ADVERTEI FENNO SCHOUSTRA advertentieplaatsingei periodieken en vakbk LEEUWARDEN - VRED I Wat de bezoeker van het kantoor van de Condens niet krijgt te zien: indrukwekkende apparaten zorgen voor een heerlijke temperatuur in het gebouw. Een belangrijk moment in de bouwgeschiedenis. De eerste van de honderd en zeven en dertig betonpalen kan de grond ingaan mei 1965 De bouwput is gegraven. Op de achtergrond de huizen van de Pieter Stuyvesantweg, links de hoek van het research-labora- torium. juli 1965 Het vlechtwerk nadert z'n vol- tooing, van de betonpalen zijn de koppen gesneld, de mannen kunnen zich klaarmaken voor de betonbewapening. Op een diepte van twaalf meter onder het nieuwe kantoorgebouw van de Condens ligt een zandplaat, waarvan niemand weet hoe dik die is; die zou vier, maar ook heel best wel veertig meter dik kunnen zijn. Op deze zand plaat staan nu 123 betonpalen met een draagvermogen van elk negentig ton en 14 betonpalen met een draagver mogen van elk vijftig ton. Zij zijn dus sterk genoeg om een gebouw te torsen van r23 x 90 plus r4 x 50 is 11770 ton, ofwel 11770000 kilogram, maar zó zwaar kan dit gebouw niet zijn. Houden we rekening met een reserve van een twintig procent, dan kan het gewicht van het gebouw gesteld wor den op 11770 min 2354 ton is 9416 ton of 9416000 kilogram. En dat gewicht komt zo ongeveer overeen met het ge wicht van 21000 gezonde Friese stam boekkoeien. Het gebouw heeft negen verdiepingen met een oppervlak van ruim vierhon derd vierkante meter, zodat er een to taal vloeroppervlak gerealiseerd werd van bijna 3700 m2. Die ruimte is be doeld om maximaal vierhonderd per soneelsleden te herbergen, maar wan neer de nood aan de man komt zou den er ook zo'n vijftienhonderd koeien in kunnen staan - met de verplaatsba re wanden in het gebouw zou zo'n omschakeling van kantoor tot koestal in een handomdraai zijn verricht. JVk de trapportalen, de kelder en de teis nische ruimten er bij heeft het toor overigens een vloeroppervlak v|< ruim zesduizend vierkante meter, )j dat er in de hoogste nood op de l:[i af vijf en twintig honderd koeien e)j plaats zouden kunnen vinden. De westkem van het gebouw he? een hoofdkern met een hoogte v| zes en dertig meter, de oostkern is vb en veertig meter hoog. Wie op de hor van het kantoor staat, dat is boven is het dak, om begrijpelijkerwijs te spl ken in de termen van de woniir bouw, kan bij helder weer zonder h ker of bril de eilanden voor de W.e denzee zien, het Pikmeer lijkt te le gen aan de voet van het gebouw, i koeien in het wijde Friese greidelai lijken op stippen, die muggen vroej achterlieten op de lampekap. De grootste lengte van het kantoor:' vier en dertig meter, de grootste brei te is achttien meter, de vrije hooj] van de werkruimten zijn drie mes en vijf centimeter. Op de betonpan ligt een betonnen kelder met es wanddikte van vijf en twintig cerl meter,- de kelder wordt door een tonvloeor afgedekt, die de opboe draagt. e De twee betonkernen, die in een F cordtijd van twaalf dagen op hoo| zijn gebracht, hebben een wanddil3 van twintig centimeter; tussen d»j juni 1965 september, in lange bif opgepomptj. ners", 1 de bouw niet bij.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 2000 | | pagina 10