per M EWVOOH Kunsthandel Galerie Van I lui sen -- ■uei-Sjl-! i iLjij ARrm e=ggwt <so>-,<~ De namen, die we vandaag te verkopen hebben zijn aangepast aan de sfeer van dit uiterst Kleine Krantsje. We zoeken het dus wat in het agrarisch vlak. DE ZUUPSTEEG tussen Eewal en de Speelmans straat dankt z'n naam aan de marktplaats van karnemelk, die al in het begin van de zeven tiende eeuw vlak bij deze steeg op de Eewal werd gehouden. Een goeie echte Leeuwadder spreekt nóg van suup; wat weet die van karnemelk. DE KOEBRUG is al in 1611 verdwenen, toen de Lange Pijp werd aangelegd. De Koebrug lag dus over het water van de Nieuwestad ter hoogte van de Bagijnesteeg. We mogen I wel aannemen, dat onze verre voorouders hun koeien over de ze Koebrug dreven, wanneer het vee naar het Nieuwland werd I gebracht, de grond ten zuiden van de Nieuwestad drukke zijde g DE OSSEKOP herinnert ons aan het Ossehuis, i een herberg aan de zuidzijde van de Uniabuurt. Het Ossehuis had een gevelteken en dat was een houten ossekop. Deze osse- kop is verdwenen, toen de her- berg in 1828 werd verbouwd. Maar de naam Ossekop is be waard gebleven tot de dag van vandaag. 1 DE BOTERHOEK j is genoemd naar de koemelkerij- en, die een vierhonderd jaar ge leden op deze plaats aan de voet j van de Oldehove hebben ge- j staan. Er staat nu niet zoveel meer overeind van de Boter hoek, die door de bewoners vroeger overigens anders werd genoemd. Die Butterhoeksters kenden helemaal geen Boter hoek: zij spraken van de Vette Hoeke. „Bist dou oek geboren inne Vette Hoeke g DE DEINUMER ZUUP MARKT was een deel van de huidige Nieuwestad in een tijd, toen de ze brede winkelstraat nog uit tal van delen bestond. Er was een Deinumer Zuupmarkt, maar ook een Vleeschmarkt, een Harlin- gerend, een Waagsplein, een stuk dat Bij de Langepijp heette, een stuk met de naam Bij de Duco Martenapijp en een stuk met de naam Over de Waag. De Deinu mer Zuupmarkt liep van de Kleine Kerkstraat tot de Nieu- westeeg. g DE KALVERSTRAAT ligt, net als de Koestraat en het Koeplein in het stratenplan tus sen Groningerstraatweg, Tjerk Hiddesstraat en Bleeklaan. Ook vinden we daar de Veestraat en de Paardestraat. Maar de Pink- straat ,de Ramstraat en de Scha pestraat moet U op heel andere plaatsen zoeken, 't Is maar dat u het weet. g DE MELKSTEEG was de - niet veel gebruikte - bijnaam van de Aardappelsteeg, die omwonenden evenwel ge woonlijk betitelden als Jenever- steeg. De Melksteeg, alias Aard appelsteeg, alias Jeneversteeg, was een zijsteeg van het Sint Jobsleen. De naam Melksteeg zal wel schertsend zijn bedoeld - melk is er altijd minder popu lair dan jenever geweest. g DE BLAUWE OS was eens een herberg op de hoek van de Ipe Brouwersteeg en de Nieuwestad, de Liggende Os daarentegen moesten de Leeuwarders van vroeger zoeken op de hoek van de Wirdumer- dijk en het Ruiterskwartier. g DE FRIESCHE KOE is een roomijsbedrijf van de heer IJ. D. Miedema aan de Kwartelstraat. In 1933 zag deze koe het levenslicht. g DE OS hebben onze opa's en oma's nog wel gekend als een herberg op de hoek van de Nieuwestad en de Wirdumerdijk; nu zit de schoenenzaak van Bervoets-Vrie- zelaar in dit pand. Ook deze herberg heeft een os als gevel teken gehad. De Os kan een oeroude herberg zijn geweest, want van 1546 tot 1697 werd op het Waagsplein „van den But- terwaege aff westwaerds op de Nyestadt" de ossen- en paarde- markt gehouden en de veronder stelling ligt voor de hand, dat de herberg naar deze markt is genoemd. a DE ZWARTE BLES was ook een herberg met een relatie tot de markt. De Zwarte Bles stond aan het Ruiterskwar tier pal tegenover de koemarkt, die hier gehouden werd voor de (nu oudej veemarkt aan de Langemarktstraat werd aange legd. Ook de Zwarte Bles had een gevelteken: een mooi zwat peerd met een spierwitte bles. Nieuwestad 99 - Leeuwarden Werken van bekende nederlandse kunstenaars, w.o. vele friezen reproducties naar grote meesters

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 2000 | | pagina 9