Sy/ago- - Z GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. BIJLAGE lot liet verslag der zitting van 13 September 1866. nut; kooti der INKOMSTEN en UITGAVEN van de gemeente LEEUWARDEN, voor liet dienstjaar 1867. Bevolking 25059 zielen. 1 li. 41 MST E X. Hoofdstuk I. Ontvangsten wegens vroegere diensten;. Art. 1. Batig slot der door den Gemeenteraad geslotene rekening over liet dienstjaar 1865, zoover de Gemeenteraad daaraan niet reeds eene bepaalde bestemming heeft gegeven 34.725. Hoofdstuk II. Opbrengst van plaatselijke belastingen. Afd. I. Opcenten op de hoofdsom der grondbelasting. Art. 1. 40 opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommenƒ19,851.00. Art. 2. 10 ld. op de ongebouwde eigendommen - 956.00. Totaal der 1ste afd. ƒ20.807.00. Afd. II. Gedeeltelijke uitkeering door het Rijk van de opbrengst der personele belastingen opcenten op de hoofdsom dier belasting. Art. 1. V5 van de opbrengst der rijks personele belasting van 1 Jan. tot uit. Dec66,052,64. Art. 2. 50 opcenten op de hoofdsom der personele belasting als boven - 34,402,42. Totaal der 2e afd. ƒ100,455.06. Afd. III. Opcenten op de hoofdsom van de in het 4e lid van art. 240 der Gemeentewet bedoelde daarvoor vatbare rijks belastingen, direct naar het vermogen of inkomen geheven, met uitzondering van het patentregt. Nihil. Afd. IV. Hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke directe belastingen. Art. 1. Plaatselijke directe belasting 95.000, af voor oninbare posten f 1900, rest ƒ93,100. Afd. V. Belasting op voorwerpen van verbruik. Nihil. Afd. VI. Belasting op de honden. Art. 1. Opbrengst dei- belasting op het houden van honden ƒ1600. Afd. VIL Belasting op tooneelvertooningen en andere publieke vermakelijkheden. Art. 1. Opbrengst van de belasting op too- neelvertooningen, enz. ƒ600. Afd. VIII. ltegten en loonen en andere gelden, bedoeld in artt. 104 en 238 der Gemeentewet. Art. 1. Opbrengst van leges ter secretarie geheven en van de restitutiën wegens ver- 640.00. - 781.50. schotcne zegelgelden, gedrukte stukken, enz. Art. 2. Opbrengst van den tol op den weg van Leeuwarden naar Hijum, bij verpachting Art. 3. Opbrengst van bruggelden, alle bij ver pachting. a. Van de Vlietstcr- en Boomsbrug220, b. de ijzeren ophaalbrug op het Vliet 145, c. de Poppebrug 42, d. de Blaauwebrug 30, e. de ijzc- renbrug bij den Potmargewal 709id. over de Har binger vaart ƒ779, g. id. bij de voorin. Vrouwenpoort ƒ176, li. id. bij Camstraburen ƒ231, te zamen - 2332.00. Art. 4. Opbrengst van veergelden (bij verpacht.) a. Van de pont tot overvaart van de gracht tusschen de Oosterkade en den Grachtswal ƒ218, b. van die bij het Ziekenhuis 305, c. id. bij de Harlingervaarts- brug nihil, te zamen Art. 5. Opbrengst van. de Stadswaag: a. van het weegloon bij gaardering ƒ2400, b. van het werkloon der waagwerkers ƒ2450, te zamen Art. 6. Opbrengst van de marktgelden (bij verp.) a. wegens staanplaatsen voor het uitstallen en uitven ten van waren, mede ten dienste van openbare ver makelijkheden 2835.00, b.- van de veemarkt-gelden 523.00. -4850.00. Transporteert ƒ9126.50. Bijvoegsel tot de Provinciale Priesche Courant. 9126.50. 4424.00. 800.00. 2650.00. 4150.00. - 19,505.00. 170.00, Transport 1589.00, te zamen Art. 7. Opbrengst van de vischmarkt, bij gaard. Art. 8. ld. der water-, kaai- en walgelden, bij verpachting Art. 9. Opbrengst der begraafplaats a. Verkoop, verhuur en onderhoud van graven 750, b. begrafe nis- en grafgelden f 3400, te zamen Art. 10. Opbrengst van schoolgelden, als: a. stedelijk gymnasium ƒ750, b. fransche kostschool voor jongens 4680, c. id. voor meisjes 4160, d. burgerschool voor jongens 2270, e. id. voor meisjes ƒ2260, tusschenschool le kl. f 2060, le tusschenschool 2e kl. 1500, h. 2e tusschen school 2e kl. ƒ490, i. 3e tusschenschool 2e kl. ƒ535, k. lc bewaarschool 5p0, l. bewaarschool op 't Vliet ƒ250, te zamen Art. 11. Opbrengst van gedane werken voor particulieren: a. werken aan de straten, riolen, enz., ƒ110, b. id. van verschillenden aard ƒ60, te zamen Art. 12. Opbrengst van gasregten l.a. geleverd gas aan particulieren ƒ38,500, b. voor het gebruik van ga-toestellen bij particulieren ƒ3500, te zamen ƒ42,000. 2. Vergoeding van de gemeente voor de straatverlichting f 8400. 3. Diverse ontvang sten ƒ5500, totaal- 55,900.00. Totaal der 8ste afd. 96,725,50. De afd. 1—7 - 216,562,06. Totaal van het 2e Hoofdstuk ƒ313,287.56. Hoofdstuk III. Baten en opkomsten spruitende nit voor werpen aan de gemeente in eigendom behoo rende. Art. 1. Huur of pacht van land en landgoederen, alsa. zathe cn landen, genaamd de magere weide ƒ2451, b. dito achter Cambuur, ƒ1706, c. dito dito ƒ2107, d. dito op Wijlaarsterburen 2000, e. ceri stuk weiland aan den stads buitencingel, gem. Leeuwarden, sectie G no. 1670 275, een dito dito G 836a 272, ff. een dito dito G no. 1038 ƒ252.25, It. een dito dito G no. 1729 360, i. beide gedeelten van het oude exccitieveld, ter weerszijden van den spoorweg sectie G no. 1865 en 1866 455, k. een plek gronds bij Tonnenburg, nihil, t. een dito bij Dronrijp sectie D no. 256 6.00, m, een dito bij den Posthoorn ƒ1.50, n. een dito in gebruik bij li. Pater ƒ5.00, o. onderscheidene bleekjes cn derge lijke gemeente-gronden ƒ18.00, p. een plek gronds, sectie D no. 367, 5.00, q. een dito in den aanleg achter't Zaailand ƒ1.00, r. een dito bij de Ilarlingervaartsbrug nihil, s. twee stukken wei land onder Lekkum, sectie D nos. 518 en 523 229, t. een stuk dito aldaar sectie D no. 517 ƒ83, u. een moestuin bij het tolhuis onder Lekkum, sectie D no. 516 ƒ15, v. een stuk wei land, sectie D no. 453 203, to. 5'/4 bunder weiland aan den Zwarten weg, ten kadaster bekend gem. Hardegarijp sectie G no. 92 ƒ250, x. voor het gebruik van een gedeelte van den Ilarlingcr trekweg, sectie B no. 256 6, te zamen ƒ10,700.75. Art. 2. Huur van huizen, alsa. de herberg de klandcrij, lett. L no. 276 ƒ1157, b. het huis in de Doelestraat, lett. E no. 129, kantoor van waarborg, ƒ300, c. het zuidelijk gedeelte van idem ƒ125, d. een stal in de Doelestraat, lett. P. no. 157 ƒ80, e. het huis in de Hoogstraat, lett. H. no. 121, voorste gedeelte ƒ150, id. id. achter ste gedeelte (voorin. Soephuis), memorie, g. de woning in de Yvobrouwcrssteeg, lett. E no. 166 78, h. diverse woningen, gekw. lett. A no. 23 tot en met Transporteere /10,70 0.75. ffTTTiiWr- itl Wil li «P

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1866 | | pagina 1