den Telefoon (058) 120302 Geopend:van dinsdag tot en met donderdag, uit sluitend 's morgens van 9 tot 12 uur. 's Middags en van vrijdag tot en met maandag ge sloten. Abonnementsprijs: voor Nederland 29,- per jaar: voor het buitenland: 55,- per jaar. Losse nummers afgehaald f 1.75 per stuk. Per giro be steld (Postgiro 98 10 62): 2.75 voor 1 ex.. 4,75 voor 2 ex., 6.25 voor 3 ex Het lidmaatschap van 't Kleine Krantsje staat alleen open voor lezers, die zich door hun aanmelding ak koord verklaren met de hier navolgende 'leveringsvoor waarden Het abonnementsgeld moet vooruit worden betaald. Op de Ie februari dient het abonnementsgeld voor het dan lopende jaar te zijn betaald Geschenk-abonnementen en abonnementen van le zers in het buitenland moeten op de 15e decem ber van het voorafgaande jaar zijn betaald. Lezers, die zich niet telefo nisch of schriftelijk, maar per giro-overschriiving als abonnee aanmelden, wor den verzocht op het giro strookje te vermelden Nieuwe abonnee. Wie riet abonnementsgeld i/ooi een ander betaalt, dient duidelijk de naam en het adres te vermelden van de abonnee, voor wie wordt betaald. Adreswijzigingen moeten minstens 10 dagen voor het verhuizen schriftelijk wor den doorgegeven: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden. Abonnementen, die niet vóór 1 december schriftelijk zijn opgezegd (Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden) worden automatisch ver lengd. if

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 3