XX GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1866. de le lijkwagen, hebben op dit artikel eene versterking der toe gestane som met 310.00 noodzakelijk gemaakt. Tengevolge laatstbedoelde omstandigheid zijn ook de ontvangen begrafenis- regteu boven de raming gestegen. Hoofdst. Ill, Afd. Ill, Art. 1. ƒ3693.95. Kosten van de stadswaag. Wegens deze kosten i9 in de rekening verantwoord a. Bezoldiging van den waagmecster 450.00. b. Idem van de wegers en weegsters - 445.60. c. Werkloonen der waag werkers-2798.35. Zamcn .ƒ3693.95. Zijnde 348.35 meer dan was toegestaan, tengevolge het meer der bedrag der aan de waagwerkers uitgekeerde werkloonen, die mede tot dat hoogcr bedrag onder de ontvangsten zijn opgenomen. Op dit artikel is intusschen de noodige versterking aangebragt ten bedrage van ƒ350.00. Hoofdst. Ill, Afd. III, Art. 2. 207-89'. Onderhoud van het waaggebouw en de gereedschappen. Hiervoor was toegestaan ƒ270.00, zoodat dit art. een overschot oplevert van ƒ62.105. Hoofdst. Ill, Afd. IV, Art. 1. Verbetering van het Lekkumcrdijkje. De hier bedoelde verbetering is in 1866 niet tot stand ge komen, zoodat op deze bij de begrooting voor memorie uitge trokken post geene uitgaaf heeft plaats gevonden. Hoofdst. Ill, Afd. IV, Art. 2. ƒ6.675. Demping van de gracht loopende van de wijde Gasthuissteeg tot de Langepijp. Hoofdst. Ill, Afd. IV, Art. 3. 1881.38'. Idem, idem, van de wijde Gasthuissteeg tot de Oldehoofdstcr waterpoort. Voor de uitvoering der werken bij beide vorenstaande artikelen omschreven, werd primitief bij de begrooting uitgetrokken Wegens artikel 2, ƒ26,000, 3- 18,000, Verschillende redenen hebben het in den loop des jaars 1866 echter wenschelijk doen achten, die uitvoering voorshands uit te stellen, tengevolge waarvan bij wijziging der begrooting de op art. 2 aangebragte som werd geroijeerd en de post voor memorie uitgetrokken, terwijl wegens art. 3 het geraamde bedrag werd verminderd tot op ƒ2000, teneinde met die'som te bestrijden de koopsommen van de ten behoeve der bewuste demping over genomen bleeken, zoomede de kosten van de overdragt daaraan verbonden. Intusschen is door af- en overschrijving op art. 2 wederom ƒ6,67' aangebragt, ter verevening van wegens de demping bij dat art. bedoeld reeds aangewende kosten. Op art. 3 is van de be schikbaar gestelde som, voor koopsommen en kosten van over dragt der bleeken, 118.61' disponibel gebleken. Hoofdst. III. Afd. IV, Art. 4. f299.72. Naamborden aan straten en pleinen. Te dezer zake was toegestaan 300. Hoofdst. Ill, Afd. IV, Art. 5. 2349.66'. Publieke pompen op brandputten. De deswege bij de begrooting geraamde som is met ƒ49.66' overschreden, doch ter verevening dier meerdere uitgaaf door af- en overschrijving versterkt met 50. Hoofdst. Ill, Afd. IV, Art. 6. Aanbouw van publieke secre ten en waterplaatsen. De voor dit art. uitgetrokken som is ten bedoelden einde niet besteed, uithoofde in 1866 zich geene gewenschte gelegenheid heeft voorgedaan zoodanige inriglingen in het belang der open bare zindelijkheid daar te stellen. Het toegestaan .bedrag is ingevolge raadsbesluit van 14 Febr. 1867, op het fonds voor onvoorziene uitgaven overgeschreven. Hoofdst. Ill, Afd. IV, Art. 7. ƒ8108.07. Vernieuwing van de Imsumerzijl. IIcl voor deze post toegestaan bedrag1 is overschreden met y 108.07, veroorzaakt door dat de aannemingssom der verrigtte verfwerken, ad ƒ328, mede daarop is verantwoord. Na verster king van het art. uit het fonds voor onvoorziene uitgaven met ƒ110, bleef echter daarop disponibel ƒ1.93. Hoofdst. Ill, Afl. IV, Art. 8. ƒ2560.01'. Steencn walmuur op Cainstraburen. Van de voor dit werk toegestane som is 439.98' disponibel gebleven, doordien de aanncmingsom een aanzienlijk bedrag lager was dan de raming deswege. Hoofdst. Ill, Afd. IV, Art. 9. Daarstelling van een beursgebouw. Hoofdst. Ill, Afd. IV, Art. 10. Aanschaffing van een lokaal voor reddingstoestellen bij brand. Wegens deze artikelen, bij de begrooting voor memorie uitge trokken, heeft geene uitgaaf plaats gehad. Hoofdst. Ill, Afd. IV, Art. 11. 44,624.28. Voortzetting der stichting van een schoolgebouw voor middelbaar onderwijs. Even als de drie volgende artikelen overeenkomstig 's raads besluit van 23 Aug. 1866, op de begrooting aangebragt, werd voor dit art. toegestaan 57,300, zijnde het geraamde bedrag dat ten bewustcn einde nog moest worden besteed. Deze stichting echter niet tijdig genoeg voltooid zijnde, kon het geheele bedrag der aanneraingssom benevens van de verdere kosten niet op de dienst 1866 worden verantwoord, zoodat op het artikel een overschot is gebleven van ƒ12,675.72. Hoofdst. Ill, Afd. IV, Art. 12. ƒ1814.80'. Vergrooting van de Tusschenschool le klasse. Deswege heeft de uitgaaf iets minder bedragen dan de raming, zoodat het artikel een overschot oplevert van ƒ185.19'. Hoofdst. Ill, Afd. IV, Art. 13. ƒ7925.04'. Aankoop der huizinge Bellevue, lett. L no. 277. Voor dit art. was toegestaan ƒ8000. Uithoofde de laatste termijn der koopsom terstond op den vervaldag kon worden vol daan, i9 wegens renten iets minder uitgegeven dan deswege was geraamd, voor het mogelijk geval dat de stand der gemeentekas niet toeliet evcnbedoelde voldoening op het gestelde tijdstip te bewerkstelligen. Hoofdst. Ill, Afd. IV, Art. 14. ƒ1909.95. Tweede termijn koopschat wegens aankoop der huizinge lett. C no. 141. Tengevolge abusieve berekening der te betalen rente was voor dit art. bij de begrooting f 9.95 te weinig uitgetrokken en is de toegestane som met ƒ10 versterkt geworden. Hoofdst. Ill, Afd. V, Art. 1. ƒ586.04'. Kosten van ver strekte diensten aan de Vischmarkt. Ten gevolge den minderen aanvoer van visch is van de voor deze kosten bij de begrooting geraamde som 53.95' disponibel gebleven. Over 1865 bedroeg |Te uitgaaf deswege ƒ689.84'. Onder de verantwoordde som is begrepen, aan den vischafslager Jaarwedde ƒ240.00, 2 pet. der bruto opbrengst - 159.66'. ƒ399.66'. Aan den vischopbrenger Jaarwedde 40.00, 1 pet. der bruto opbrengst - 79.83, -119.83, verdere uitgaven - 66.55. Totaal ƒ586.04'. Hoofdst. Ill, Afd. V, Art. 2. 46.44. Onderhoud van de vischmarkt. Buitengewone herstelling van het dak der vischmarkt, waar voor alleen wegens loodgieterswerk ƒ40.18 is besteed, heeft op dit artikel eene uitgaaf van ƒ26.44 boven het toegestaan bedrag noodzakelijk gemaakt, waarom dat bedrag door af- en overschrij ving is versterkt geworden met ƒ30. Hoofdst. Ill, Afd. VI, Art. 1. 19,600.72. Aankoop van grondstoffen voor de gasfabriek. Op de primitieve begrooting aangebragt tot 15,000, werd, ten gevolge de- vermeerderde gascon3unitic dit artikel bij raadsbe GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1866. XXI sluit van 23 Aug. 1866 verhoogd met ƒ1200 en alzoo gebragt op ƒ16,200. Die som bleek evenwel nog op op verre na niet voldoende te ziju ter verevening der vereischte uitga ven, waarom door af- er. overschrijving daaraan is toegevoegd een bedrag van- 3700. Makende te zamen ƒ19,900, waarvan slechts 299.28 disponibel is gebleven. Hoofdst. Ill, Afd. VI, Art. 2. ƒ10,758.60. Bezoldiging van het personeel. Bij vorenaangehaalde wijziging der begrooting de uitgaaf we gens bezoldigingen geraamd zijnde op ƒ11,000, is van dat be drag overgeschoten ƒ241,40. Hoofdst. Ill, Afd. VI, Art. 3. ƒ1499.43. Onderhoud van gebouwen, kosten van brandverzekering en lasten. Van de deswege toegestane som ad ƒ2000, is 500 overge schreven op het fonds voor onvoorziene uitgaven, als zijnde het daarna disponibel blijvende voldoende ter bestrijding der ver eischte uitgaven. Hoofdst. Ill, Afd. VI, Art. 4. 14,974.58. Aankoop en on derhoud van werktuigen. Even als wegens art. 1 dezer Afd., werd, niettegenstaande verhoogde raming bij de gewijzigde begTooting, ook voor dit art eene versterking door af- en overschrijving vcreischt tot een be drag van ƒ1300. Deze meerdere uitgaaf is veroorzaakt zoowel door het daar- stellen van 2 nieuwe retortbedden in de fabriek als het aan schaffen van gasmeters voor nieuwe gasverbruikers. Hoofdst. Ill, Afd. VI, Art. 5. 1187.69'. Diverse andere uitgaven. -— Hiervoor was geraamd ƒ1200. Hoofdst. Ill, Afd. VI, Art. 6. ƒ4134.55'. Uitbreiding der gasfabriek. Uithoofde blijkens de gehouden aanbestedingen, voor de in 1866 uit te voeren werken ter uitbreiding van de gasfabriek, de op dit art. bij de begrooting in uitgaaf aangebragte som van ƒ20,000 niet benoodigd was, is daarvan afgeschreven op het fonds voor onvoorziene uitgaven ƒ4500. Van het beschikbaar gelaten bedrag, dat ten bestemden einde benoodigd zou zijn geweest, is een belangrijk gedeelte als over schot in de rekening aangebragt, door dien de aanbesteedde werken niet tijdig genoeg waren opgeleverd om de uitgaaf des wege op de dienst 1866 te verantwoorden. Hoofdst. Ill, Afd. VI, Art. 7. ƒ300. Kosten van de vaste Raads-commissie voor de gemeentelijke gasfabriek. Conform de begrooting uitgetaald. Hoofdst. IV, Art. 1. ƒ36S3.50. Kosten van brandweer. Hiervoor werd toegestaan ƒ5596, waaronder evenwel begrepen was ƒ100 voor nieuwe onderscheidingsteekenen voor de brand meesters en 200 voor verandering der perspomp aan de spuit no. 3. Er werd ten behoeve van de brandweer over 1866 uitgege ven ƒ3398.00. Voor bovenbedoelde onderscheidingsteekenen - 90.75. Voor verandering der perspomp aan de spuit no. 3 - 194.75. Totaal J 3683.50, zoodat dit artikel een overschot oplevert van J 1912.50, tenge volge de mindere uitgaaf wegens gevallen van brar.d dan deswege was geraamd. Hoofdst. V, Art. 1. ƒ2414.57'. Voor vertiramcring en on derhoud van huizen werd op de begrooting uitgetrokken ƒ3240. Het aanzienlijk overschot op dit artikel is ontstaan door dat de huizen bij lett. A en vermeld, zeer weinige onderhoudskosten hebben gevorderd cn, met het oog op de uitbreiding der gasfa briek, aan de gebouwen sub lett. d cn e bedoeld, niet dan (Je hoogst noodzakelijke herstellingen zijn aangebragt. Bijvoegsel tot de Provinciale Friesche Courant. Hoofdst. V, Art. 2. f 2535.28. Grondlasten enz. wegens de aan de gemeente behoorende eigendommen. Ter voldoening van de grondbelasting wegens de in 1865 voor de gemeente aangekochte eigendommen, zoomede tengevolge der meerdere opcenten welke op die belasting worden geheven, is voor dit art. over 1866 eene hoogere som in uitgaaf gesteld dan over voorgaande jaren. Het is gebleken, dat de geraamde som ad 2600 ten besteraden einde voldoende was, zijnde daar van 64.72 disponibel gebleven. Hoofdst. V, Art. 3. ƒ100. Huur van een stuk grond tot berging van de haardasch en vuilnis. Deze aan het St. Anthonij-Gasthuis alhier verschuldigde som is couform de begrooting uitbetaald. Hoofdst. V, Art. 4. ƒ351.12. Kosten wegens brandver zekering. In verband met het bij de vaststelling der gemeente-begrooting geopperd denkbeeld, om al de aan de gemeente behoorende ge bouwen tegen brandschade te verzekeren, werd ter bestrijding der daaruit voortvloeijendc uitgaven, op dit artikel uitgetrokken eene som van ƒ1110. Bij raadsbesluit van 8 Maart 1866, no. 4/J0|, werden evenwel de tegen brandschade te verzekeren gebouwen nader aangewezen. Aan dat besluit is uitvoering gegeven en de deswege gemaakte kosten zijn in de rekening verantwoord, met gevolg, dat op dit art. een bedrag van ƒ758.88 disponibel is gebleven. Hoofd. V, Art. 5. Dijk- en polderlasten. Dit art. wordt op de begrooting en in de rekening slechts voor memorie aangebragt. Hoofdst. V, Art. 6. ƒ81.11'. Kosten vallende op verpachtingen. Doordien in 1866 sommige der gehouden verpachtingen ongun stige resultaten opleverden en dientengevolge her-verpachtingen moesten plaats vinden, is do voor dit art, bij de begrooting toe gestane som met ƒ31.11' overschreden, doch uit het fonds voor onvoorziene uitgaven versterkt met ƒ32. Hoofdst. V, Art. 7. 40.10. Kosten vallende op de ontvangst van renten. In verband met den in 1865 plaats gehad hebbenden verkoop van een deel der inschrijvingen op het Grootboek der Nederl. Werk. Schuld ten name der gemeente, werd voor deze kosten een lager cijfer geraamd, dan in voorgaande jaren. Ilet is intus schen gebleken dat de geraamde som ad 40, iets te laag was gesteld en uit dien hoofde versterking behoefde. Hoofdst. VI, Afd. I, Art. l. ƒ298.22'. Toelage aan de Kamer van Koophandel en Fabrijken Ilet in de rekening verantwoord bedrag dezer toelage is door de Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1866 benoodigd geweest, om hare uitgaven te kunnen bestrijden. Bij de begroo ting was toegestaan ƒ300. Hoofdst. VI, Afd. II, Art. 1. 500. Jaarwedde van de keur meesters van het vleesch er. de visch. Hoofdst. VI. Afd. II, Art. 2. ƒ100. Kosten ten behoeve van het bureau van inenting en herenting. Deze uitgaven zijn conform de begrooting in de rekening ver antwoord. Hoofdst. VI, Afd. II, Art. 3. 1137.39'. Diverse uitgaven. Ter bestrijding der uitgaven welke wegens te nemen voorzorgs maatregelen ter zake het heerschcn der cholera zouden dienen te worden besteed, werd het voor dit art. toegestaan bedrag ad ƒ20.00, bij raadsbesluit van 7 Julij 1866 no. 3/12*> verstrekt uit het fonds voor onvoorziene uitgaven met ƒ1000.00. Bij het einde des dienstjaars bleek echter dat dit bedrag ontoereikend was om de gedane uitgaven te dekken, tengevolge waarvan voor melde som nader is versterkt geworden met 125.00. Hoofdst. VI, Afd. Ill, Art. I. 12,736.34'. Kosten van politie. Bijlage.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1867 | | pagina 11