Beter kunstbegrip dank zij smaakvol ingerichte kantoren SJ. TJBPKBMA EN ZN. N.V. Advertenties uit vroeger jaren het schilderwerk aan het hoofdkantoor van de Coöperatieve Condensfabriek „Friesland" werd nitgevoerd door Zoals een gebouw, ook al is het opgezet met een uitgesproken eco nomisch doel, door de architect tot een eenheid van schone vormen wordt gecomponeerd, opdat het uiterlijk en in grote vormen ook in wendig, de beschouwer en de bezoeker zal imponeren, zo is tot in de kleinste onderdelen ook in de werkruimten van het Condensgebouw zorg gegeven aan de inrichting van de kantoren. In het trappenhuis en in enkele repre sentatieve onderdelen van het gebouw zijn originele schilderijen geplaatst van bekende Nederlandse kunstenaars, on der wie een aantal Friezen. Al deze schilderijen waren al in het bezit van de Condensfabriek. De functie van deze coöperatieve in stelling, als maecenas van de kunst en de kunstenaars, die tot uiting komt in de daadwerkelijke belangstelling voor de beeldende kunst, manifesteert zich in het voortdurend in de aandacht stellen van afbeeldingen van werken van kunstenaars. Er van uitgaande dat de uitingen van de schilderskunst uit de Gouden Eeuw genoegzaam bekend verondersteld kon den worden, werden voor het nieuwe kantoorgebouw voor alle kantoren re producties gekozen van werken van kunstenaars na 1880, die qua kleur en stijlopvatting goed passen in het inte rieur van vandaag. Finishing touch Niet alleen werd hiermede een fi nishing touch aangebracht in de sober, maar smaakvcl ingerichte kantoren, maar wordt er ook een wezenlijke bij drage geleverd tot de bevordering van een beter kunstbegrip. Het dag-in-dag- uit leven temidden van afbeeldingen van werken van bekende meesters geeft het gevoel bij de beeldende kunst betrokken te zijn. Ook al is men bij de eerste beschou wing niet direct enthousiast over de wijze van voorstelling, als door de schilder aangeduid, toch zal men in de meeste gevallen juist bij een langduri ger kennismaking, onder wisselende omstandigheden, begrip krijgen voor dat, wat de kunstenaar in zijn werken heeft willen uiten. Zo wordt minstens de kiem, die in iedere mens aanwezig is, de kiem van het kunstzinnige gevoel tot ontwikke ling gebracht en gekoesterd, tot verho ging van het levensgeluk van allen die zich inzetten voor de bloei van het bedrijf. Hollandsche Volle Melk voor Indische kindertjes Voor Babyuit Holland! Voor Baby én voor U Want er is geen betere voeding dan voeding met goede, Holland sche melk-met-room. De „Friesche Vlag" heeft de kostelijkste melk voor u in bus sen gedaan, die er in Holland maar te krijgen viel.... Melk van het gezonde, beroemde Friesche vee. En in al haar volheid en voedzaamheid gaat die melk in hygiënische blik ken naar Indië. Voor de kinde ren. en voor U Beter leren door betere voeding Houdt de motor van het ver stand op volle toeren met een vaste toevoer van energie: geef die jonge blokkers FRIESCHE VLAG, rechtstreeks van het beste vee ter wereld Leeuwarden Ootergrachtswal 39 Tel. 05100-26598

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 2000 | | pagina 20