'T KLEINE KEANTSJE REKLAME DICKVANDERHEIJDE JR TOEN WE NOG OP DE SCHOOLBANKEN ZATEN DE MENNO VAN COEHOORNSCHOOL r-r~ X X~~" G$U-Jou dei VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 15 adviesbureau voor reklame en publiciteit jozef israëlsstraat 6-10 058-124984 Dit is de zesde klas van de Menno van Coehoornschool, gefotogra feerd in augustus 1945. We gaan van links naar rechts en we beginnen bij de bovenste rij: Jantje van der Baan, Betsy Kempe, een evacuee, Liesje Boersma, Renny Kroes, ook een evacuee, Betsy Tielenburg, Tetje van der Molen, Antje de Jong, Jantje Kan ter, Maartje Looijenga en Sjieuwke van Gelderen. Op de tweede rij: Tine Ley, Anna Vissei'L Pietje Koerts, Janke de Vries, Liesje van der Meer, Loekie van Nieuwenhuis en Anna Hotsma. Dan de jon gens Wijtze Hogerhuis, Dirk de Boer, Pieter Grijpstra, Jacob de Graaf, Fokke Pompstra en Roelof van der Meer. Tenslotte op de voorste rij: Henk Kort, Ruurd Sonnega, Rieuwerd Veenstra, Harry D. de Vries, Petrus Post en Jan de Beer. LANTAARNOPSTEKER In het boek "Oud Leeuwarden - Om nooit te vergeten staat dat de heer Jan Elsinga, alias Opa Tik Tak, de laatste lan taarnopsteker was. Dat was niet zo. Mijn "father", Sj. Land stra, deed het nog tot om streeks negentienvijfenzestig. Mijn vader werkte tot negen tientweeënzeventig bij de Gas fabriek en is toen gepensio neerd. Prankston, Austr. Mrs. KI. van Veen De heer Jan Elsinga was de laatste "lamplighter" in Leeuwarden, die iedere avond en iedere morgen langs de gaslantaarns trok om ze aan en uit te doen. Wat uw vader, de heer Sjoerd Landstra, deed, was het regelmatig controleren en schoonmaken van de gaslantaarns, die toen al van klokmechanismen en automaten waren voorzien. De heer Landstra was dus wel de laatste, die, net als Jan Elsinga dat deed, met een laddertje gewapend langs de toen nog resteren de gaslantaarns trok. Red.'t KI. Kr. OPSPORING VERZOCHT Zelden ben ik zo op mijn wen ken bediend als door de rubriek 'Opsporing verzocht' in 't Kleine Krantsje betreffende mijn schoolvriendinnetje Annie van Dam. Op vrijdag ontving ik de krant met het opsporingsbericht en eerste Pinksterdag werd ik ai door haar opgebeld. Een kennis was spoorslags met 't Kleine Krantsje naar haar toe gekomen. Kortom: het contact is hersteld. Bedankt voor de bemiddeling! Amstelveen Romana B. de Vries DS. GROOT ENZERINK Naar aanleiding van het inge zonden stukje van Mr. P. lede- ma in het Kleine Krantsje van mei, moet ik opmerken dat men hem verkeerd heeft ingelicht betreffende het vertrek van ds. Groot Enzerink uit Leeuwarden. Ds. Groot Enzerink is destijds namelijk niet naar Winschoten gegaan, maar werd beroepen in Leiden, nam dit beroep aan en vertrok dus ook daar heen. Mijn vader, Hero Feddema, was in die tijd ouderling bij ds. Groot Enzerink, waardoor wij veel kontakt hadden met zijn gezin. Leeuwarden M. G. Janse-Feddema COLLECTANTENGRAP In het nummer van mei van 't Kleine Krantsje schreef de heer Siep Ter Horst over het potver teren van de collectanten van de Paterskerk en de ,grap, die toen bij Guus Overdijk in de Peperstraat werd uitgehaald. Volgens mij zijn het de koorle den van de Bonifatiuskerk ge weest, waar de heer Hein Overdijk lid van was en niet Guus, zijn zoon. De scheiding van de twee parochies liep via het water van de Nieuwestad, het Naauw en de Voorstreek en de Peperstraat hoorde tot de Bonifatiusparochie. De familie Overdijk waren ken nissen van mijn ouders. Ze konden samen prachtig zingen en pianospelen. Maar die grap, "het op straatzetten van de hal ve winkel" heeft natuurlijk wel plaatsgevonden, zoals er vroe ger zo vaak mooie grappen zijn gemaakt. Zo hebben ze ook eens de ka chel van Overdijk op straat ge zet, brandend en wel. Daar was een zekere heer Van der Kolk bij betrokken, die was bij zonder sterk. Later was hij chef bij de fima Zuhorn op de Nieu westad. Wat de collectanten van de Pa terskerk betreft: hun eerste pot- vertering was op zondag 16 juli 1928. Ze gingen toen met de trein naar Nijmegen. Ik heb alle gegevens nog, zoals presentie lijsten en kwitanties. Een drie daagse tocht met een boot van de firma Boekema te Wartena kostte in 1934 honderd gulden. En een reisje naar Valkenburg in 1931drie dagen vol pension voor elf personen, zeven en tachtig gulden. Ongelooflijk! Leeuwarden Mevr. J. P. Homan-Fluitsma

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1991 | | pagina 15