EXTRA KLEIN voor EXTRA GROOT 5") In de kelders onder het gehele com plex waren de technische ruimten ge projecteerd, de garderobes, de kluis, de telefoonautomatenruimte, een accu ruimte en een ruimte voor de mon teurs. De westkern werd bestemd voor het herbergen van het noodtrappenhuis en een kleine leidingschacht, in de oost kern hadden de ontwerpers het hoofd trappenhuis en de liften gedacht en voorts de toiletten en leidingschacht. Boven in de oostkern zouden verder de ventilatiekamers voor de klimaatbe heersing en de liftmachinekamer wor den ondergebracht. Voorts was er op de begane grond een representatieve ontvangsthal van 360 vierkante meter geprojecteerd, een te- lefoonbedieningspost en - belangrijke zaak - de loon- en salarisafdeling voor het personeel. Voor de vergaderingen van het bestuur was, hoog boven de grond, een ruimte op de bovenste ver dieping bestemd en de vier directieka mers zouden op verschillende verdie pingen worden ingericht. De start. In de meimaand van 1965 hapten de draglines de eerste brokken uit de grond, vijf weken later gingen de eer ste betonpalen twaalf meter de diepte in. En in de weken, de maanden, de jaren daarna heerste er rond deze nieuwbouw van de Condens een voort durende grote bedrijvigheid. De mannen van de N.V. Aannemings- en Handelmij v.h. Kolk en Co. te Leeuwarden begonnen met het gereed maken van de wapening en de bekis ting, er werd een glijbekisting aange bracht en beton gestort - een dag en nacht voortdurend spektakelstuk, waarbij de twee enorme trappenhuizen ieder etmaal rond drie meter de hoog te ingingen. Het Technisch Bureau Westdijk uit Rotterdam kwam in dit vroege stadium van de Bouw al om de liften aan te brengen - populair gezegd ging de glijbekisting met de lift om hoog. Toen het betonskelet amper twee we ken later meer dan veertig meter de lucht instak, startte Schokbeton N.V. met de prefabbouw tussen de twee kernen in, daarna verscheen de N.V. Eland-Brandt uit Amsterdam om alu minium puien te plaatsen en het ge bouw van een „stopray-beglazing" te voorzien. Werkers van de CCF zelf sloegen aan de slag voor het aanleggen van elek trische installaties, het Fries Isolatie Bedrijf (N.V. Apparatenbouw Leeuwar den) begon met het plaatsen van een indrukwekkende apparatuur voor de klimaatbeheersing in het gebouw, daar kwamen ook de mannen van het N.V. Metaalbedrijf Radeko uit Holwerd om Dit is een extra nummer van 't Kleine Krantsje. Extra en extra klein, 't Gewone Kleine Krantsje is precies tweemaal zo groot: 390 x 270 mm. Daarmee is het - qua formaat - nóg de kleinste krant van Neder land. 't Kleine Krantsje verschijnt (sinds 1964) eenmaal in de veertien dagen en het is een blad op abon nement. Het wordt vooral gelezen in Leeuwarden, maar ook in Rot- tevalle, in Rotterdam en Den Haag, in Monrovia, in Washington en in Tokio, 't Kleine Krantsje gaat door alle werelddelen, maar het bereikt in hoofdzaak Leeuwarders en oud Leeuwarders, want de leesstof in dit blad is voor een groot deel op Leeuwarden, of beter gezegd op oud Leeuwarden afgestemd - op Leeuwarden in de goeie ouwe tjjd. Voor drie rijksdaalders in een jaar kan iedereen er zich op abonne ren, die zo nu en dan nog graag eens met z'n gedachten in 't zoete verleden vertoeft; landgenoten buiten de grenzen betalen per jaar een rijksdaalder meer. Dit Kleine Krantsje - Extra Klein loopt er zo maar eens tussendoor. Het is van a tot z gewijd aan het nieuwe, voor Friesland Extra Gro te kantoorgebouw van de C.C.F. Het komt ter tafel, wanneer de mi nister van Landbouw en Visserij, Ir. P. J. Lardinois voor deze nieuw bouw de feitelijke openingshande ling verricht, het wordt in een deel van de Friese hoofdstad huis aan huis verspreid en het wordt verder door de Condensfabriek verstuurd naar al wie zij rekent te behoren tot haar uitgebreide rela tiekring.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 2000 | | pagina 5