PRINCESSEHOFWAS WEL TE VINDEN cOP 'T KLEINE KRANTSJE 'T KLEINE KRANT5JE ONZE FOTOPRIJSVRAAG WEET ALLES VAN BRILLEN EN CONTACTLENZEN Leeuwarden, Nieuwestad 55 Harlingen, Voorstraat 63. VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 3 Kwamen wij een vorige maal met een uitgesproken moeilijke opgave in onze traditionele fotoprijsvraagrubriek, de laatste keer kon onze gebruikelijke vraag "Leewadders, waar is dit?" voor velen geen probleem opleveren. Het torentje, op de achtergrond, goed te ontdekken door een nog bladerloze boom, bracht de meeste deelnemers in de goede richting - natuurlijk, ze moesten in de Grote Kerkstraat zijn, waar het Princessehof een van de meest vooraanstaande en meest bekende gebouwen is. Verscheidene inzenders hoefden voor het beant woorden van onze vraag niet eens de deur uit te gaan; zij "zagen het zo". Anderen namen toch het zekere voor het onzekere en trokken er nog even controlerend op uit. "Niet zo moeilijk dit zoekplaat- je, dunkt mij, in tegenstelling tot de vorige opgave" schreef de heer S. van Heerewaarden te Leeuwarden. "Ondanks naar stig zoeken gelukte het mij toen niet de fotosituatie te onderken nen, helaas". GEEN MOEITE "Met de foto van nu had ik geen enkele moeite en ik heb het idee dat er van de inzen ders weinigen zullen zijn die er een zoekactie voor moesten ondernemen. De oplossing ligt in de Grote Kerkstraat no. 11 het Princes- sehof, nu museum, herbergen de vooral keramische kunst, doch eertijds woonoord van prinses Maria Louise van Hes- sel-Kassel, meer bekend als Marijke Meu. Bij het bekijken van deze foto schoot mij een voorval te bin nen dat plaatsvond in de, naar ik meen, begin zeventiger ja ren, enigszins te vergelijken met de drukte die terecht is ontstaan met betrekking tot de meer dan honderd jaar oude plataan bij de Harmonie. Ook toen was het plan, in ver band met renovatie-werkzaam heden van het Princessehof, de op het voorplein staande oude beuk te doen verdwijnen. Deze zou namelijk in de weg staan, terwijl bovendien de boom een kwijnend bestaan zou leiden. Een storm van protest brak los met als resultaat dat de beuk er nog steeds staat als levend bewijs van de toen gevoerde actie. Naar we hopen zal ook nu de gemeente zwichten voor de druk van de Leeuwarder be volking en blijft de plataan staan. Te veel bomen zijn al het slachtoffer geworden, meestal om drogredenen. De vele foto's in ons onvolprezen Kleine Krantsje getuigen van de bomenweelde van vroeger." Er waren meer inzenders, wier gedachten teruggingen naar de tijd, toen het streven naar het behoud van een monumentale boom wel succesvol was, zoals de heer Nic. Verbruggen te Leeuwarden: "Vermeldens waard is het, dat aan de op de foto waarneembare boom bij de restauratiewerkzaamheden zo'n twintig jaar geleden veel aan dacht werd besteed om die te behouden". EEN BRUILOFT "Afgelopen week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in Leeuwarden vanwege een brui loft" berichtte de heer J. Steen stra te Julianadorp. "We had den onze boot in de Prinsentuin afgemeerd, omdat het feest in de oude Synagoge in de Sacrementsstraat werd gehouden. Onze dochter kwam vrijdagmiddag vanaf Juliana dorp en wat nam ze mee? 't Kleine Krantsje! Dat was na tuurlijk mijn kans om ook eens de fotoprijsvraag op te lossen. Ik had al eens om me heen ge keken en dacht, dat kan nooit ver weg zijn. Ik zei tegen mijn vrouw "Ik mut even fut" en die begon al te lachen en zei: "Sast der even achteran?" Ik het Schoenmakersperk over en de Pijlsteeg in. Dan linksaf de Grote Kerkstraat in en daar staat een heer foto's te maken. Schuchter knikkend loop ik door, maar ik denk: wat komt die man me toch bekend voor. Dan terug en.met de heer Fenno Schoustra kennis ge maakt. Tegelijkertijd zag ik ver der in de Grote Kerkstraat een klein siepeltsje van een torentje boven de daken uitsteken. Ik dacht: dit moet het zijn. En ja hoor, het Princessehof. Het was voor mij erg leuk om er op deze manier achter te komen waar ik moest zijn en vooral onze korte kennismaking. Ik hoop, dat het in de toekomst vaker voorkomt, dat wij in Leeuwarden moeten zijn en dat we dan 't Kleine Krantsje bij ons hebben" "Door het Princessehof heel slim uit een ongewone hoek te fotograferen, trachtte de foto graaf de zaak wat te verdoeze len" vond de heer Alb. van der Wal uit Leeuwarden. "Naast het museum was vroeger de wijnhandel van Menalda geves tigd. Ik zie nog de grote paar- denwagens met wijnvaten daar wegrijden. Maar ja, dat is al weer lang geleden". "Nu de vraag 'Leewadders, waar is dit?' wel erg gemakke lijk is op te lossen, toch maar weer eens reageren, dacht ik" aldus de heer B. R. Douma te Leeuwarden. "Deze rubriek vindt men in het algemeen wel een van de meest aantrekkelij ke in "ons" Kleine Krantsje. Vandaar dat ik mijn waardering nu door inzending van mijn ant woord tot uitdrukking wil bren gen". Tot zover vandaag het, door ons altijd zeer op prijs gestelde, commentaar van de inzenders. Nu de prijswinnaar, die te voor schijn moest komen uit een hele dikke stapel inzendingen. De gelukkige werd mevrouw S. Wijbenga, Plantsoenstraat 1 te Leeuwarden. Zij krijgt het uitge loofde fotoboekje "Leeuwarden, ach ja, zo was het.toege stuurd. 'toeue.i- lagen er verschillende stegen en nauwe doorgangen achter de rug van de huizen van de Bollemanssteeg en de Bagijne- straat: de Kalksteeg, het Bagij- neklooster en enkele naamloze stegen. Op de hoek van de Kalksteeg en het Bagijnekloos- ter was het snoepwinkeltje van een weduwe De Vries die Turf- brietje werd genoemd. Voor een cent of een "nutske" ver kocht zij de heerlijkste spinne- koppen. Haar grote concurrente was "moeke Castelein", die haar handeltje dreef in de Zak aan de andere kant van de Bol lemanssteeg. Moeke Castelein had een "piepke inne keel" - wanneer ze wat wou zeggen drukte ze een hand op de keel, voor haar klanten altijd weer een verrassend gebaar. voor Leeuwarden en de wijde wereld er om heen Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteits- kantoor Verschijnt omstreeks de twintigste van iedere maand. Administratie: Friesch Dagblad, Voltastraat 7a, Leeuwarden Abonnementenadministratie: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden, telefoon (058)- 987560. Abonnementsgelden: Post- bahk2805901 Kopij voor 't Kleine Krantsje sturen naar: Vredeman de Vriesstraat 1, 8921 BP Leeuwarden. Voor eventueel overleg over de redactionele inhoud: tele foon (058)-120302. Abonnementsprijs: voor Nederland 29,- per jaar; voor het buitenland 55,-per jaar. Losse nummers, per post bank besteld (2805901): 3,- voor 1 ex., f 7,- voor 2 ex.,/9,-voor3ex. Het lidmaatschap van 't Kleine Krantsje staat alleen open voor lezers, die zich door hun aapmelding ak koord verklaren met de hier navolgende 'leveringsvoor waarden': Het abonnementsgeld moet vooruit worden betaald. Op de 15e januari dient het abonnementsgeld voor het dan lopende jaar te zijn be taald. Geschenk-abonnementen en abonnementen van le zers in het buitenland moe ten op de 15e december van het voorafgaande jaar zijn betaald. Lezers, die zich niet telefo nisch of schriftelijk, maar per giro-overschrijving als abonnee aanmelden, wordt verzocht op het girostrookje te vermelden: Nieuwe abonnee. Wie het abonnementsgeld voor een ander betaalt, dient duidelijk de naam en het adres te vermelden van de abonnee, voor wie wordt betaald. Adreswijzigingen moeten minstens 10 dagen voor het verhuizen schriftelijk worden doorgegeven: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden. Abonnementen, die niet vóór 1 december schriftelijk zijn opgezegd (postbus 858, 8901 BR Leeuwarden), wor den automatisch verlengd.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1991 | | pagina 3