EEN RUMOERIGE KERMISWEEK LEEW ADDERS, WAAR IS DIT? UIT GROOTMOEDERS ANSICHTEN ALiUM 'T KLEINE KRANTSJE OPSPORING VERZOCHT VOOR ZEVEN EN ZEVENTIG JAAR VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 11 In de zomer van 1914 hebben de Leeuwarders zich in de ker- misweek wél kunnen verma ken! Niet alleen waren er de gebruikelijke kermisattracties, maar ook had toen juist een circus onze stad opgezocht. Dat was het circus van Herman Althoff, waarvan de stallen en de tenten opgezet waren aan de Schrans. Maar minder leuk was het, dat het samenvallen van dit circus en de kermis aanleiding gaf tot geweldige vechtpartijen tussen kermisgangers en circuslui! Daarbij werd er in het holst van de nacht slag geleverd. Omstreeks half vier werd de politiedienaar Oost, patrouille rend in de omgeving van het station, plotseling geconfron teerd met een kloppartij op het Zuiderplein tussen een aantal Duitsers van het circus en een stel mannen, die eerder de ker mis hadden bezocht. HOOIVORKEN Die kerels bewapenden zich met bezems, wrijfpalen en kloe ten, die ze van daar afgemeer de schepen haalden en daar mee dreven zij de buitenlan ders op de vlucht. Maar die kwamen prompt terug, voorzien van hooivorken, die ze uit de stallen van het circus hadden gehaald. "Holland in nood!" schreeuw den de Duitsers, waarop de Leeuwarders antwoordden met: "Dan hebben de Duitsers geen brood!" Even leek het gevecht grandi oos uit de hand te lopen, maar de koelbloedige politieman veegde er meteen met de blan ke sabel in op er zag op z'n eentje zowaar kans de vech tenden te scheiden. De schade bleef dan ook beperkt tot twee gebroken glasruiten van de schepen - die hadden de cir cuslui vernield. ALWEER Een paar dagen later werd er, waarempel weer om half vier in de nacht, vanaf het station naar het politiebureau getelefoneerd, dat er opnieuw knechten van het Circus Althoff aan het vech ten waren met burgers en ker misreizigers. Omdat er al eerder berichten waren binnengekomen van las tige circusmannen, die de kermislieden hadden bedreigd en achtervolgd, nam de politie nu geen halve maatregelen. STERKE POLITIEMACHT Onder aanvoering van de on verschrokken Commissaris Wesser en de kleine parmanti ge inspecteur Hombrink trok er een sterke politiemacht naar het station, waarbij de politie mannen niet schroomden om hun sabels en zelfs hun revol vers te trekken. Eerder al hadden de circuslui hun tegenstanders met straat stenen gebombardeerd en ook al hier en daar een mes gehan teerd. Maar het voornemen van de politie een aantal daders in handen te krijgen mislukte jam merlijk. Toen ze een aantal ker misreizigers vroeg uit een me nigte Duitsers en Polen en Tsjechen de schuldigen aan te wijzen, waren de verklaringen van de kermislui niet eenslui dend. Slechts één van de belhamels van het circus werd door allen genoemd, maar die, de jockey Carl Böhme, had tijdig de plaat gepoetst om aan zijn arrestatie te ontkomen. Tot het moment dat de trein met het circus vertrok, om twin tig voor zes, bleef het buitenge woon onrustig en bedreigend in de buurt van het station en voortdurend moest de politie optreden om vechtenden te scheiden. Alzo, een gedenkwaardig nach tje voor het Leeuwarder politie corps en een zwarte bladzij in het geschiedboek van de Leeu warder kermisweken. Dit is de nieuwe opgave voor onze fotoprijsvraag "Leewadders waar is dit?" Oplossingen, uitsluitend schriftelijk, binnen veertien dagen naar de redactie van 't Kleine Krantsje, Vredeman de Vries- straat 1,8921 BP Leeuwarden. Uitslag over vier weken. Onder de abonnees, die ons het juiste antwoord geven, verloten wij een exemplaar van het boekje "Leeuwarden - ach ja, zo was hetmet zestien zeer fraaie foto's van de stad uit een lang vervlogen tijd. Oproepen voor deze rubriek OPSPORING VERZOCHT kun nen schriftelijk ingediend worden bij de Redactie van t Kleine Krantsje. De oproepen worden gratis geplaatst. Deze service gekit alleen voor abonnees van t Kleine Krantsje. Waar nu, aan het Noordvliet, het café Van der Wal is, was een vijftig jaar geleden het café De Vries. Daar waren drie kin deren, een zoon en twee doch ters, van wie er een Titie heet te. Wie weet waar deze kinderen van het echtpaar De Vries ge bleven zijn? De redactie van 't Kleine Krantsje stelt het op prijs met hen in contact te komen. Graag een berichtje naar de re dactie, Vredeman de Vries- straat 1, 8921 BP Leeuwarden. Een telefoontje kan natuurlijk ook: 058-120302. Kijk, dat kunnen we ons nu nauwelijks meer voorstellen: dat er nog scheepvaartverkeer was in het water van de Nieuwestad. Hier zien we een schipper z'n snikje onder de Langepijp doorbomen. De Nieuwestad lijkt er geheel verlaten bij te liggen, ach, ach, wat een verschil met de situatie van nu, wanneer je hier ook komt. Deze kaart is uitgegeven door "De Goedkope Winkel" van H. Wijbenga aan de Voorstreek bij de Amelandspijp. "Een oude bekende plaats" heeft een onbekende hand op de achterkant van de kaart geschreven.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1991 | | pagina 11