XVIII GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. cn W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1S66. In 1865 bedroeg de uitgaaf: voor licht 429.67. brandstof - 847.63. Zamen ƒ1277.30. De mindere uitgaaf voor brandstof vindt zijn oorzaak in den lageren prijs die in 1866 voor de turf is besteed. Art. 2. ƒ288.26. Voor schrijf- en kantoorbehoeften was op de begrooting uitgetrokken ƒ250. Even als ten vorigen jare was ook over 1866 die som ontoe reikend, en is dezelve mitsdien uit onvoorziene uitgaven versterkt met ƒ40, waarna op dit art. 1.74 beschikbaar bleef. In 1865 bedroeg de uitgaaf ƒ306.88. Hoofdst. II, Afd. 1, Art. 3. ƒ129.695- Voor bindwerk. Wegens dit art. is do uitgaaf boven het toegestaan bedrag gestegen tengevolge het op nieuw inbinden van verschillende jaargangen der Staats- en Provinciale bladen, van verzamelingen der bestaande verordeningen en het aanschaffen van eene nieuwe portefeuille voor de kadastrale plans, voor welk een en ander is besteed ƒ66.80. Iloofdst. II, Afd. I, Art. 4. 414.24. Voor briefport, expres- loonen en andere kleine uitgaven. Van de op dit art. toegestane som is 40.76 beschikbaar gebleven. Iloofdst. II, Afd. II, Art. 1. ƒ155.80. Bezoldiging van buiten gewone klerken en sehrijfloonen van rapporten van Commissiën, enz. Tengevolge de definitieve vermeerdering van het personeel ter Secretarie met een klerk, wiens bezoldiging van 1 Mei tot uit. Dec. onder art. 1 der Ie Afd. van Hoofdst. I is verantwoord, kon de. uitgaaf voor buitengewone klerken ƒ194.20 beneden de raming blijven. Hoofdst. II, Afd. II, Art. 2. ƒ304.995. Drukkosten zoo van het jaarl. verslag, de verordeningen als van de verdere stukken die algemeen verkrijgbaar worden gesteld. Hiervoor was toegestaan bij de bcgrooting 350. In 1865 bedroeg de uitgaaf deswege 401.735. Iloofdst. II, Afd. H, Art. 3. ƒ608.505. Andere drukkosten ten behoeve der Secretarie. De voor dit art. toegestane som ad 400, was over 1866 voldoende voor de gewone uitgaven. Eene belangrijke buitengewone uitgaaf werd intusschen veroorzaakt door het drukken van nieuw materieel voor de gemeente-begrooting, waarop bij de vaststelling der begrootir.g niet was gerekend. Voor 200 exemplaren van die begrooting is eene som van ƒ227.25 moeien worden besteed. Ilooidst. II, Afd. Ill, Art. 1. 1158.58. Voor onderhoud van liet gemeentehuis en de daaraan verbonden lokalen. l)e uitgaaf deswege is de raming te boven gegaan met 78.58, tengevolge noodzakelijke vertimmering van het gedeelte van het gemeentehuis bij den kamerbewaarder in gebruik. Iloofdst. II, Afd. III, Art. 2. ƒ370.073. Voor vernieuwing en herstelling van meubelen in het gemeentehuis c. a. Dc toegestane som ad 210.00 is met ƒ160.075 overschreden tengevolge dc aanschaffing van nieuwe glasgordijnen, die onver mijdelijk bleek te zijn en waarop niet was gerekend. Iloofdst. II; Afd. III, Art. 3. ƒ634.085. Voor schoonhouden van die gebouwen en meubelen. De deswege bij de begrooting beschikbaar gestelde som is met ƒ9.083 overschreden. Hoofdst. II, Afd. V, Art. 1. 552.00. Zegels voor dc registers van den burgerlijken stand en verdere stukken. Op dit artikel is ƒ48.00 beschikbaar gebleven. Hocfdst. II, Afd. V, Art. 2. J 116.69. Druk- cn bindwerken voor het bureau van den bnrgerlijken stand. Tengevolge het drukken van verschillende soorten van nienw materieel ten dienste van dit bureau is dc toegestane som met ƒ16.69 overschreden. Hoofdst. II, Afd. V, Art. 3. ƒ800.00. Bezoldiging van den beambte op dit bureau werkzaam. Door de verhooging der bezoldiging van dezen beambte met 100.00 moest ook de daarvoor op de begrooting uitgetrokken som eene gelijke verhooging ondergaan. Hoofdst. II, Afd. VI, Art. 1. ƒ67.97. Voor de bijwerking der leggers en plans van het kadaster is de toegestane som vol doende geweest. Hoofdst. II, Afd. A II, Art. 1. ƒ78.655. Materieel voor het bevolkingregister. Het op nieuw inbinden van verschillende deelen van dit register en de aanschaffing van nieuw matarieel is oorzaak geweest dat de uitgaaf op dit art., de primitieve raming met ƒ8.655. heeft overschreden. Over 1865 bedroeg de uitgaaf deswege slechts ƒ22.725. Hoofdst. II, Afd. VII, Art. 2. ƒ650.00. Bezoldiging van den beambte voor 't bijhouden van liet bevolkingregister. Ook de jaarwedde van dezen beambte is met 100.00 verhoogd tengevolge waarvan de toegestane som met dat bedrag is versterkt geworden. Hoofdst. II, Afd. VII, Art. 3. 810.90. Kosten vallende op het aanleggen en bijhouden van de wijkregisters. Op dit artikel is uitgegeven voor a. bezoldiging van de wijkboden ƒ780.00. bmaterieel-15.15. c. kosten vallende op de wijknummering - 15,75. Zamen ƒ810,90» Bij de bcgrooting was toegestaan ƒ880,00. Hoofdst. II, Afd, VIII, Art, 1, ƒ169,805. Voor drukkosten en andere benoodigdheden voor de verkiezingen. Hoofdst. II, Afd. V1U, Art. 2, ƒ373,833. Voor onkosten val lende op de verkiezingen. De verschillende verkiezingen die in 1866 moesten plaats vin den, zoo voor leden van den Gemeenteraad als van de Tweede Kamer der Staten-Gcneraal, hebben ten gevolgo gehad dat op de beide artikelen van Afd. VIII een aanzienlijk hooger bedrag is uitgegeven dan daarvoor bij dc begrooting was toegestaan. Op de begrooting was uit getrokken voor art. 1 50.00 en voor art. 2 ƒ100.00 welke sommen door af- en overschrijving respectievelijk zijn versterkt met 150.00 en ƒ275.00. Iloofdst. II, Afd. IX, Art. 1 J 4.00. Voor abonnement op het staatsblad en register op hetzelve. Hoofdst. II, Afd. IX, Art. 2 ƒ12.00. Idem op het provin ciaal blad. Conform de begrooting uitbetaald. Iloofdst. II, Afd. IX, Art. 3 354.97'. Aankoop van druk werken voor het archief en bestuur. Van de ƒ200.00, ten behoeve van het archief toegestaan is door den Archivarius besteed199.273, Voor druk- en boekwerken ten dienste van het gemeentebestuur is uitgegeven- 155.70, Zamen ƒ354.973. Zoodat de aanvankelijk toegestane som met ƒ4.973 is over schreden, en in verband daarmede het artikel door af- cn over schrijving is versterkt met 5.00. Hoofdst. II, Afd. X, Art. 1 802.173. Zegels van registers, rekeningen enz. Deswege was toegestaan eene som van 800.00 die onvol doende is gebleken te zijn tengevolge het aanzienlijk bedrag der uitgaaf vcreischt voor het zegelen van bevelschriften van betaling, waarop de administratie wegens de gemeentelijke gasfabriek mede van invloed is geweest. Voor het zegelen der aunslagbilletten ter zake den hoofdelijken omslag is daarentegen minder uitge geven, dewijl die wegens aanslagen beneden f 20.00 thans niet aan zegel onderworpen zijn. Hoofdst. II, Afd. X, Art. 2 60.22. Reis- en verblijfkosten. Tengevolge de vertimmeringen aan de Irnsumerzijl c. a. en daaruit voortvloeiende reiskosten, is voor dit art. het eerst toe GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1866. XIX gestaan bedrag met 25.22 overschreden en uit dien hoofde daaraan eene verhooging toegevoegd van ƒ26.00. Hoofdst. II, Afd. X, Art. 3 327.35. Uitgaven ten behoeve van onderscheidene Commissiën, de sectie-vergaderingen enz. Deze uitgaaf, afhankelijk van het aantal gehouden vergaderin gen, heeft over 1866 27.35 meer bedragen dan daarvoor bij de begrooting was toegestaan, doch hierin is voorzien door af- en overschrijving, waarbij liet art. met ƒ28.00 is verhoogd ge worden. Over 1865 werd deswege uitgegeven ƒ367.75. Iloofdst. II, Afd. X, Art. 4. ƒ154.073. Advcrtentiekosten. Hiervoor werd op de begrooting uitgetrokken ƒ250.00, waar van ƒ95.923 beschikbaar is gebleven. Hoofdst. II, Afd. X, Afd. 5. ƒ142.165. Bureaubehoeften voor den stedelijkcn Architect. De vele bestekken, teckeuingcn en andere stukken, door den Architect in 1866 opgemaakt, hebben de uitgaaf wegens bureau behoeften voor dien ambtenaar aanzienlijk boven de raming doen stijgen. Dientengevolge is het toegestaan bedrag uit de post voor onvoorziene uitgaven versterkt met ƒ75.00. Hoofdst. II, Afd. X, Art. 6. ƒ384.67. Sehrijfloonen voor het bijhouden der boeken en registers op het bureau van den Architect. De bij het voorgaand art vermelde omstandigheid is mede oor zaak dat op deze post eene versterking is moeten worden aan- gebragt ten bedrage van ƒ5.00. Bij de begrooting was toe gestaan ƒ380.00. Hoofdst. II, Afd. X, Art. 7. ƒ76.13. Brandstof voor turfwer- kers, korenmeters, waagwerkers en dergelijke beambten in hunne wachthuizen. Van de voor deze post bij de begrooting toegestane som is 73.87 beschikbaar gebleven. Hoofdst. II, Afd. X, Art. 8. 104.90. Kosten vallende op de verstrekking van statistieke opgaven ter zake den landbouw, de veeteelt, de marktproducten enz., voor het jaarlijksch verslag. Behalve een overschot van 10 cent, conform de bcgr. uitbetaald, Hoofdst. Ill, Afd. I, Art. 1. 7348.285. Onderhoud van wegen, straten enz. Deze onderhoudskosten hebben met het toegestaan bedrag kun nen worden bestreden. Op de begrooting was hiervoor uitgetrokken 7350.00. Hoofdst. Ill, Aid. 1, Art. 2. ƒ2840.895. Onderhoud van vaarten, waterleidingen, bruggen, pijpen enz. Daarvoor was toegestaan ƒ4970.00, zoodat dit art. een over schot oplevert van 2129.105, hoofdzakelijk tengevolge de min dere uitgaaf besteed voor dc herstelling van steenen en houten wallen (lett. van het art.) zijnde van de deswege toegestane som slechts ruim ƒ1500.00 uitgegeven. Bovendien is ook op andere onderdeelen van het art. een aanzienlijk gedeelte der uit getrokken sommen disponibel gebleven, uithoofde de daarbij be doelde werken in 1866 geenc andere dan de hoogst noodzakelijke herstellingen hebben ondergaan. Hoofdst. Ill, Afd. I, Ait. 3. 525.38. Onderhoud van plantsoenen. Bij de begrooting was disponibel gesteld a. Voor aankoop van booracn 300.00. Deswege is uitgegeven-193.40. Overschot 106.60. b. Voor arbeidslooner. ƒ500.00. Deze hebben eene uitgaaf gevorderd van - 331.98. Overschot - 168.02. Totaal van het overschot ƒ274.62. Hoofdst. Ill, Afd. I, Art. 4. 238.823. Onderhoud van pom pen, putten, den vijver en aanbehooren. Onder het op deze post bij de begrooting toegestaan bedrag was begrepen voor vernieuwing van de bestaande pomp in het Zaai land eene som van ƒ270.00. Die vernieuwing heeft in 1866 niet plaats gehad. Bovendien hebben de gewone onderhoudskosten van de bij dit art. omschreven voorwerpen aanzienlijk minder be dragen dan deswege was geraamd, ten gevolge van welk een cn ander het art. een overschot oplevert van ƒ451.175. Hoofdst. Ill, Afd. I. Art. 5. 1665.54. Kosten van het opzamelen van puin, straatwieden enz. Iloofdst. Ill, Afd. I, Art. 6. 925.85. Onderhoud van to rens, klokken, uur- en speelwerken. Wegens deze beide artt. konden de vereisclitc uitgaven over 1866 ruimschoots met de toegestane sommen worden bestreden, zoodat een overschot is verbleven: op art. 5 van ƒ209.46, en 6 - 237.15. Iloofdst. Ill, Afd. I. Art. 7. 105.66. Onderhoud der Veemarkt. Buitengewone uitgaven ter zake het schoonhouden der veemarkt, in verband met liet heevschen van veeziekte en cholera, hebben liet noodzakelijk gemaakt de voor dit art. toegestane som ad 75.00 te versterken met ƒ35.00. Iloofdst. Ill, Afd. I, Art. 8. 25.02. Onderhoud van de turfwerkersbanen en de verblijven van de waagwerkers en korenmeters. Hiervoor was toegestaan de som van ƒ60.00 doch het bedoelde onderhoud heeft niet meer gevorderd dan het in de re kening verantwoord bedrag. Iloofdst. Ill, Afd. I, Art. 9. 172.005. Onderhoud van dc oude manége en Lijbehoorendc stal. oor buitengewone herstellingen aan en verwen van de manége werd bij de begrooting geraamd 100.00. Dc kosten daarvan hebben echter circa 120.00 bedragen, tengevolge waarvau aan de toegestane som door af- en overschrijving een bedrag van 25.00 is moeten worden toegevoegd. Hoofdst. Ill, Afd. I, Art. 10. 748.26. Kosten van onderhoud en aankoop van gereedschappen voor de fabricage. Niettegenstaande de aanschaffing van eene nieuwe puiupraara waarvoor bij de begrooting 325-00 was geraamd, eene uitgaaf heeft gevorderd van 425.00, is van de op dit artikel toegestane som disponibel gebleven 76.74. Hoofdst. III, Afd. I, Art. 11. 7699.743. Kosten der straat verlichting. Deswege is uitgegeven Voor verbruikt gas7652.13s. petroleum- 41.75. andere kosten- 5.86. Zamen ƒ7699.743. Er was toegestaan- 8300.00. Weshalve op dit art. een overschot is van 600.255. Voornamelijk veroorzaakt door dat wegens verbruikt gas ƒ347.865 beneden de raming en van de, voor verandering en verplaatsing van toestellen, geraamde som ad ƒ200.00 niets is uitgegeven. Hoofdst. Ill, Afd. I, Art. 12. Aanleg en onderhoud van ijsbanen. De tc dezer zake toegestane som van 25.00 is ongebruikt gebleven. Hoofdst. Ill, Afd. II, Art. 1. ƒ521,55. Onderhoud van de begraafplaats, de gebouwen op dezelve en gereedschappen. Deswege is een bedrag van 41.55 boven de toegestane som uitgegeven, veroorzaakt door het aanschaffen van nieuwe beklee ding om de 2e lijkwagen, waarmede niet tot het volgend dienst* jaar kon worden gewacht. In verband hiermede is het toege staan bedrag ad ƒ480.00 door af- en overschrijving verhoogd met ƒ45.00. Iloofdst. Ill, Afd. II, Art. 2. 800.00. Bezoldiging der be ambten bij de begraafplaats. Conform de begrooting uitbetaald. Iloofdst. Ill, Afd. II, Art. 3. ƒ2609.53. llaggelden van dc opzieners, lijkbezorgers, enz. en andere uitgaven voor de begraafpl. Buitengewone uitgaven wegens de begraving van lijken van aan cholera overledenen zoowel als de meerdere begravingen met

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1867 | | pagina 10