LEEWADDERS, WAAR IS DIT Koopt bij' hem „De Munt" iederen dag: NUMIS MATISCHE KRING MR. J. DIRKS 12 Mei wordt geopend op Voorstreek No. 6 derde huis vanaf de Korfmakerstaat het Sigarenmagazij n Een rookfauteuil; Een hangklok; Een kistje sigaren van 50 stuks of pracht kapdoos. Iedere bezoeker ontvangt een genummerd bewijs. FRANS A. VEENSTRA MET EXTRA LAGE PRIJZEN Als openingsattractie geven wij ge durende de maand Mei Al verscheidene malen is in 't Kleine Krantsje de figuur van Frans A. Veenstra naar voren gekomen als een zeer onderne mend man uit de jaren rond de tweede wereldoorlog. Deze advertentie uit 1933 herinnert ons nog eens aan de activiteiten, die hij ontplooide en de altijd wat aparte manier, waarop hij zijn plannen onder de aandacht bracht van het grote publiek. De annonce spreekt voor zich zelf. Overigens wisten wij niet, dat de actieve Frans ook op Voorstreek 6 een sigarenzaak heeft gehad; wij meenden dat hij indertijd verhuisde van de hoek van de Voorstreek en de Koningsstraat naar de andere kant van de Voorstreek. Misschien was dat ook wel zo, maar hij heeft, blijkens deze advertentie, ook nog elders op de Voorstreek zijn piraatjes verkocht. Dat is, merkwaardigerwijs, nooit naar voren gekomen in de verschillende publicaties, die wij al aan de onvergetelijke "Pinkie" hebben gewijd. Dit vooijaar is opgericht de Nu mismatische Kring Friesland 'Mr. Jacob Dirks'. Deze Kring heeft o.m. ten doel het bevorderen van de belang stelling voor de numismatiek, d.w.z. voor en van munten en penningen en alles wat daarmee samenhangt. De Kring is te be schouwen als een provinciale af deling van het Koninklijk Ge nootschap voor Munt- en Pen ningkunde. In Friesland, overigens rijk aan numismatische tradities was zo'n Kring nog niet aanwezig. In de naam die hij draagt wordt één der grootste numismaten van Nederland geëerd, nl. de te Leeu warden gewoond hebbende Mr. Jacob Dirks (1811-1892). Mr. Dirks was, behalve jurist en steenfabrikant en lid van de Tweede Kamer, een zeer ijverig verzamelaar van penningen en publiceerde talrijke werken op het gebied van de munt- en pen ningkunde. De huidige belangstelling voor munten en penningen heeft het aantal particuliere verzamelaars sterk doen toenemen. Om tege moet te komen aan de wens van velen over hun liefhebberij beter te worden geïnformeerd, bleek de vorming van een Kring waar men de wetenschappelijke bete kenis van de numismatiek duide lijk naar voren brengt, het meest effectief. Het Bestuur van de Kring Fries land wordt gevormd door de numismaat J. B. Westerhof, voorzitter, de conservator van het Fries Munt- en Penningkabi net G. Elzinga, secretaris; pen ningmeester is E. Schaaf. Overige leden van het bestuur zijn de conservator van het Verzetsmu seum Friesland C. Reitsma en M. Verbeek. De Kring is gevestigd te Leeuwarden. Ieder die zijn of haar kennis van munten of penningen wil verrij ken kan lid van de Kring worden. Per seizoen worden vijf twee- UIT GROOTMOEDERS ANSICHTENALBUM "De Jongeheer G. Bijlenga, pi a Den heer J. Bijlenga, Bleekerstraat Leeuwarden" kreeg deze ansichtkaart van het Tramstation in maart 1908 toegestuurd door een G. E. de Jong. Rechts op deze door Dijkstra's Boekhandel uitgegeven kaart zien we Vosman's molen, ofwel de molen Het Lam, links de achterkant van de huizen van de Westersingel. Het trammetje staat op het punt van vertrek - op weg naar de dorpen in het Bildt. Alweer de drank Op 3 October zat G. H., 39 jaar, los werkman te Leeuwarden, in café Tolhuis te Lekkum biertjes te drinken met een vriend. Daar kwam later ook S. Hamstra. Bei de vrienden schijnen zich toen nog al wat ten koste van Hamstra geamuseerd te hebben. En hier bij bleef het niet. Toen zij weg gingen en Hamstra nog wat bleef plakken, hebben zij Hamstra's fiets meegenomen. Verdachte heeft het karretje later aan een kennis cadeau gegeven. De president wijst er verdachte op, dat men het met hem herhaal delijk al met voorwaardelijke straffen heeft geprobeerd. En dan onder de bijzondere voor waarde, dat H. de drank zal laten staan. Maar het schijnt boter aan de galg gesmeerd, altijd weer vervalt verdachte tot zijn oude kwaal. "Nog geen half jaar gele den ben je voorwaardelijk ver oordeeld en nu moet die straf al ten uitvoer worden gelegd. De officier wijst er op, dat ver dachte al tien maal eerder is veroordeeld. Eisch 6 maanden gevangenisstraf. (1934) maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd, waarop voor drachten worden gehouden of kleine exposities, die de veelzij digheid van de numismatiek be lichten. Aan de laatste -bijeenkomst wordt zo mogelijk een excursie verbonden. Wie over het lidmaatschap en de bijeenkomsten nader wil worden geïnformeerd kan zich wenden tot het correspondentie-adres van de Kring, p/a Postbus 134, 8530 AC Lemmer. Dit is de nieuwe opgave voor onze fotoprijsvraag "Leewadders waar is dit?" Oplossingen, uitsluitend schriftelijk, binnen veertien dagen naar de redactie van 't Kleine Krantsje, Vredeman de Vriesstraat I, 8921 BP Leeuwarden. Uitslag over vier weken. Onder de abonnees, die ons het juiste antwoord geven, verloten wij een exemplaar van het boekje "Leeuwarden - ach ja, zo was het..." met zestien zeer fraaie foto's van de stad uit een lang ver vlogen tijd.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 9