ühellema 'T KLEINE KRANTSJE Makelaars en Taxateurs voor geheel Friesland VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 4 BELLEVUE De Bellevue, waarover in 't vo rige Kleine Krantsje werd ge schreven, was in 1938 en in de oorlogsjaren op de stille kant van de Nieuwestad boven het Sportpalace Morrema tegen over de Langepijp. Exploitant was toen een zekere Van Zurk. Zijn zoon was daar ober. Ik meen te weten, dat Van Zurk de schoonvader was van Koop- mans, die een lunchroom had op de Nieuwestad, waar nu de zaak van Van Hulsen is. Leeuwarden P. Looyenga De lunchroom Bellevue was naast het pand, waarin later Morrema's Sportpalace kwam. En de heer Van Zurk was de schoonvader van de in de oorlog berucht gewor den Zacharius Sleyffer. Red.'t KI. Kr. BELLEVUE Aan het artikel over de vier Bel- levue's in de rubriek "Varia Le- ovardia" van onze redacteur uitgever de heer Fenno Schoustra zou ik graag nog wat willen toevoegen. Voor de oor log woonde deheer O. de Vries niet in de Bellevue op de zonzijde van de Nieuwestad. Van 1935 tot 1943 woonde de heer Van Zurk in Bellevue. De zaak was gevestigd boven de boekhandel van Leonard Tijs- sen. Thans is de schoenmakerij van Bats daar gevestigd. De uitbater van Mata Hari heeft onlangs daar nog geprobeerd onder de naam De Eendjes een restaurant te exploiteren, maar dat is al weer aan de kant. De heer Van Zurk zat aanvan kelijk in het Fries Koffiehuis, dat in 1935 van hem door Lu cas Bunt werd overgenomen. In het voorjaar van 1943 nam De vroegere lunchroom Belle vue, geflankeerd door het sporthuis De Krokodil en de Grote Sociëteit. de heer O. de Vries, die waar schijnlijk toen uit de Klanderij kwam, de zaak Bellevue, boven Leonard Tijssen, over. De fami lie Van Zurk verhuisde naar de Jacob van Akenstraat. In no vember 1943 verhuisde de oor spronkelijke Bellevue naar het pand, tegenover het Politiebu reau, wat iedereen nog zo goed kent. Er zat toen in 1943 een meubelzaak (van Bouke Douma??) in het pand, wat oorspronkelijk de kledingzaak en kleermakerij van Eisma was. Klopt het bovenstaande niet, dan horen wij dat wel weer. Het houdt de zaak levendig. In ie der geval heb ik reeds vóór 1940 in diverse zaken als bo ven beschreven voor de prijs van 15 tot 25 cents daar koffie kunnen drinken, met of zonder slagroom. Ook het cafetaria van Osinga, later Koopmans, was vóór 1940 een hele beken de zaak. Na afloop van de Knapenvere- niging gauw een koffie of een slaatje nemen, want.wij moesten wel op tijd thuis zijn. Leeuwarden Ritsko J. van Vliet senior DIRECTEUREN EXCELSIOR In het laatste nummer van het Kleine Krantsje heeft u het ge had over de directeuren van de Coöperatie Excelsior. U had een rijtje oud-directeuren ge noemd, maar helaas miste ik één naam, en wel die van mijn vader, Klaas de Boer. Hij is di recteur van Excelsior geweest van 1917 tot eind 1927. We woonden toen boven de kruidenierswinkel. Ons huis had z'n ingang in de Groninger straat. Vanuit de gang van ons huis kon je door een deur in de kantoren komen, het gewone kantoor en het privé-kantoor van mijn vader. Vader was veel op reis voor de Coöperatie in de provincie, om de daar in sommige dorpen ge vestigde filialen te bezoeken. Hij was tevens raadslid voor de SDAP. Hij was een idealist en een harde werker voor de coö peratieve gedachte. In 1927 zijn we naar Den Haag vertrokken, waar m'n vader be noemd was tot penningmeester van de Centrale Bond van Ver bruikscoöperaties, tot aan z'n pensionering. Ik hoop, dat u deze gegevens in het Kleine Krantsje wilt opne men. Dat heeft hij zeker ver diend! Eindhoven F. Boerema-de Boer Wij zijn altijd weer verrast, wanneer lezers méér in 't Kleine Krantsje tegenko men, dan er in staat. Het door u genoemde "rijtje di recteuren" van de Coöpera tie Excelsior hebben wij zelf niet in 't laatste nummer kunnen vinden. Red. *t KI. Kr. HUIZUMERLAAN In het meinummer van 't Kleine Krantsje een foto, die gemaakt is vanuit het nu niet meer be staande pand Huizumerlaan nummer 1. Als jongen woonde ik met mijn ouders, broer en zus in een pand tegenover dat huis. De sloot, die op de foto was te zien, liep vanaf de Hui zumerlaan en mondde uit in de Potmarge tegenover de Lij- empf. Winter 1929. Veel sneeuw en ijs. Thuis, in de warme kamer schaatsen onderbinden, over de Huizumerlaan klunen en naast nummer 1 op die sloot, in een wip op de bevroren Pot marge en de wereld werd groot en vrij. Mooier heb ik het schaatsfestijn nooit beleefd en het duurde ook zeker enige we ken; het kon niet op. Het huis Huizumerlaan 1 had nóg een bijzonderheid. Hier woonde in de twintiger jaren de bekende Fries sprekende ds. Wumkes. Aan de zijkant voor het huis was, op het zuiden, een waranda gebouwd. In dit open vertrek, met een prachtig uitzicht op de schitterende laan, omgeven door iepen en lei linden, heeft de heer Wumkes vele bladzijden van de Bijbel in het Fries vertaald. Als hij dit feit niet eigenmondig aan mijn vader had verteld, had ik dit niet kunnen schrijven. Al dus: de Huizumerlaan de ba kermat van de Friese Bijbel. Leeuwarden W. D. Lijfering Makelaardij einde 1898 WIRDUMERDIJK Op de foto van de Wirdumer dijk, de vorige keer in de ru briek "Uit Grootmoeders An sichtenalbum", is uiterst links nog juist het huis te zien, waar in ik geboren werd en waar ik tot 1940 woonde: de bloemen winkel Flora. Met vrij grote zekerheid kan ik zeggen, dat deze foto op een zondagochtend of op een zo merse feestdag-ochtend vroeg is genomen. U constateerde al dat er geen verkeer is te zien, noch rijdend noch lopend. De uitgehangen "zonneschermen" geven daarover uitkomst: in de etalage bij Vader waren bloe men en planten uitgestald, die natuurlijk veel zonnestralen niet al te best konden verdragen. Daarom werd als de zon erop scheen (of misschien zou ko men schijnen) "het scherm neergedraaid". Dagelijks, maar - des zondags, als er mogelijk niemand thuis was om op te letten, moest ook een sóhuine lap aan de kant erbij worden bevestigd, want in het begin van de middag kon de zon ook nog juist daarlangs de etalages bereiken. Door de week was de zijlap er niet aan, want de voor bijgangers hadden er last van, maar dan kon Vader binnen wel maatregelen nemen. Trou wens, om die zijlap op zondag wél te mogen gebruiken was er van gemeente- (of politie-) wege speciaal een jaarlijks her nieuwde "vergunning" nodig! En er is nóg een klein detail dat op zondagochtend wijst: tegen de serre-uitbouw van Amicitia staat een ladder (en geheel rechts nog een trapleertje?). Elke zondagmorgen vroeg wer den van de openslaande deur ramen boven de serre de ra men gelapt, maar ik weet niet waarom; vond dat altijd maar wat vreemd, vooral omdat die ladder er meestal de gehele zondag ook bleef staan. Hebt u nog aanvullende gege vens? Of heb ik het helemaal mis? In elk geval is de prent briefkaart ook vóór 1934 ge maakt, in welk jaar er bij Vader aan de gevel een uitstekend bord kwam (alweer: vergunning nodig, en er mocht géén licht punt bij!) met het woord BLOE MEN van donkerbruin op licht groen. 't Kleine Krantsje biedt iedere keer wel weer wat om herinne ringen wakker te maken Tytsjerk KI. Sierksma Nóg een aardig plaatje van de vroegere Wirdumerdijk.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1991 | | pagina 4