jr_ S j? '•'V GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Begrooting der Inkomsten en Uitg; Transport 10,700.75. 29, I no. 198 tot 201, 227 tot 230 en N no. 195 f 300, «.de woning op den hoek van den Grachts- wai en het Vliet, lett. L no. 55 ƒ156, k. het huis op de Korenmarkt, lett I no. 2 500, I. Id. lett. I no. 3 aldaar 500, m. het huis op den Eewal, lett. I no. 35 275n. id. op den hoek van den Eewal, lett. I no. 36 ƒ220, o. de voorm. infirmerie in de Kleine Kerkstraat, lett. F no. 88 ƒ104, p. het lokaal boven de hulpbeurs, lett. I no. 39 f 240, q. het lokaal van het kantongeregt, lett. G no. 102 ƒ300, r. de manége in de Groote Kerkstraat, lett. F no. 128 mem., s. de voorm. Israël, armenschool lett. K no. 333 80, t. het huis Bellevue, lett. L no. 277 ƒ175. u, het huis in het Nieuwstraatje lett. C no. 142 62.40, v. van den Harlingerstal, ƒ104, te zamen- 4906.40. Art. 3. Huur van den Stads- of Prinsentuin - 1050.00. Art. 4. Pacht van het grasgewas der plantsoe nen, van den Stads- of Prinsentuin en der Begraaf plaats- 450.00. Art. 5. Opbrengst van den houthakalsa. kap hout ƒ40, b. boomen f 60, te zamen - 100.00. Art. 6. Opbrengst van visscherija. Vliet- sterbrug en Vliet f 4.50, b. Potmargebrug en Pot- marge 5.00, c. Dockumer Ee 3.50, d. stads gracht 32.50, te zamen- 45.50. Art. 7. Opbrengst van, krachtens privaatregt, genoten wordende tollen, bij verpachting, van de vijf bevaren trekwegtollen, het tolhek de Koetille, id. te Ritzumazijl en te Kingmatilie, te zamen - 690.00. Art. 8. Opbrengst van, krachtens privaatregt, genoten wordende sluisgelden bij verp.van Irnsumerzijl ƒ3000, b. Nesserzijl 450, te zamen - 3450,00. Art. 9. Idem van grondpachten en eeuwige renten, als: a. grondpachten 421.285, b. eeuwige renten (na aftrek van l/581.28, te zamen - 502.565. Art. 10. Intressen van uitgezette kapitalen, als: a. Intressen van inschrijvingen op het grootb. der N. W. schuld, ten name van de gemeente, a 2'/2 pCt. groot ƒ122.200, nominaal, verschijnende 1 Julij cn 1 Jan. 3055, b. reuten van dc Stads Bank van leening ƒ500, te zamen - 3555.00. Totaal van het 3e hoofdstuk ƒ25,450.213. Hoofdstuk IV. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. Art. 1. opbrengst van de haardasch en vuil nis, bij verpachting ƒ2505.00. Art. 2. Opbrengst van puin 500.00. Art. 3. Teruggave van het Rijk, wegens huisves ting, voeding en reisgeld van lotelingen en verlofgan gers der militie- 150.00. Art. 4. Boeten van politie- 250.00. Art. 5. Restitutiën van transportkosten van ver oordeelde bedelaars- 700.00. Art. 6. Id. van verplegings- en verdere kosten van bedelaars enz. in rijks gestichten- 65.00. Art. 7. Id. van zegelgelden ter zake de plaatsel. directe belasting- 250.00. Art. 8. Korting op de traktementen van onderwijzers en onderwijzeressen ten behoeve van het pensioenfonds - 450.00. Art. 9. Alle andere ontvangsten niet tot de voren staande bchoorendememorie. Totaal van het 4e hoofdstuk ƒ4870.00. Hoofdstuk V. Buitengewone Ontvangsten. Afd. I. Opbrengst van geldlecningcn. Art. 1. Geldleeniug ter bestrijding vau buitengewone uit gaven ƒ40,000.00. Afd. II. Opbrengst van den verkoop van eigendommen toebe- hoorende aan de gemeente. Art. 1 Verkoop van gebouwde en ongebouwde eigendommenmemorie. Art. 2. Afkoop van grondpacht en eeuwige renten Totaal van het 5e hoofdstuk VERZAMELING. Totaal van het 1ste hoofdstuk 2c 3o 4e Totaal der INKOMSTEN l ITGAVEM. Hoofdstuk I. Jaarwedden en presentiegelden. Afd. I. Jaarwedden. Art. 1. Jaarwedde van den burgemeester 2. drie wethouders - 3. den secretaris 4. gemeente-ontvanger „5. commissaris van poli tie: a. vaste bezoldiging ƒ1200, b. wegens het openb. ministerie bij het kantongeregt/250, tezamen - Art. 6. Jaarwedde van den arohivarius 7. Id. van den bouwkundige en van de opzig- ters der gebouwen, wegen en dergelijkea, van don architect 1800, b. van den onder-architect ƒ850, c. van den hovenier 400, d. van den oppertoe ziener op de tijdregeling 50, te zamen - Art. 8. a. Jaarwedde van de ambtenaren der plaatselijke secretarie (het bureau van den burg, stand en dat der bevolkingregisters daaronder niet begrepen) 4050, b. idem van twee boden 1000, c. idem van den kamerbewaarder 300, te zamen Art. 9. Jaarwedde vau den omroeper cn aan plakker - Art. 10. Idem van den marktmeester t Totaal der le afd. Afd. 11. Presentiegelden van de leden van den Raad. Art. 1. Presentie-geld van de leden van den Raad, met uitzondering van den burgemeester Totaal van het 1ste hoofdstuk Hoofdstuk li. Kosten vau bestuur. Afd. I, ƒ40,000.00. 34.72'. - 313,287.56. - 25,450.21®. - 4,870.00. - 40,000.00. ƒ383,642^50. 1800.00. 1600.00. 1800.00. 1800.00, 1450.00. 500.00, 3100.00, 5350.00, 50.00, 200.00, 17,55 om t 550.00. 18,100.00. Kosten van licht, brand en bureau-behoeften benoodigd voor het gemeente- bestuur. Art. 1. Voor licht en brandstqffen, daaronder begre-r pen die voor het bureau van den burg, stand: a. licht ƒ260, brandstoffen 750, te zamen ƒ1010.00. Art. 2. Voor schrijf- en kantoorbehoeften 3. bindwerk 4. briefport, cxpresloonen en andere kleine uitgaven als: a. briefport en expresloopen 5, b. kosten van vertering var. het Collegie van dagei. bestuur en der beambten tpy secretarie 400, c, voor het bezorgen van turf in de onderscheidene vertrek ken van het gemeentehuis, c, a. ƒ30, fe zanten Totaal der lsto afd. ƒ1835.00. Afd. II. Kosten der stukken die ten behoeve der gemeente geschreven of gedrukt worden. Art, 1. a. Bezoldiging van bui tengewone klerken ƒ300, b. schrijfloonen van rapporten van com mission uit den Raad, zooverre niet ter secretarie geschreven 300,00. 70.00, 455.00 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Begrooting der Inkomsten cn Uitgaven. 350.00. - 350.00. 460.00. 400.00. 50, te zamen Art. 2. Drukkosten, zoo van het jaarl. verslag, «le verordeningen, als van de verdere stukken, die algemeen verkrijgbaar worden gesteld Art. 3. Andere drukkosten ten behoeve der secretarie Art. 4. Buitengewone drukkosten voor het archief Totaal der 2e afd. ƒ1560.00. Afd. III. Kosten van het onderhoud, schoonhouden en meu beleren van het gebouw of vertrek voor de vergadering van den Raad en van B. en W., mitsgaders voor de secretarie der ge meente besk-rad. Art. 1. Voor het onderhoud van het gemeen tehuis cn do daaraan verbonden localen (de hoofdwacht) als: a. gewoon onderhoud van het gemeentehuis 485, b. id. van de hoofdwacht ƒ175 te zamen660.00. Art. 2. Voor vernieuwing en herstelling van meubelen in die gebouwen- 567.00. Art. 3. Voor schoonhouden van die gebouwen en meubelen- 625.00. Totaal der 3c afd. ƒ1852.00. Afd. IV. Huur van het gebouw of vertrek voor de vergade ring van den Raad en van B. en W. mitsgaders voor dc secre tarie der gemeente bestemd, waar het geen gemeente-eigendom is. Nihil. Afd. V. Kosten van het aanleggen cn bijhouden van dc re gisters van den burg. stand. Art. 1. Zegels voor de registers cn verdere stukken600.00. Art. 2. Druk- cn bindwerken - 100.00. Art. 3. Bezoldiging vau den beambte op dat bu reau werkzaam- 800.00. Totaal der 5e afd. ƒ1500.00. Afd. VJ. Kosten van het aanleggen en bijhouden van dubbe len der leggers en plans van het. kadaster. Art. 1. Voor de bijboeking van de leggers en het bijwerken van de plans, alsmede voor benoodigd materieel- 70.00. Afd. VII. Kosten van het aanleggen en bijhouden van het bevolking-register. Art. 1. Materieel voor het be volkingregister f 70.00. Art. 2. Bezoldiging van den beambte voor het bijhouden van dat register - 650.00. Art. 3. Kosten vallende op liet aanleggen en bij houden van de wijkregisters en pp de verdere uit- van het wijk-reglementa. materieel enz. b. bezoldiging van de wijkboden 780. te zamen - 880.00. Totaal der 7e afd. ƒ1600.00. VIII. Kosten van het aanleggen en bijhouden der kie zerslijsten en van het uitoefenen der kicsverrigting. Art. 1. Voor drukkosten cn andere bcnoodigheden 200.00. Art. 2. Voor onkosten vallende op de verkiezingen - 350.00. Totaal der 8ste afd. - 550.00. Afd. IX, Kosten van abonnement op het staatsblad, prov. blad en aankoop van andere noodzakelijke drukwerken. Art. 1 Abonnement op het staatsblad met register Art. 2* Prov, blad en register Art. 3, Aankoop van drukwerken, a. voor 't ge meente-archief ƒ200; b. voor 't gemeentebestuur ƒ150, te zamen Totaal der 9e afd. 366.00. Afd. X. Diverse uitgaven. Art. 1. Zegels van registers, re- voering 100; Afd. Transport f sectie-vergaderingen, enz- Advertentie-kosten Bureaubehoeften voor den gemeente-ar- 685.00. 300.00. 250.00. 100.00. 4.00. 12,00 - 350.00. keningen, enz,650.00. Art. 2. Reis- en verblijfkosten - 35.00 Art. 3, Uitgavep ten behoeve van onderscheidene Transporteert 685.00. commission Art. 4. Art. 5. chitect Art. 6. Wegens schrijfloonen voor het bijhouden der boeken en registers op het bureau van den ge meente-architect 380.00. Art. 7. Brandstof voor turfwerkers, korenmeters, waagwerkers en dergelijke beambten in hunne wacht huizen 150,00. Art. 8. Kosten vallende op de verstrekking van statistieke opgaven ter zake den landbouw, de vee teelt, de marktproducten enz.voor 't jaarl. verslag 105,00. Totaal der 10e afd 1970.00. Afd. 1—9 - 9333,00. Totaal van het 2e hoofdstuk 11.303,00. Hoofdstuk III. Afd. I. Kosten van de zorg voor de plaat selijke wegen, straten, pleinen, vaarten en andere plaatselijke werken, in den omvang bij art. 179h. der gemeentewet aange duid. Art. 1. Onderhoud van wegen, straten, enz. a. puin- en scliilwegen 500; b. straatwegen naar de Bontekoe en de be graafplaats 200c. Harl. en Sneeker trek wegen 950 d. leu ningen, sluitboomen enz. 300e. straten, pleinen en kaden ƒ3500; kolken en riolen 500; tezamen - 5,950.00. Art. 2. Onderhoud van vaarten, waterleidingen, bruggen, pijpen enz. als a. vaarten en waterleidingen 150 b. beweegbare bruggen 361c. vaste bruggen ƒ513; d. steenen bogen of pijpen 798; e. ponten ƒ100, steenen en bouten wallen ƒ3000; y. wa tergordingen, stalteu enz. ƒ100, te zamen 5,022,00. Art. 3. Onderhoud van plantsoenen, als a. aan koop van plantsoenen ƒ300; b. voor arbeidsloonen aan werklieden 500; te zamen- 800,00. Art. 4. Onderhoud van pompen, puttcu, den vij ver en aanbehooren, als a. pomp en aanbehooren bij den vijver 80; b. putten en pompen tot algemeen gebruik ƒ435; c. secreten en waterplaatsen 120; d. reglement- en aanplakborden en reddingsmiddelen bij ijs ƒ120, te zamen- 755,00. Art. 5. Kosten van het opzamelen van puin,, straatwieden, strooijen des winters, sneeuwscheppen en bijthakken, als a. arbeidsloonen voor 't opzamelen van puin, het reinigen der publieke straten en plei- !cn, sneeuwscheppen, bijthakken enz,1700; b. straat- wieden, strooijen en buitengewoon sneeuwscheppen 425, te zamen Art. 6. Onderhoud van torens, klokken, uur- en speelwerken, als a. torens ƒ300; b. klokken en uur werken, benoodigdheden voor de tijdregeling enz. ƒ100; c. opwinden, regelen en schoonhouden van uur- cn speelwerken ƒ415; d. bezoldiging van den klok kenist ƒ150; e. id. van de klokluiders 198, te zamen Art. 7. Onderhoud der veemarkt Art. 8. id. van de turfwerkersbanen en de ver blijven van waagwerkers en korenmeters - 60.00. Art. 9. id. van dc oude manége en bijbehoorende stal50.00. Art. 10. Kosten van onderhoud en aankoop van gereedschappen voor de fabricage- 500.00. Art. 11. Kosten der straatverlichting metgas.aU a. gewone kosten der verlichting ƒ8400; b. kosten - 2,125.00. 1,163.00. 75,00. Transporteere ƒ16,500.00.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1866 | | pagina 2