!i r i ij 3 c. XXil GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. en W. wegens de Ontvangsten cn Uitgaven over 1866. Aan de deswege bij de begrooting toegestane som is ƒ28.653 disponibel gebleven. In 1865 beliep de uitgaaf te dier zake 12,784.63. Hoofdst. VI, Afd. III, Art. 2. 40.353. Kosten van gijzeling enz. ter zake overtredingen van enkele politie. De wegens dit art. toegestane som ad ƒ40.00, heeft eenige versterking moeten ondergaan. Iloofdst. VI, Afd. III, Art. 3. 16.64. Aandeel der gemeente in de toelage voor de bewaking van politiegevangeoen. Conform de begrooting uitbetaald. Iloofdst. VI, Afd. IV, Art. 1. 1722.913. Jaarwedden en belooningen van de ambtenaren en toelage voor kubiekmeting bij de stedelijke accijnsen. A oor deze post was op de bcgrooting aangebragt /3 van de vroeger toegestane som, en zulks met het oog op de opheffing der verbruiksbelastingen met 1 Mei des jaars. Ter bevordering der afdoening van op dat tijdstip wegens cveiigemclde belastingen nog aanhangige zaken werd het intus- schen wenschelijk geoordeeld de betrokken ambtenaren niet vóór den 1 Junij 1866 te ontslaan. Dientengevolge is in de rekening verantwoord het bedrag der jaarwedden en toelagen van die amb tenaren over 5 maanden en beloopt dc uitgaaf op het artikel ƒ322.913 meer dan liet toegestaan bedrag, 't welk om die reden is versterkt met ƒ325.00. Hoofdst. VI, Afd. IA', Art. 2. ƒ109.113. Drukloonen dei- accijns en andere registers en der aauslagbilletten ten behoeve van het stedelijk kantoor. Iloofdst. VI, Afd. IV, Art. 3. ƒ109.23. Kosten van het ze gelen der registers voor het stedelijk kantoor. De uitgaven wegens deze artikelen hebben met de toegestane sommen kunnen worden bestreden. Op art. 2 is 10.883 en op art. 3 ƒ140.77 beschikbaar gebleven. Iloofdst. ArI, Afd. IV, Art. 4. ƒ1743.513. Perceptiekosten ter zake de gemeente opcenten op 's ltijks belastingen. Aroor deze perceptiekosten was op de begrooting uitgetrokken 2000.00. Het minder bedrag der ontvangen gemeentebelasting wegens het gedistilleerd en geslagt, ten kantore van den Rijks- ontvanger, is oorzaak dat op dit art. eene som van ƒ256.483 beschikbaar is gebleven. Hoofdst. VI, Afd. IV, Art. 5 277.035. Bureaukosten van den gemeente-ontvanger. AVegens deze kosten heeft de uitgaaf 22.965 minder bedragen dan daarvoor was geraamd. Hoofdst. VI, Afd. IV, Art. 6. ƒ8.00. Voor brandstoffen en licht in de wachththuizen der commiezen. Ofschoon hiervoor 40.00 was toegestaan is deswege slechts 8.00 benoodigd geweest. Hoofdst. VI, Afd. IV, Art. 7. Kosten van gaardcring der be lasting op tooneelvertooningen enz. Uithoofde van het niet houden der jaarmarkt is op dit artikel geene uitgaaf vereischt geworden. Hoofdst. VI, Afd. IV, Art. 8. 645.00. Kosten van gaarde- ring der bruggelden. Van het voor deze kosten toegestaan bedrag ad 716.00, is ƒ71.00 disponibel gebleven, dewijl wegens elke der bruggen onder lett. b. c en d vermeld ƒ5.00 te veel was geraamd en tengevolge het overlijden van den gaarder der opkomsten van de Irnsumerzijl c. a. die opkomsten met ingang van 12 November 1866 zijn verpacht geworden. Hoofdst. VI, Afd. IV, Art. 9. Aangezien de marktgelden zijn verpacht, heeft wegens dit art. geene uitgaaf plaats gehad, waar voor trouwens ook geene som bij de begrooting was uitgetrokken. Hoofdst. VI, Afd. IV, Art. 10. J 676.00. Kosten van gaardc ring der kaai- en walgelden. Deswege was bij de begrooting geraamd ƒ226.00, en zulks met het oog op eene voorgenomene verpachting tegen 12 Mei 1866. Deze verpachting is evenwel vertraagd geworden fcoo door eene wijziging van het betrekkelijk tarief van heffing cn daarbij behoorende verordening op de invordering als door eene daarmede in verband staande wijziging der verordening op het leggen der schepen in deze gemeente, tengevolge waarvan met de gaardering gedurende het gchcele dienstj aar is moeten worden voortgegaan en uit dien hoofde aan het toegestaan bedrag door af- en overschrijving eene versterking is toegevoegd ten bedrage van ƒ450.00. Hoofdst. VI, Afd. IV, Art. 11. 134.00. Rosten van vervol ging ter zake onderscheidene belastingen. an het hiervoor toegestaan bedrag is ƒ16.00 overgeschoten. Iloofdst. A I, Afd. IV, Art. 12. ƒ6.413. Bureaukosten van den fungerenden hoofdcommies der plaatselijke belastingen. Van de wegens dit art. toegestane som ad ƒ25.00 is slechts het in de rekening verantwoord bedrag benoodigd geweest. Iloofdst. VI, Afd. IAr, Art. 13. ƒ81.20. Beschrijvingskosten van den hoofdelijken omslag. Door dien aan de personen, met het bezorgen en terughalen der aangaafbillelten voor den hoofdelijken omslag belast eenige verhooging van bclooning is toegekend, werd de hiervoor toege stane som met ƒ41.20 overschreden, welk bedrag door af- en overschrijving daaraan is toegevoegd. Hoofdst. VI, Afd. IV, Art. 14. 30.00. Beschrijvingskosten der belasting op de honden. Dit artikel levert een overschot op van ƒ20.00 ten gevolge te hooge raming. Iloofdst. VII, Afd. I, Art. 1. 33,980.90'. Subsidie aan dc Stads Armekamer. De ten behoeve der Stads Armenkaraer toegestane subsidie is tot het in de rekening verantwoord bedrag benoodigd geweest. Er was toegestaan eene som van ƒ34,286.90. Zoodat het overschot bedraagt- 305.993. Hoofdst. VII, Afd. I, Art. 2. Aan het Parochiaal Armbestuur der Roomsch Catholieken wordt van wege de gemeente geene subsidie uitgekeerd. Hoofdst. VII, Afd. I, Art. 3. ƒ800.00. Subsidie aan het Nederl. Israëlitisch Armbestuur. Ofschoon, gelijk in voorgaande jaren, ten behoeve dezer ad ministratie op de gemecntebcgrooting eene subsidie was uitge trokken ten bedrage vau 1000.00, werd echter bij dc vaststelling der begrooting van het betrokken armbestuur over 1866 door den Raad slechts eene subsidie toegestaan van ƒ800.00, die aan dat armbestuur is uitgekeerd en iu de rekening wordt verantwoord. Hoofdst. VII, Afd. I, Art. 4. f 860.06. Subsidie aan het Stads Werkhuis. Het wegens deze subsidie in de rekening verantwoord bedrag was voldoende, om de uitgaven ter zake het Stads Werkhuis over 1866 te dekken. Bij de begrooting was toegestaan eene som van ƒ1175. Hoofdst. VII, Afd. I, Art. 5. ƒ2080. Jaarwedden van de stads geneesheeren, heelmeesters en vroedvrouwen. Conform dc begrooting uitbetaald. Hoofdst.VII, Afd.I, Art. 6. ƒ12628.31. Verplegings-, vervangings- en transportkosten ir. de gestichten te Ommerschans en \reenhuizen. De verplegingskosten enz. van bedelaars en andere personen, ten laste van deze gemeente in de gestichten te Ommerschans cn Veenhuizen opgenomen, hebben over 1866 eene uitgaaf gevor derd tot het in de rekening gesteld bedrag, tengevolge waarvan de bij de begrooting toegestane som ad f 12,000, met ƒ650 is versterkt geworden. Over 1865 werd deswege betaald ƒ12,264.083. Hoofdst. VII, Afd. I. Art. 7. Geneeskundige hulp aan min vermogenden. Hiervoor is geene uitgaaf uit de gemeentekas vereischt gewor den, uithoofde de kosten deswege door de Stads Armekamer worden bestreden. GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Verantwoording van B. cn W. wegens de Ontvangsten en Uitgaven over 1866. XXIII Iloofdst. VII, Afd. I, Art. 8. 3868.61'. Verplegingskosten van arme krankzinnigen. Tengevolge vermeerdering van het getal behoeftige krankzinni gen, in deze gemeente armlastig, is de uitgaaf voor de vcrple- gingskostcu dier lijders over 1866 aanmerkelijk boven de raming gestegen, zoodat dc toegestane som is versterkt geworden met 600, waarna echter het artikel een overschot oplevert van J 31.385. Hoofdst. VII, Afd. I. Art. 9. ƒ13.39'. Verplegingskosten in gevangenissen van kinderen van niet veroordeelde gevangenen. Deswege is de uitgaaf ƒ6.603 beneden de raming. Hoofdst. VII, Afd. I, Art. 10. J 336.43. Reisgelden aan door trekkende hulpbehoevenden, begrafeniskosten ten behoeve van minvermogenden, enz. Van het wegens dit art. op de bcgrooting toegestaan bedrag is 163.57 beschikbaar gebleven. Iloofdst. VII, Afd. I, Art. 11. ƒ4583.56. Kosten van het Stads Ziekenhuis. Ter bestrijding der kosten van het Ziekenhuis, zoover die niet op andere wijze worden vergoed, is eene subsidie uit de gemeente kas tot het in de rekening verantwoord bedrag voldoende geweest. Bij dc begrooting was hiervoor uitgetrokken ƒ5730. Hoofdst. VII, Afd. I, Art. 12. ƒ470.16. Kosten van onder houd en uitbesteding van weezen beneden zes jaren. Naar aanleiding van eene bij het Gemeentebestuur ontvangen missive van Voogden van liet St. Atilbonij-Gasthuis, waarbij deze zich bereid verklaren, om, behoudens zekere voorwaarden, voortaan de verpleging van de hier bedoelde vveezen voor rekening van die instelling te nemen, werd voor dit art. bij de begrooting uitgetrokken een bedrag van 200. Dewijl echter onder dc even- bedoelde aanbieding niet begrepcu waren de verplegingskosten van dc reeds uitbesteedde weezen, was de geraamde som te laag, om welke reden zij bij raadsbesluit van 9 Mei 1866, no. 7/M3 is versterkt uit het fonds voor onvoorziene uitgaven met ƒ400. l)c werkelijke uitgaaf heeft echter niet meer bedragen dan 470.16 zoodat het artikel een overschot oplevert van 129.84. Hoofdst. VII, Afd. I, Art. 13. Intrcdegelden voor arme weezen die in het Old Burger Weesbuis worden opgenomen. Gedurende 1866 zijn geene aanvragen om voldoening van wege de gemeente der bij dit artikel omschreven intredcgelden ingeko men, zoodat de deswege tocstanc som ongebruikt is gebleven. Hoofdst. VII, Afd. I, Art. 14. 1518.483. Onderhoud van gebouwen voor armen-inrigtingen. Voor dit onderhoud was bij de bcgrooting toegestaan een be drag van ƒ1280. De meerdere uitgaaf is veroorzaakt door het aanbrengen van stellingen of planken in het lokaal van voogden van de Stads armenkamer tot berging van klcedingstukken, waarop bij dc be grooting niet was gerekend. Op het art. is uit dien hoofde eene versterking aangebragt van ƒ250. Hoofdst. VII, Afd. I, Art. 15. Teruggaaf van hetgeen als onderstand aan armen, in de gemeente domicilie van onderstand hebbende, elders is verstrekt. Deze post wordt jaarlijks voor memorie uitgetrokken, omdat het deswege verschuldigde door de Stads armenkamer wordt voldaan. Onderwijs. Hoofdst. VII, Afd. II, Art. 1. 6592.13. Stedelijk gymnasium. Op de begrooting werd toegestaan voor: Jaarwedden van de Docenten ƒ5610, toelagen boven de jaarwedden - 600, verdere kosten van het onderwijs - 800. VöS^lS. Zoodat dit artikel ccn overschot oplevert van 417.S7 Hoofdst. VII, Afd. II, Art. 2. 10607.133. Pransche dag-en kostscholen. Ten gevolge het vermeerderd aantal leerlingen op de beide frausche scholen hebben de aan den hoofdonderwijzer en de hoofdonderwijzeres uitgekeerde schoolgelden de deswege bij de begrooting geraamde som met ƒ1300 overtroffen. Daaren tegen is het bedrag der aan de secondanten secondantes uit betaalde jaarwedden, uithoofde van in dat personeel bestaan heb bende vacatures, 473.335 en de uitgaaf voor verdere kosten van onderwijs aan gemelde scholen ƒ81.53 beneden dc raming ge bleven, zoodat eene versterking van het toegestaan bedrag met ƒ750.00 voldoende is geweest om de op dit artikel vereischte uitgaaf te verevenen. Nederduitsche scholen: Hoofdst. VII. Afd. II, Art. 3. ƒ24,273.223. I. Jaarwedden. Jaarwedden en toelagen van de Docenten 5855.00 Kindergeld- 100.00 Onderwijs in de nieuwe talen. - 734.00 Toelage aan curatoren- 130.00 Jaarwedde van den claviger - 75.00 Prijzen - 90.95 Brandstof en licht - 107.18 1864.02. 946.73. 719.43. 334.50. 402.82. II. Leermiddelen. III. Brandstoffen. IV. Licht. V. Eercprijzen. VI. Diverse uitgaven. Te zamen ƒ7010. Br is uitgegeven voor e Q a J Totaal- O O t-MOHtoc-iS'f'j-Hoa) mt~o5C>c— me- o O) Oï c— O CO O eo V- CO i—CO t— O «M «O t- C- 3* O IC in WOr-CCNOiO CONM'fWNNWMrtH O lO CO V? S I O O in t- o ci co (- ci M co c t- o t- O co t- O cl m -Ë jf- P*3 O O caoooeciccoc-a V. OJ o O S, W X es. O O CO 10 O O >0 0 0 O O O „O •t O 51 t- -<0000 -O s woccJcooisico o COtJICvJïC—tCO-tl"S<10 SH a V O 10 CO e .S O O so a CONClH-tOOI-O O eo Tfl O GO eO p-cooo>oco ei o o e oico-f-co a a CS i g «a m 3 o O o M O cs -f u- -f< o >n 05 o COOCOiOC-O-fCiiOOOO eo t- o co O» v. O-?—01 1 O H 115 M W O t't-O'fi-oait-oec-N h» o e -3 o o c i- >o in -i -H oi co co o a s t- o t- o h m to o O O Cl o«t-HioCHC!-#>sii5 OcseO-tf-eOOOlOlOeOO W-tMCOr-i-tp-r-Cl a T* O co c a i 4 3- s P e 2 l O ao .o o o i—so o o a O CM O O OS O o»o>o O o c a o! t- o i— t— cs co c- 00 >0 n t» o a r—t <m a co eo a eo Jaar- j wedden.J iCÖ—iOOOOOOOO - t— OCO10OOOOOOO <o O COO—C-OOOOOOO 0004 COOOOOOiOO ii3 0CONl-t-CO>Ot-it)0 p NNMCOrir-nNN i s eo >0 0 01 ïl 60 a S a a O s a O O 3 z to i O 1 g S O "So rfi H £3 - -3JS g J s =88° 1 i MI !ai I S SI li 1 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1867 | | pagina 12