'T KLEINE KRANTSJE MOOIE HERINNERINGEN AAN DE OUDE VERTROUWDE HARMONIE PAARD LEEUWARDEN SUCCESVOL IN HET VERRE AUSTRALIË ONDER DEN LINDEN- BOOM VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 6 Wanneer ik herinneringen op haal aan de oude Harmonie moet u wel met mij terug naar de twintiger jaren, de gouden tijd toen wij in onze goede oude stad de wereld om ons heen begonnen te verkennen om onze weg daarin te zoeken. Het was in het oude Leeuwar den, toen het Zaailand inder daad één van de mooiste plei nen van Nederland was. Het is wel zeer bijzonder, dat onze stad beschikt over een uitgave als: 't Kleine Krants- je", waarin zo levendig het beeld van die oude karaktervol le stad telkens weer wordt op geroepen en zo bewaard wordt in de herinnering van velen. BEPAALDE KLEUR Het leven van alledag had in die jaren in onze stad een be paalde kleur. Het concentreer de zich toen nog binnen de sin gels en langs de oude grachten. Dat gaf aan dat leven een heel eigen vertrouwd ka rakter en aan de samenleving van de toen nog kleine stad een bijzonder cachet. Waar het Noorden toen nog - ik weet niet hoe dat nu is - vrij geïsoleerd lag en daarom niet kon delen in de culturele hoog tepunten van Amsterdam en Den Haag, was men wel ge dwongen eigen culturele centra te stichten. Vandaar onze Har monie. De grandeur van de vroegere Harmonie. "Wij waanden ons in de heilige hallen van de muziektempels in verre plaatsen. Of u de Harmonie nog gekend hebt in haar oude grandeur, weet ik natuurlijk niet. Grandeur had die zaal. Wij hadden wel eens gehoord van de Scala in Milaan of de Opera in Parijs. Echt waar, toen wij voor 't eerst in de Harmonie kwamen, waan den wij ons in de heilige hallen van de muziektempels in die verre plaatsen. De pracht van de loges en zelfs het verheven uitzicht vanuit de "Engelenbak" brachten ons in de waan geko men te zijn op de toppen van de cultuur in de wereld. Zo herinner ik mij de concerten van het "Symphonie-orkest Leeuwarden zoals dat toen nog heette. Nog voel ik de spanning als dirigent Willem Zonderland het toneel opkwam, zijn diri geerstokje hief en de muziek inzette. Onvergetelijk blijft mij de avond, toen hij achter de vleugel plaats nam om het pia noconcert van Beethoven - nog we! het vijfde - voor ons te spelen, terwijl hij vanaf zijn plaats achter de vleugel het or kest meekreeg in de begelei ding van dit majestueuze pia noconcert. Andere concerten die mij bijge bleven zijn waren die door het Concertbureau Dr. De Koos ge arrangeerd werden. Dat bureau waagde het de sterren uit de muziekwereld naar Leeuwar den te halen. Dan hoorde je Dirk Schafer, man met een we reldnaam, José Iturbi, een an dere piano-leeuw, of Alexander Schmuller, de cellist en de co loratuurzangeres, de nachte gaal Birgitt Engel. In de Harmonie gaf ook "Eufo- nia", de oratoriumvereniging, haar jaarlijkse concerten. Twee avonden leidde dan de dirigent, de heer Beintema zijn bevlogen koor in de uitvoering van bij voorbeeld "Das Lied von der Glocke" met die prachtige in zet: "Fest gemauert in der Erde", of de "Messias". De meeste indruk maakte toen op mij de uitvoering van de "Elias" van Mendelsohn. De solisten waren toen het vermaarde kwartet Jo Vincent, Theodora Versteegh, Louis van Tulder en Willem Ravelli. Zoals Van Tul der die avond zong de aria "Da werden die Gerechten leuch- ten.zo heb ik die nooit meer gehoord. In mijn ouderlijk huis hing een inspirerende plaat. "Mensen op een concert". Mij boeide hun houding en hun gezichten met al de spanning en innerlijke overgave in het luisteren naar muziek, die ongehoord in eigen hart resoneerde. Die plaat zag ik dan in de realiteit op de mu ziekavonden in de Harmonie. Die avonden in de concertzaal blijven mij onvergetelijk. Maar ook om andere festijnen blijft mij de Harmonie bij. Dat waren de uitvoeringen van de gym nastiekvereniging met de toen klinkende naam "Kracht en Vriendschap". De directeur daarvan was de gymnastiekle raar van ons gymnasium, de heer L. Hoffman. Als kapitein van de B.V.L., de roemruchte Bijzondere Vrijwillige Land storm, een martiale figuur. Hij maakte ons gek, bezeten van gymnastiek en in de zomer van athletiek. Op de grote concour sen in de noordelijke provincies haalde K. V. meestal de eer ste prijs bij de marsoefening. Hij drilde ons ouderwets en wij vonden het prachtig. Met grote spanning werd altijd heengewerkt naar de jaarlijkse uitvoering in de Harmonie. Hoogtepunt was altijd weer het nummer na de pauze: hoogrek heren, de jongens boven zes tien. De zaal werd doodstil als de reuzenzwaai werd uitge voerd, of op de hoge brug: de .Jeeuwengang. Alle oefeningen werden bege leid dóór een uitstekend orkest, dat vooral bij de opening van de avond de opmars van alle deelnemenden con brio speel de: Einzug der Gladiatoren. Die muziek en de cadans van een meeklappende zaal ver geet je nooit meer. Ik hoor dat de oude Harmonie verdwijnen moet. Als straks een nieuw gebouw verrezen is, hoop ik dat komende genera ties daar ook zulke onvergetelij ke avonden mogen beleven als wij hadden in de sfeervolle zaal van wat toen de trots van Leeuwarden was: "die oude trouwe Harmonie."! Amersfoort J. van der Linden Wie ooit een brief zou willen schrijven aan de schoenenzaak van Schlichting zal dit poststuk moeten richten aan het adres Naauw nummer 18. Maar in vroeger jaren bestond er een heel andere aanduiding voor het pand op deze plaats. De Leeuwarders uit vorige eeuwen kenden het huis niet anders dan onder de naam "Onder den Lindenboom". En dat was een heel typerende naam, want honderden jaren lang heeft er aan de kant van het stukje gracht tussen het Naauw en de Peperstraat een grote lindenboom gestaan - het hoekhuis van het Naauw stond dus letterlijk onder de linde boom. Er was bovendien iets heel bij zonders aan de hand met deze boom. De takken ervan waren zodanig gespreid, dat het mo gelijk was er een plankier over heen te leggen en dat heeft men dan ook gedaan. Op dat plankier werden een tafel en stoelen gezet en zo ontstond er dus een heel merkwaardig "buitenhuisje", dat men via een speciaal geconstrueerd brugge tje kon bereiken vanuit het huis Onderden Lindenboom. Op warme zomerdagen zaten de bewoners van het hoekhuis dus prinsheerlijk tussen het ge bladerte van hun lindeboom en dat moet zeker in die oude tijd iets heel aparts zijn geweest. In het begin van de vorige eeuw moet het zitje verdwenen zijn, mogelijk door het sneuve len van de lindeboom, want die was toen al hoogbejaard. Im mers, op kaarten uit 1616, dus uit het begin van de zeventien de eeuw, kwam de boom al voor. In negentienvijftig emigreerde de twee en twintig jaar eerder in Leeuwarden geboren heer A. van der Werf naar Australië, waar hij ook nu nog woont. On langs viel hij in handen van een hartspecialist, die hem vroeg of hij uit Nederland kwam. Na- het bevestigende antwoord vroeg de arts of hij dan ook een plaats met de naam "Leeu warden" kende. "Nou en of' re ageerde de heer Van der Werf, "dat was mijn geboorteplaats!" Het bleek toen, dat de vader van de dokter, een meneer Jim Ayres, een renpaard had gehad met de naam "Leeuwarden". Dat was een zeer succesvol dier dat een groot aantal over winningen op zijn naam had gebracht. In de vijftiger jaren won het renpaard duizend pond, wat heel wat was voor die tijd. De heer Van der Werf schreef het ons niet, maar we mogen aannemen, dat het paard "Leeuwarden" werd genoemd, omdat de eigenaar ook Friese koeien had - er kan dus een band tussen Australië en Leeu warden zijn geweest. De heer L. Hoffman, de gymnastiekleraar van het gymnasium. "Hij was bezeten van gymnastiek en atletiek en maakte ons gek.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1991 | | pagina 6