WIE HEEFT ZE NOG GEKEND VOSMAN'S MOLEN HET LAM ■T KLEINE KRANT5JE- VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 39 Een paar jaar geleden vonden sommige lieden uit de omge ving van Achter de Hoven het nodig te laten weten, dat de wereld hun straat niet voor een piesbak moest aanzien. Daarom spijkerden zij een bord tegen de muur met de kreet: "Onze buurt is geen urinoir!" Dat althans zal hun bedoeling zijn geweest, maar dat moeilijke woord urinoir kwam niet helemaal goed uit de verf - het werd urinior. Maar urinior of urinoir, zo'n tekst blijft er natuurlijk nooit lang staan. Al heel gauw verdween de letter g van het woord geen, zodat de voorbijgangers de straat juist wél voor een piesbak dienden aan te zien. Tenslotte werd er ook nog wat aan dat woordje urinior gedaan, zodat er kwam te staan: "Onze buurt is een inior!" En.zo zullen sommige aan- schouwers hebben gedacht, wat kan van die tekst nou de bedoeling zijn geweest? In deze rubriek wil 't Kleine Krantsje weer even de herin nering oproepen aan Leeu warders, die tijdens hun le ven veel voor hun omgeving betekenden, maar wier na men nu zelden of nooit meer worden gehoord. JANS MIK Was van 1935 tot 1966 de ex ploitant van het Oranje Bierhuis aan het Raadhuisplein. Hij wist in die functie door zijn aimabele karakter in deze oude zaak een bijzondere sfeer te scheppen - het Oranjebierhuis was in al die jaren voor heel veel Leeuwar ders gewoon "Mik" en niet an ders. De heer Mik was geen ge boren Leeuwarder. Hij zag het levenslicht in Nieuwe Pekela en hij groeide ook op in het Gronin ger land - hij liet het z'n hele le ven lang merken door elk woord, dat hij sprak. In december 1966 droeg hij de exploitatie van het Oranjebier huis over aan Jaap en Annie Gast-Woldendorp. Jans Mik was drie en zeventig jaar oud, toen hij in juni 1976 in Leeuwarden overleed. HEMEN DE RUITER Ook Tiemen de Ruiter, de han delaar in tweede handsboeken was geen Leeuwarder-in-hart- en-nieren. Hij werd in het Bildt geboren, maar hij was nog maar zes, toen hij met zijn ouders naar de Friese hoofdstad kwam. Tientallen jaren heeft hij, zowel op de vrijdagmarkt op het Wil- helminaplein als op de zaterdag- markt op de Nieuweburen, een kraam met boeken gehad. Hij verkocht zowel oude, als nieuwe boeken, kostbare bij bels, naslagwerken, romanne tjes, oude tijdschriften, platen en prenten. Niet zelden zag hij kans splinternieuwe boeken aan de man te brengen voor een fractie van de prijs, die er op datzelfde moment in de boekwinkel voor werd gevraagd. "Inne boekhan- nel vieftig gulden, bij mij een tientje" sprak hij dan laconiek. Tiemen de Ruiter was ook een bekwaam boekbinder, die veel van zijn tijd in het restaureren van boeken stak. Hij overleed eind 1978, toen hij nog geen zestig was. JACOBUS J.COPINI Jacobus Johannes, gewoonlijk Koos Copini genoemd, geboren in 1885, begon zijn loopbaan als horloge- en klokkenmaker bij zijn vader Julius Alexander Copini aan de Voorstreek. In 1908 vestigde Koos Copini zich zelfstandig in een pand aan de Peperstraat. Later kwam hij naar de Nieuwestad, eerst aan de "stille", daarna aan de "drukke" zijde. In het pand nummer 80 vestig de hij een zaak in horloges en klokken. Ook reparatiewerk aan klokken en horloges werd daar verricht. In 1936 volgde een nieuwe ver huizing; nu kwam de firma Jac. Copini in de voormalige slagerij van Visser in de Prins Hendrik straat. In 1958 kwam de heer Copini te overlijden, maar het oude bedrijf werd onder dezelf de naam voortgezet door de jongste zoon, ook een Jacobus, die net als vader Koos werd genoemd. De oude heer Copini, een zeer geziene figuur in Leeuwarden, is jaren lang bestuurslid van de Winkeliersvereniging De Nieu westad geweest; ook maakte hij deel uit van de Toneelvere niging De Palmtak en, na het ter ziele gaan van deze vereni ging, van de rooms-katholieke toneelvereniging Vondel, waar van de heer Copini bestuurslid was. ledoctea^-uctde^je'e van t t£dQétne h t^e, die ueo'o deeje judt- damaitffove ooJl de aedede adve'itentie-aeyidiitre vevyotefde, ié. yeeA aancpenaami cfetAo^jhn aoov det meded&ven, dat dtp. dor det ixnyideteiden van deje uitgave adeem deed moqen cvndeAvonden. d)e ri^de oocf&t aam advevtemtie&J die dejee- utdidii/mdram^ mede morjfedijJl maadtej cjetaicft ervam, dat om odUéine ddCrant^e im de darten vam veden eem wawn fdaattye veroverd deefit. Vdat itemt tot grote voddoening na u>g ofi det futmt itaam de migdjkaud vam det vg^ntunntiggciMg deitaan ie fiaMeren. (ddt&nne 2ü. (dcdoantra OPGAVE NIEUWE ABONNEES EN ADRESWIJZIGINGEN UITSLUITEND NAAR: ABONNEMENTENADMINISTRATIE T KLEINE KRANTSJE, Postbus 858,8901 BR Leeuwarden, telefoon 058 - 987560 daar een riante standplaats had. De molen werd in opa's tijd ook wel Vosman's molen genoemd, naar de in 1862 ge boren meelhandelaar Herma- nus Albertus Vosman, die in 1894 vanuit zijn geboorteplaats Deventer naar Leeuwarden kwam en eigenaar van de mo len werd. Naar diezelfde me neer Vosman werd en wordt het Westerpark ook wel het Vosseparkje genoemd en nu blijft de herinnering aan deze meelhandelaar dus nog langer bewaard, omdat het nieuwe ap- 1 partementencomplex de naam Vossenhove krijgt. Dat men de herinnering aan deze figuur nog eens zo hecht zou veran keren heeft Herman Albertus zelf natuurlijk nooit bevroed, toen hij de wieken van Het Lam hier nog liet wentelen. Dit is de molen "Het Lam", die van 1830 tot 1919 gestaan heeft op de plaats, waar op dit moment het appartementen complex De Vossenhove wordt gebouwd. Aan het begin van de Molenstraat dus, dicht bij de Westersingel. Voor 1830 stond de molen Het Lam op de Hoek- sterpoortsdwinger en op een fraaie oude tekening kunnen we zien, dat het gevaarte ook

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1989 | | pagina 39