winkels van weleer 'T KLEINE KRANTSJE Jou de£ nuf SPECIAALZAAK IN VLOER- EN WANDKLEDEN VOORSTREEK 80 Leeuwarden, 058-2129784 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 12 BOMSCHADE WESTERPARKSTRAAT Naar aanleiding van het schrij ven van de heer Huisman uit Beverwijk over "bommen in de Westerparkstraat" even het vol gende: ik kan het mij nog heel goed herinneren, want wij woon den toen in die straat op num mer 3. Ik kwam thuis uit school de Mulo aan de Wissesdwinger en kon zo het huis inlopen, want in de voordeur zat geen raam meer; trouwens voor geen enkel huis, achter was alles nog in tact. Er was een tegelzetter bij ons thuis, ik meende dat zijn naam Dirksen was. Moeder deed net een boodschap in de stad en vader was op kantoor. Ik kwam die geschrokken tegelzet ter tegen in de gang en hij zei mij: "Vader heeft gebeld en heeft gezegd ga niet kijken, want kinderen in de school gil len zo. Het glas was op de bon en schaars maar vader is direct nog naar de gemeente gegaan om bonnen. Schilder Piet Sleyfer gebeld en de volgende dag zat het glas er weer in. De bom was gevallen in de Fonteinstraat, precies waar het heuveltje begon van het Vossenpark. Wij hadden geen water en electra en geen gas meer. In de Molenstraat op de HTS zijn ook bommen gevallen, dat was 's nachts, toen hadden wij maar weinig schade. De andere daags werd het Vossen park geheel afgezet met prikkel draad door de bezetters, want er lagen tijdbommen in, die waren daar gevallen toen ook een bom terechtkwam op de HTS. Leeuwarden W. Visser BOMSCHADE WESTER PAR KSTRAAT Met belangstelling heb ik de reactie van de heer R. Huisman uit Beverwijk gelezen op het verhaal over "de bommen in de WesterparkstraaF. Het heeft mij enig zoekwerk gekost, maar ik meen toch het antwoord op zijn vraag gevonden te hebben. Op 26 januari 1944 rapporteert P. J. G. Aalders, opperluitenant van de gemeentepolitie te Leeuwarden, het volgende: Datum: 25 januari 1944. De luchtaanval vond plaats op het vliegveld, maar er vielen ook bommen in het noordelijke en westelijke gedeelte van de stad. De luchtaanval, waaraan zo'n 40-50 vliegtuigen deelnamen, begon om 15.26 uur en eindig de om 16.00 uur. Totaal vielen er 30 brisantbommen. Slacht offers vielen er niet te betreu ren. Wel was er veel materiële schade, nl. in de Fontein-, Elisabeth- en Westerparkstraat. Van vele woningen sneuvelden ruiten, maar ook was er schade aan inboedels, deuren en kozij nen. Verder werd een hoofdader van het waterleidingnet geraakt, evenals een lichtkabel van het staatsnet. De Fonteinstraat werd nog voor het verkeer afge sloten." Leeuwarden Namens de "Friesche Luchtvaart Documentatie 1939-1945" D. S. Drijver BOMSCHADE PARKSTRAAT WESTER- De bom viel niet in de Westerparkstraat of in de Molenstraat, doch op het even wijdig aan de Fonteinstraat door het Westerpark lopende wan delpad en wel in het begin van de middag van de 25e januari 1944. Dat was dezelfde dag van het in het boek "Laar zen op de Lange Pijp" van Ype Schaaf genoemde bombarde ment op het vliegveld. Kennelijk betrof het hier een misser van één van die aan de aanval deel nemende Amerikaanse vliegtui gen. Die 25e januari was de dag vóór mijn 34e verjaardag. Mijn vrouw had kans gezien om wat bon nen over te sparen en kon daar voor, wonder boven wonder, nog een taart bestellen die op die middag kon worden opge haald. Zij dus 's middags met ons oudste zoontje naar de stad. Op de terugweg zou zij tevens voor mijn bij ons ziek lig gende moeder even iets opha len uit de kamer waar zij na haar verplichte evacuatie uit Den Haag onderdak had gevon den. Dat was bij de familie Molenaar in de Fonteinstraat. Toen zij daar met hun taart waren aangeland en even bij mevrouw Molenaar in de kamer waren, kwam er luchtalarm. Zij zochten dekking tussen een muur en een dressoir en namen ons zoontje tussen zich in. Kort daarna viel op zeer korte afstand van het huis de bewus te bom, waardoor de voordeur achter in de gang belandde en de drie grote ruiten van de erker de kamer in werden geblazen. Gelukkig kwamen allen met de schrik vrij maar wel had mevrouw Molenaar haar haar vol zitten met kleine glassplin ters. Mijn vrouw, die een hoed droeg, bleef daar gelukkig vrij van. Dat was niet het geval met de taart! Die was ermee door zeefd! Maar ja, iets waarvoor je je eten uit de mond hebt CtRHIl I I I I Y gespaard kon natuurlijk niet zomaar worden weggegooid. Dus, toen zij van de ergste schrik waren bekomen, gingen zij toch maar "met taart" naar huis. 's Avonds hebben mijn vrouw en ik samen bij het licht van het bij tijdgenoten wel bekende oliepit je, ieder met een pincet, alle glassplinters uit de taart gepeu terd en deze de volgende dag, zonder nadelige gevolgen opgegeten! Ik wil niet nalaten nog te ver melden dat een bij de buren van mevrouw Molenaar in de tuin vóór het huis in de wagen lig gende baby daar finaal werd uit geslingerd. Gelukkig zonder nadelige gevolgen maar wel tot begrijpelijke enorme schrik van de moeder. Natuurlijk was er ook verder nog veel materiële schade. In tegenstelling tot de dicht in de buurt van de explosie staande huizen waar deuren en ramen naar binnen werden gedrukt, werden die er bij wat verder afgelegen panden uitge zogen. Wassenaar J. M. Bonnema De baby, die er zo goed is afgekomen, kan zich bij ons melden en krijgt van ons als nog een klein verrassinkje, namelijk, indien hij of zij nog geen abonnee is, een abon nement op 't Kleine Krantsje. Red. 't KI. Kr. MET DE KIEKKAST OP STAP Het verhaal over het "heil- en zegenwensen" in een vorig Kleine Krantsje, deed mij terug denken aan een andere bezig heid in vroeger jaren, namelijk het huisbezoek, dat wij als kin deren aflegden in verband met het "kiekkastje kijken". We maakten van het interieur van een doodgewone schoe nendoos een of andere voor stelling. Aan de bovenkant kwam rooddoorschijnend vlie gerpapier, een kijkgaatje aan de voorkant en klaar was Kees. Met die kiekkast trokken we dan langs de huizen en dan "moch ten" de mensen in de kiekkast dat mooie tafreeltje bekijken. Menigeen bedankte voor de eer, maar we kregen toch ook wel eens een "nutske" of een cent en ik herinner me, dat ik ergens in de buurt van de Jacob Binckesstraat een stuiver kreeg! Zo haalde ik die morgen maar liefst een bedrag van twee en dertig centen op. Dat werd meteen besteed aan voetbalplaatjes in groot formaat van bekende voetballers als Mil De meeste Leeuwarders zullen het pand op de hoek van de Druifstreek en de Nieuwe Oosterstraat niet anders gekend hebben dan als een bloemenzaak: al zo'n zestig jaar worden hier de fleurigste zaken verkocht. Maar eerder is er een'sla gerij geweest van een G. R. Kleisma, zoals de winkelruit ver meldt. Ook heeft Douwe Noordhoff er ingezeten, die na de vrij vroe ge dood van zijn vrouw Alida Suzanna Rijnhout hertrouwde met Sijdina Haverschmidt. Aan een klemdochter van deze Douwe Noordhoff, onze abonnee mevrouw A. Moerman-Noordhoff, danken wij deze mooie foto van de oude situatie, die alleen de veteranen onder ons dus nog zo zullen hebben gekend. Mevrouw Moerman vertelde ons, dat haar opa, behalve vier dochters, ook twee zoons had, die hij in zijn slagerij graag als opvolgers had gezien. Maar die heren voelden beiden niet voor het slagersvak en gingen een andere kant uit. Onze abonnee, die zich deze slagerij herinnert uit haar jeugd, weet nog, dat er zich achter de zaak een slachterij bevond, waar haar opa zelf nog slachtte - zo ging dat indertijd. Rechts op de foto van deze Rurid-, Kalfs- en Varkensslagerij zien we nog net een fragment van het pand, dat er naast stond en dat later door een verbouwing een heel ander aan zicht kreeg. Leuk is ook dat ouderwetse verkeersbord op de hoek van de Nieuwe Oosterstraat met de tekst "Verboden in te rijden voor alle voertuigen" en ook nog de volkomen over bodige kreet; "Verboden voor rijwielen en motorvoertuigen". Mauk Weber en Sjef van Run. Drie cent per stuk. Mijn vader kapittelde me en zei dat het "geld futsmieten" was, maar gelukkig, mijn moeder nam het voor me op! Enschede S. D. Postmus DWANGARBEIDERS Mijn dank voor het artikel over de dwangarbeiders uit WO 2, met de vermelding van de omgekomen Leeuwarder jon gens/mannen. Het lezen van de namen van deze mannen heeft menig oud dwangarbeider weer eens aan die tijd doen herinneren en zo kwamen de personen die genoemd werden weer in beeld. Zo ook de heer Jan Krikke uit Leeuwarden, die zijn eigen naam na vijftig jaar op de lijst zag staan als zijnde omgeko men. Ondanks controle en verificatie (herhaalde malen) was de naam van deze Krikke verward met Jan Krikke uit Terwispel, die voorkomt op de lijst van de omgekomen Friezen in die bange jaren. Dezelfde naam, maar verschil lende data van geboorte heb ben ons parten gespeeld en de vergissing laten binnen sluipen, hiervoor bieden wij onze excu ses aan en we zijn verheugd met de heer Krikke dat hij nog meer dan vijftig jaar heeft mogen genieten van de vrijheid en het overleven van de bange tijden daar doorgemaakt. De uit Terwispel afkomstige Jan Krikke was geboren 03.03.89 in Terwispel en overleden op 30.08.1942 in Duitsland, kort na aankomst daar. Dronrijp VdB

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1997 | | pagina 12