eem al F. POPMA Lzn Itij liet SrOltTBN geen Voet- problemen meer aai llw hooftnP^^ Lekkage aan de dakbedekking? KOETSTRA EVEN BELLEN Illllllllllllllllll! WOON- en BEDRIJFSMAKELAARDIJ Harlingersingel 23 hoek Harlingerstraatweg Leeuwarden Tel.058-121480* rmova tei. 058-128739 st.jacobsstr.23, leeuwarden IH EPEN M AT sport Voorstreek 40 - 46 Leeuwarden Telefoon 058-120244 BILLIJKE PRIJZEN!!! OOK VOOR DAKGOTEN Erkend loodgieters- dakbedekkingsbedrijf sinds 1936 (lid NCIB) DULFPLEIN 12 - LEEUWARDEN TEL.662508 %2EI33I2J22Ï^ 1458 Aantekeningen over de Brol ("dee Broei"), de Hoogstraat ("Haghe Straeta") en de Minne- mastraat. 1466 De Poststraat wordt aangeduid als "by da post in der Hager- straeta" 1472 Eerste vermelding van het Heili ge Sacrementsgilde, waarvan de leden zich toeleggen op het ver zorgen van zogenaamde thuis zittende armen. 1473 De Speelmansstraat is de "Spyl- mannastraeta" 1478 Het Sint Jacobsgilde sticht het Sint Jacobsgasthuis bij de huidi ge Klokstraat en de Sint Jacobs- straat. 1481 Er wordt een begin gemaakt met een geweldig werk, dat zeven tien jaar zal duren: het aanleg gen van nieuwe en betere verde digingswerken. Er komt een nieuwe gracht van het huidige Amicitia langs het Ruiterskwar- tier tot het Schavemek. Van de uitgegraven aarde wordt aan de binnenzijde een hoge wal opge worpen. Vanaf het eind van het Schaver- nek graaft men de gracht in noordelijke richting tot voorbij de Oldehove en vandaar in een vrijwel rechte üjn in noordooste lijke richting tot aan de Voor streek. Op dit punt wordt de nieuwe gracht bij de Thyessema- tille, de latere Verwersbrug ver bonden met de Ee. De oude bed ding van de Ee wordt gedempt. 1483 Er ontstaat een kolossale brand bij de Korfmakerspijp, waarbij V wel tweehonderd huizen in de as worden gelegd. Het herstel vraagt zoveel arbeidskracht, dat de arbeid voor de nieuwe verde digingswerken stagneert. De Ee, tot dusver westelijk van de huidige Voorstreek stromend, wordt verlegd en via de binnen gracht naar de nieuw gegraven Wortelhaven geleid. 1487 Het Bieroproer: een leger van achtduizend Schieringers rukt de stad via de nog open oostkant binnen; plundering en moord. 1490 De oude Sint Jacobspoort afge broken en herbouwd aan het eind van de Wirdumerdijk, de oude Lieve Vrouwenpoort in het midden van de Grote Kerkstraat vervangen door een nieuwe poort aan het eind van de Nieu- westad, een nieuwe Hoekster- of Catharinapoort gebouwd aan het eind van de Voorstreek bij het Dokkumereind. Verder vier nieuwe waterpoorten: naast de Hoeksterpoort, bij de Tuinen te genover het Vliet, bij de Potmar- ge naast de latere Amrobank en bij het Schavemek. De stad in espels verdeeld: het Oldehoofster-, het Hoekster-, het Nijehoofster- en het Minne- maespel. 1490 Begin van de bouw van de Jaco- bijner- of Grote Kerk. 1491 In de straat tussen de tegenwoor dige Grote Hoogstraat en de Weerd staat een huis met de naam "Ter Kloeke'. De Klok straat zal er naar worden ge noemd. 1494 Oudste vermelding van Tuunen". "De 1495 De Peperstraat is er ook al: "In dae Piperstreta". 1498 Friesland biedt een troosteloze aanblik en wordt verscheurd door twisten: Schieringers tegen Vetkopers, een strijd van stad tegen stad, klooster tegen kloos ter, huis tegen huis. De Schierin gers roepen de beroemde veld heer Albrecht van Saksen te hulp. De Schieringers en de Sak- sers verschijnen voor de stad, die zich na een beleg van twee da gen overgeeft. Albrecht van Sak sen wordt als Landheer erkend en trekt zich dan terug. De Graaf van Schaumberg huurt het Unia- huis en wil er wapens binnen smokkelen. De list wordt ont dekt, het Uniahuis wordt geplunderd en gesloopt - op deze plaats komt later de Ossen markt. Schaumburg versterkt Cam- minghaburg en legert zich in het klooster Fiswerd met zes- of ze venhonderd man. Leeuwarden geeft zich opnieuw over. De Saksers krijgen het recht bin nen de stad een Blokhuis te bou wen om er een bezetting in te le geren en Leeuwarden in toom te houden. De restanten van het Uniahuis gesloopt ten behoeve van de bouw van het Blokhuis. Ook het Haniahuis afgebroken. Het nieu we Blokhuis wordt door grach ten omgeven. Het zal ook dienen als gevangenis. Er komen een pijnigtoren, een schavot en een galg. Op de wallen verschijnt ge schut. De Fransiscanen van het kloos ter bij Old Galilea beginnen met het bouwen van een nieuw klooster binnen de stadsgrachten tussen de tegenwoordige Kanse larij en de Keizersgracht; hun kerk is de Galileërkerk. Leeuwarden omstreeks 1550: links de Oldehove, in het midden op de voorgrond De Wirdumerpoort ter hoogte van het huidige gebouw Amicitia. alle onroerend-goed zaken betreffende *vele referenties. DE EERSTE "SPORTSCHOENEN SPECIAAL ZAAK" VAN NOORD-NEDERLAND SERVICE VAKMANSCHAP SFEER

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1985 | | pagina 7