4 GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bcgrooting der Inkomsten en Uitgaven. Transport ƒ16,500.00. van verandering of verplaatsing van toestellen f 200; c. olic-verlickting met liet onderhoud der daartoe be- noodigde toestellen ƒ100, te zaraen - 8,700.00. Art. 12. Aanleg en onderhoud van ijsbanen - 25.00. Totaal der 1ste afd. - 25,225.00. Afd. II. Kosten van het aanleggen en onderhouden der al- gemecne begraafplaats en van verstrekte begrafenis. Art. 1. Ge woon onderhoud: a. van gebouwen en van de begraafplaats zelve 737 b. van de gereedschappen en meubelen 250, te zamen987,00. Art. 2. Bezoldiging der beambten - 800,00. Art. 3. a. Daggelden van de opzieners, lijkbezorgers en buitengewone werklieden ƒ2200, b. onderschei dene andere uitgaven ƒ100, tezamen f 2300.00. Totaal der 2e afd. 4087.00. Afd. 111. Kosten van verstrekte diensten aan de Stads-waag en van het onderhoud van deze. Art. 1. Kosten van verstrekte diensten, als a. bezoldiging van den waagmeester ƒ450, b. id. van de wegers en weegsters ƒ445.60, c. uit te betalen werkloon aan de waagwerkers 2450, te zamen f 3345.60. Art. 2. Onderhoud van het gebouw en de gereedschapp. - 150.00. Totaal der 3e afd. 3495.60. Afd. IV. Kosten van verstrekte diensten aan de Vischmarkt en het onderhoud van deze. Art. 1. a. bezoldiging van den visch- afslager ƒ240, b. id. van den visch-opbrenger ƒ40, c. uitkeering ad 2/2 pet. der bruto opbrengst aan den visch-afslager 7'250, d. id. ad 1 pet. aan den visch-opbrenger ƒ125, e. uitgaven aan den omroeper, de aanzegsters en wegens andere kosten 60, te zamenƒ715.00. Art, 2. Onderhoud van de vischmarkt - 20.00. Totaal der 4e afd. ƒ735.00, Afd. V. Kosten van de Gasfabriek. Art. 1. Aankoop van grondstoffen ƒ20,800.00. Art. 2. Bezoldiging van het personeel - 12,000.00, 3. Onderhoud van gebouwen en lasten - 2,000.00. 4. Aankoop en onderhoud van werktuigen a. onderhoud van werktuigen voor de fabricage 7500, b. aankoop van meters en verdere gastoestellen ƒ3800, te zamen- 11,300.00. Art. 5. Diverse andere uitgaven - 1,500.00. 6. Kosten van de vaste Raads-commissie voor dc gemeentelijke Gasfabriek- 300.00. Art. 7. Uitbreiding der Gasfabriek memorie. ''Totaal der 5e afd. ƒ47,900.00. Afd. VI. Kosten van aanleg of verbetering van gemeente-wegen, straten, bruggen, waterleidingen, kaden, wallen, pleinen, grachten, gebouwen en andere soortgelijke inrigtingen. Art. 1. Verbetering van het Lekkumerdijkje2,000.00. Art. 2. Demping der gracht van af den noord oosthoek van het erfsectieCno. 210, tot de Doelepijp - 3,200.00. Art. 3. ld. van af de Doelepijp tot de Olde- hoofster waterpoort- 20,400.00. Art. 4. Id. van de Wijde Gasthuissteeg tot dc Langepijp memorie. 5. Bestrating over het Oldehoofstcr kerkhof, van af de Groote Kerkstraat tot de Torenstraat - 2,500.00. Art. 6. Naamborden op dc hoeken der straten - 100.00. 7. Publieke pompen op brandputten - 2,400.00. 8. Aanb. v. publieke secreten en waterplaatsen - 500.00. 9. Bestrating tusschen de Weerklank en de Eabersbrug - 1,500.00. Art. 10. Steenen wal en aanlegplaats tusschen liet Ziekenhuis en de Huizumerbrug - 6,250.00. Transporteere ƒ38,850.00. Transport f 38,850.00. Art. 11. Verbetering van het Jacobijner kerkhof - [2,990.00. 12. Stichting van een nieuw beursgebouw memorie. 13. Uitbreid, v. de bebouwde kom der gemeente Totaal der 6e afd. Afd. 1—5 memorie. 41,840.00! - 81.442.60. Totaal van het 3e hoofdstuk ƒ123,282.60. Hoofdst. IV. Kosten van brandweer. Art. la. onderhoud van het materieel en de bewaarplaatsen daarvoor f 1425, A kosten van voorzorgs-maatregelen ƒ200, c. idem van beheer ƒ885, d. belooningen en vergoedingen van het personeel bij de brandspui ten, de bergers en redders en den bode ƒ2811, e. verandering der perspomp no. 2 ƒ200, aanschaffing van eene nieuwe spuit ƒ2500, g. toestellen om de spuiten op dc brandputten te doen werken ƒ500, U. aanschaffing van een lokaal voor reddings-toe- stcllen memorie, te zamenƒ8521.00. Hoofdstuk V. Kosten van het onderhoud der gemeente- eigendommen en de, wegens die eigendommen verschuldigde lasten. Art. 1. Voor vertimmering en onderhoud van huizen,als: a de herberg de klanderij f 280, A de woningen op de Nieuweou- ren, Achter de Wittehand, in de IJvobrouwcrssteeg en op het Iloekstcv kerkhof ƒ200, c. het huis in de Hoogstaat met daar achter gelegen soephuis, in de Klokstraat en in dc Doelestraat met het kantoor van waarborg ƒ240, d. turfschuren, smids-, verf- en timmcrwinkels enz. ƒ100, e. kantoor en woonhuis van den architect 50, voormalige infirmerie ƒ70, g. gebouwen in den Stadstuin, met tuin en aanbehooren ƒ657, li. het huis iti 't Nieuwstraatje lett. C no. 142 ƒ45, i. de huizen lett. 1 no. 2, 3, 35 en 36 f 205, k. de Hulpbeurs lett. I no. 37 ƒ120, l. de voormalige Israclietische armenschool lett. K no. 333 100, m. brugwachters woningen lett. K no. 334, lett. L 110 55 en 259, lett. P no. 37 en 41 ƒ100, n. het huis Bellevue lett. L no. 277 75, 0. het huis op Oldegalilcën lett. N no 19b ƒ20, te zamen2262.00. Art. 1 A. Onderhoud van dc Irnsumerzijl en brug met bijbehoorende woning Art. 2. Grondlasten enz. wegens de aan de ge meente behoorendc eigendommen Art. 3. Huur van een stuk gronds tot berging van haardasch en vuilnis Art. 4. Kosten wegens brandverzekering Dijk- en polder-lasten Kosten vallende op verpachtingen ontvangst van renten Totaal van het 5e hoofdstuk Art 5. Art. 6. Art. 7. 100.00. - 2600.00. 100.00. 400.00. 50.00. 40.00. 5552.00. Afd. I. Kosten der Kamer van Koophan- Iloofdstuk VI. del en fabrijken. Art. 1. Toelage aan de kamer van k. en f. ƒ300.00. Afd. II. Kosten der plaatselijke gezondheids-politic. Art. 1. Jaarwedde van de keurmeesters van het vleesch en de visch500.00. Art. 2. Kosten ten behoeve van het bureau van inenting en herënting100.00. Art. 3. diverse uitgaven- 20.00. Totaal der 2e afd. 620.00. Afd. III. Kosten der zorg voor de openbare veiligheid. Art. 1. Kosten van politie: a. jaarwedde van den inspecteur en dc politiedienaars 11.200, b. klecding en wapening der politiedie naars ƒ600, c. diverse kosten van politie 300, d. bureaukosten ƒ250, e. voor brandstoffen 100, voor licht en flambouwen ƒ105, g. gewoon onderhoud van de nachtwaohthuisjes, het lokaal van de nachtwacht en gereedschappen 145, te zamen 12,700.00. Art. 2. Voor kosten van gijzeling enz. te zake Transporteere ƒ12,700.00. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bcgrooting der Inkomsten en Uitgaven. 5 Iransport 12,700.00. overtredingen van enkele politic- 40.00. Art. 3. Aandeel der gemeente in de toelage voor de bewaking van politic-gevangenen 16.64. Totaal der 3e afd. ƒ12,756.64. Afd. IV. Kosten van invordering van plaatselijke belastingen. Art. 1. Drukloonen van registers en aanslag-billetten ten behoeve van het stedelijk kantoor60.00. Art. 2. Kosten van het zegelen der registers voor het stedelijk kantoor- 300.00. Art. 3. Perceptiekosten ter zake de gemeente- opcentcn op rijks belastingen- 1000.00. Art. 4. Bureaukosten van den gemeente-ontvanger - 50.00. Art. 5. Kosten van gaardering van de belasting op tooncelvertooningen enz50.00. Art. 6. Id. van de bruggelden, als: a. de ijzeren brug bij de Potmarge, b. id. over de Harl. vaart, c. id. bij de voorin. Vrouwenpoort, d. id. bij Camstra- buren, e. id. Vlietster- en boomsbruggen, id. Irn sumerzijl, Art. 7. Id. van de marktgeldcn 8. ld. kaai- en walgelden 9. Voor kosten van vervolging ter zake on derscheidene belastingen- 150.00. Art. 10. Beschrijvingskosten van den hoofdelijkcn omslag en der belasting op het houden van honden 120.00. Totaal der 4e afd. 1730.00. Id. van de afd. 13 - 13,676.64. Totaal van het 6e hoofdstuk ƒ15,406.64. Hoofdstuk VII. Uitgaven door bjjzondere wetten aan de gemeente opgelegd, als armwezen, onderwijs, militie, schut terijen, uitkeeringen, enz. Afd. I. Armwezen. Art. 1. subsidie aan de Stads Armenkamerƒ34,241.90. Art. 2. Id. aan het Stads Werkhuis - 1,575.00. 3. Jaarwedde van de stads geneeslieeren, heel meesters en vroedvrouwen- 2,080.00. Art. 4. Verplegings-, vervangings- en transport kosten in de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen - 12,000.00. Art. 5. Voor geneesk. hulp aan minvermogenden memorie. 6. Verplegingskosteu van arme krankzinnigen - 2,900.00. 7. Idem in gevangenissen, van kinderen van niet veroordeelde gevangenen- 20.00. Art. 8. Reisgelden aan doortrekkende hulpbehoe venden, begrafeniskosten ten behoeve van minvermo genden enz- 500.00. Art. 9. Kosten van het Stads Ziekenhuis - 5,630.00. 10. Kosten van onderhoud en uitbesteding van weezen beneden de zes jaren- 400.00. Art. 11. Intrede-gelden voor arme weezen die in het Old Burger Weeshuis worden opgenomen - 220.00. Art. 12. Onderhoud van gebouwen voor armen-in- rigtingen, als: a. gewoon onderhoud van het Stads Armenhuis, benevens het lokaal voor de armvoogden en de woning van den bode 830, b. id. van het Stads Ziekenhuis en dc bergplaats voor turf 565, c. Id. van het Stads Werkhuis ƒ56, te zamen - 1,451.00. Art. 13. Teruggaaf van hetgeen als onderstand aan armen, in de gemeente domicilie van onderstand heb bende, elders is verstrektmemorie, Totaal der le afd. 61,017.90 Afd. II. Onderwijs. Art. 1. Stedelijk gymnasium, a. jaarwedden van dc docenten ƒ5610, b. toelage boven de jaarwedden volgens art. 10 der bepalingen ƒ600, c. verdere kosten van het onderwijs Bijvoegsel tot de Provinciale Eriesciie Courant. ƒ700, te zaraen 6,910.00. Art. 2. Eranschedag- en kostscholen, «.Jaarwedden v. de onderwijzers en onderwijzeressen 1500 ,buitkeerin gen aan den hoofdonderwijzer en de hoofdonderwij zeres in de Eransclie scholen, van de hen aankomende schoolgelden 8840, c. verdere kosten ten behoeve dier scholen ƒ300, te zamen Art. 3. Ncderd. scholen, I. jaarwedden, a. van de onderwijzers in de burgerscholen 5400, b. id. in de tusschenschool le kl. ƒ2850, c. id. in dc 3 tusschenscholen 2e kl. ƒ8050, d. id. in de 3 armen scholen ƒ7125, e. id. in de bewaarscholen 3550, te zamen Art. 4. II. Leermiddelen en schoolbchoeften a. voor de burgerscholen ƒ410, b. tusschenscholen 960, c. armenscholen 540, d. bewaarschol, 290, tezamen - 2,200.00. Art. 5. III. Brandstoffen, a. voor de burgerscholen ƒ150, b. tusschenscholen 350, c. armenscholen 280, d. bewaarscholen ƒ200, te zamen Art. 6. IV. Licht, a. voor dc burgerscholen 110, b. tusschenscholen ƒ340, c. armenscholen ƒ200, d. bewaarscholen memorie, te zamen Art. 7. V. Eercprijzen, a. voor de burgerscholen ƒ80, tusschenscholen 125, c. armenscholen 150, te zamen Art. 8. VI. Diverse uitgaven, a. voor de burgcr- scholenƒ 85, b. tusschenscholen 205, c. armenscholen 25, d. bewaarscholen ƒ25, e. kosten van dc ver gelijkende examina der hoofdonderwijzers en der op roepingen in de nieuwsbladen bij vacatures van hoofd en hulponderwijzers 45, voor onvoorziene uit gaven ƒ105, te zamen Art. 9. Onderhoud en schoonmaken van school lokalen enz. als, a. van 't gymnasium 150, b. van de fransche dag- en kostscholen 511, c. van de burgerscholen ƒ440,6?. van de tusschenscholen 1307, van de armenscholen 499, van de bewaar scholen 210, te zamen Art. 10. Kosten der plaatselijke schoolcommissie 11. van de stads-teekenschool 12. muzijkschool „13. gijmnasticschool Totaal der 2e afd. Afd. III. Militie. Art. 1. Onderhoud van het nieuw exerci tieveld met den weg derwaartsƒ100.00. Art. 2. Kost. bij dc loting der militie voor drukwerk enz. - 100.00. 3. Verschotten wegens huisvesting en voeding, en reisgeld voor lotclingen en verlofgangers der militie - 150.00. Totaal der 3e afd. ƒ350.00. Afd. IV. Schutterij. Art. 1. Toelage ten behoeve der dienst doende schutterijƒ3040.00. Art. 2. Kosten bij de loting voor drukwerk enz. - 25.00. 3. Onderh. van den dam bij het exercitieveld enz. - 20.00. Totaal der 4e afd. ƒ3085.00. Afd. V. Uitkeeringen. Art. 1. Teruggaaf aan het Rijk wegens evenredig aandeel in de verevende uitgaven voor kwade posten op de grondbelasting, volgens art. 1 der wet van 18 Sept. 1852 (Stbl. no. 177.)120,00. Art. 2. Teruggaaf als voren, in de verevende uit gaven voor kwade posten der personele belasting, vol gens art. 6 der wet van 29 Julij 184S, (Stbl. no. 32) - 500.00, Art. 3. Teruggave voor ontheffingen op de plaatsel. directe belasting - 10,640.00. 26,975.00. 980.00. 650.00. 355.00. 490.00. 3,117.00. 400.00. 1,000.00. 400.00. memorie. ƒ54,117."OO. - 300.00. Transporteere f 920.00.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1866 | | pagina 3