't KLEINE KRANTSJE van uw jeugd! LEOVARDIA: EEN HEEL VREEMDE VERENIGING 'T KLEINE KRANTSJE 'T KLEINE KRANTSJE BON BON 'T KLEINE KRANTSJE Foto van de plaats 't Kleine Krantsje leest iedereen! GESCHENKABONNEMENT beschikt over: van vrijwel alle steden, plaatsen, dorpen en gehuchten in Friesland, ook duizenden foto's van alle plaatsen buiten Friesland. Zoekt U naar een afbeelding van een bepaald punt? Belt U dan maar eens: 058-120302 Vredeman de Vriesstraat 1 - 8921 BP Leeuwarden Heidenschapj Dokkum Heerenveen VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 16 99793 oude foto's Een merkwaardige vereniging, dat was het zeker, dat "Gesel- skap Leovardia", in 1879 in Leiden door uit Leeuwarden af komstige studenten opgericht. Rond twintig jaar moet het ge zelschap hebben bestaan om, zoals het heette, de leden te behoeden voor heimwee naar hun geboortestad. Een van de artikelen van het Huishoudelijk Reglement van Leovardia luidde aldus: "De leden mutte op 'e fergadering Luwads spreke. As't anne fer gadering bliekt, dat se't niet doen wille, dan mutte se iedere keer 25 centen boete betale." Het Geselskap Leovardia kwam eenmaal in de veertien dagen op zaterdagavond om tien uur bijeen en deze samenscho lingen duurden meestal tot diep in de nacht. De heren rookten dan uit lange pijpen Friese baai van Taconis en deden zich te goed aan veel rode wijn. Ook werd natuurlijk uit volle borst het speciaal voor Leovar dia vervaardigde drinklied ge zongen, waarvan het eerste couplet luidde: "As Leovardia fergadert/Dan gaat de pokel lustig rond/Je sien d'r niks as folie glazen/En lege flesschen op 'e grond/Kom skink se fol, de pocula/Lang leve Leovardia/ Haliwaat! Haliwaaturr. De laatste kreten waren ont leend aan de Leewadder water schipper Jan Pieter Oepkes, die dit riep, wanneer hij - 't was nog in de tijd zonder waterlei ding - van elders gehaald drinkwater aan de man placht te brengen. VOOR LEEUWARDEN EN DE WUDE WERELD ER OMHEEN VERSCHIJNT IEDERE MAAND VOOR LEEUWARDEN EN D E WERELD ER OMHEEN VERSCHIJNT IEDERE MAAND Ja, ik geef me ook op als abonnee van 't Kleine Krantsje voor slechts f 29,-per jaar. Ik wacht een acceptgirokaart af voor ik het abonnement betaal. Naam' r.... Ja, ik wil ook iemand blij maken met een op 't Kleine Krantsje voor slechts f 29,-per jaar. Ik wacht een acceptgirokaart af voor ik het abonnement betaal. De krant moet gestuurd worden naar: Naam: Adres: Mores Postcode: Postcode: Woonplaats: Deze BON s.v.p. opsturen naar: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden. Het abonnement wordt betaald door: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Deze BON s.v.p. opsturen naar: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1991 | | pagina 16