MYSTERIEUZE LETTER C WAS NIET GEMAKKELIJK TE VINDEN DUITSERS OVERVALLEN DRUKKERIJ VAN DER WEY 'T KLEINE KRANTSJE ONZE FOTOPRIJSVRAAG VEERTIG JAAR GELEDEN Dat was, we kunnen het gerust zeggen, vier weken geleden in onze rubriek Leewadderswaar is dit?" alweer een heel moeilijke opgave, behorend in de beruchte categorie D. Een stukje gevelversiering met de letter C - waar kon dat zijnSlechts heel weinig lezers hebben voor deze vraag het goede antwoord gevonden en voor bijna alle gevallen gold, dat het gefotografeerde punt al speurend door Leeuwarden werd ontdekt het was ditmaal dan ook eens een echt "zoekplaatje" en het is misschien wel het minder aantrekkelijke weer in het begin van deze meimaand geweest, dat voor een deel schuldig was aan het zeer geringe aantal oplossingen. "Volgens mij" aldus schreef ons onze abonnee, mevrouw A. A. Dantuma-Peters te Leeuwarden, "hoort deze C bij de Leeuwarder Courant. Er zal iets veranderd zijn wegens de verbouwing en uitbreiding. Ik zal het wel mis hebben, maar toch ding ik mee naar het goede antwoord". Welnu, er mag dan zo langza merhand heel wat bij de Leewar- der Courant behoren, er zijn gelukkig toch ook nog zaken, waar deze onderneming in het geheel niets mee te maken heeft: de letter C., die wij afbeeldden, stond dan ook niet voor het woord Courant, maar had be trekking op de (vroegere) wijk, waarin het bijbehorende perceel heeft gestaan. UITGEKIENDE SPEURDERS Uitgekiende speurders hadden dan ook op dat idee kunnen komen en we prijzen ons geluk kig, dat er in ieder geval één abonnee is geweest, bij wie dat heldere idee tijdig is opgekomen en dat .was de heer D. Miedema te Leeuwarden. "Het was ogenschijnlijk niet zo'n gemakkelijke opgave" schreef hij ons, "maar de Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Dr. Koo- perberg van 1888 bracht uit komst. Op de plattegrond in dit boek zij n de zeven en twintig wijken van de stad aangegeven en bij mijn speurtocht daarna door de oude wijk C zag ik de letter C en het pendant nummer 11 in de Korf- makersstraat tegenover de zij kant van het Provinciehuis". BINGO Alzo: bingo voor de heer Miede ma, die het goede antwoord ook had kunnen vinden, wanneer hij het Wijkboek der Gemeente Leeuwarden van 1878 geraad pleegd had en dat gold na tuurlijk voor allen, die ge tracht hebben het goede ant woord te vinden. Maar ja, je moest maar op de gedachte ko men, dat we hier met een van de oude wijkletters te maken had den! "Ondergetekende" schreef de heer P. van Kuik te Leeuwarden, "werkte in 1946 als leerling kok in het Hotel De Nieuwe Doelen aan de Voorstreek. Vaak moest ik met mijn chef naar de viswin kel van Piet Visser in de Korfma- kersstraat nummer 11. Ik zie nog de mooie marmeren toonbank in die zaak. De heer Visser was nauw verbonden aan de voetbal club Firsia". Inderdaad, ook dat laatste is juist: het echtpaar Piet en Loes Visser was ettelijke jaren zeer gezien bij de oude L. A. C. en de heer Visser is zelf lange tijd voorzitter van deze vereniging geweest. En het was zijn zoon, onze abonnee de heer W. H. Visser te Amstelveen, die zo vriendelijk was ons de foto toe te (Vervolg op pag. 9) A Op de twintigste maart was het precies veertig jaar geleden, dat de Duitse bezetters een inval deden in de drukkerij van Van der Weij in de Schrans. Dat was het begin van een drama, dat in die oorlogsjaren in Friesland zijn weerga niet had: niet alleen drukker Van der Weij zelf werd gearresteerd, maar ook drie van zijn zoons en geen van hen keer de na de bevrijding van ons land uit Duitse gevangenschap terug. Weinig gezinnen in Friesland werden door het oorlogsgeweld zo zwaar getroffen als dit. Vader Tiede van der Weij, met links van hem zoon Piet en rechts de zoons Sjouke en Teun. De Van der Weij's, vader, moe der, twee dochters, vier zoons, waren de vaderlandse zaak van harte toegedaan. Zij plaatsten en verzorgden onderduikers en. zij stelden hun drukkerij beschik baar voor het illegale werk. Vader Tiede van der Weij was, zoals Pieter Wijbenga het schrijft in zijn boek 'Bezettingstijd in Friesland' „een zwijgzame, iet wat stugge man en daardoor ge knipt voor illegaal werk. Boven- dien^vas hij een streng calvinist, levend uit de beste tradities van geloof en vrijheid en een princi pieel tegenstander van het natio- naal-socialisme. Het was voor hem onmogelijk buiten het ver zet te blijven en toen hij toetrad wist hij zich in Gods weg en in Gods hand. Zijn vier zonen en twee dochters waren even on buigzaam. Er is geen gezin in Friesland, dat daarvoor zo zwaar zou boeten". Op de drukkerij van Van der Weij werden verschillende ille gale bladen gedrukt, o.a. het blad Trouw, waarvan de organisatie in de herfst van '43 werd getrof fen door verraad. Veel illegale werkers waren op de hoogte van het 'ondergrond se' adres in de Schrans en zo kwamen de Duitsers ook op het spoor van de drukkerij van Van der Weij. INVAL Bij een door acht man uitgevoer de inval op de twintigste maart 1944 werd een ziek te bed liggen de zoon ongemoeid gelaten, maar vader Tiede van der Weij en de drie andere zoons, Piet, Theun en Sjouke werden gear resteerd en naar het concentra tiekamp Vught gebracht. Een paar maanden later stonden zij, met circa tachtig anderen, in 's Hertogenbosch terecht in het zogenaamde 'Trouw-proces'. Van die tachtig heeft er slechts een de oorlog overleefd Gingen er eerst geruchten, dat ook vader en zoons Van der Weij waren doodgeschoten, later bleek, dat zij waren veroordeeld tot jarenlange 'tuchthuisstraf fen'. Zij werden naar Duitsland gebracht, waar ze allen het leven verloren. Piet stierf, nog hetzelfde jaar, op 16 december, te Aurich, Theun overleed de volgende dag in Neuengamme, vader Van der Weij bezweek op een onbekende datum in Striegau en Sjouke moet omgekomen zijn in het beruchte kamp van Bergen Bel- sen. De herinnering aan de onver schrokken illegale werkers uit de Schrans leeft nu in Leeuwarden nog voort in de naam van een straat, de 'Familie Van der Weij- straat' in het Lekkumerend. voor Leeuwarden en de wij de wereld er omheen Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteits- kantoor. Verschijnt eenmaal in de veertien dagen. Abonnementenadministra tie: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden. Abonnementsgelden Post giro: 98 10 62. Redactie en advertentie-af deling: Vredeman de Vries- straat 18921 BP Leeuwar den. Telefoon (058) 120302 Geopend:van dinsdag tot en met donderdag, uit sluitend 's morgens van 9 tot 12 uur. 's Middags en van vrijdag tot en met maandag ge sloten. Abonnementsprijs: voor Nederland 29,- per jaar; voor het buitenland: 55,- per jaar. Losse nummers afgehaald 1.75 per stuk Per giro be steld (Postgiro 98 10 62): 2,75 voor 1 ex., 4,75 voor 2 ex., 6,25 voor 3 ex. Het lidmaatschap van't Kleine Krantsje staat alleen open voor lezers, die zich door hun aanmelding ak koord verklaren met de hier navolgende 'leveringsvoor waarden': Het abonnementsgeld moet vooruit worden betaald. Op de Ie februari dient het abonnementsgeld voor het dan lopende jaar te zijn betaald. Geschenk-abonnementen en abonnementen van le zers in het buitenland moeten op de 15e decem ber van het voorafgaande jaar zijn betaald. Lezers, die zich met telefo nisch of schriftelijk, maar per giro-overschrijving als abonnee aanmelden, wor den verzocht op het giro- j strookje te vermelden: I Nieuwe abonnee. Wie net abonnementsgeld voor een ander betaalt, dient duidelijk de naam en het adres te vermelden van de abonnee, voor wie wordt betaald. Adreswijzigingen moeten minstens 10 dagen voor het verhuizen schriftelijk wor den doorgegeven: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden. Abonnementen, die niet vóór 1 december schriftelijk zijn opgezegd (Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden) worden automatisch ver lengd. if

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1984 | | pagina 3